Магістерські роботи кафедри Комп'ютерні інформаційні технології (КІТ)

Permanent URI for this collection

UK: Магістерські роботи кафедри "Комп'ютерні інформаційні технології"
EN: Master Thesis "Computer Information Technologies"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Дослідження часових характеристик в системах реального часу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Чокан, Кирило Юрійович
  UKR: Під час роботи було розглянуто тему «Дослідження часових характеристик в системах реального часу», було опрацьовано аналоги і літературу. У дипломній роботі розглянуто деякі математичні моделі з використанням мережей Петрі. Було розроблено теорію моделювання за допомогою мереж Петрі. У цій роботі наведено приклад моделі та програму. Мережеве планування розглядається як управлінський підхід, заснований на використанні математичного інструментарію теорії графів і системного підходу для візуалізації та алгоритмізації взаємопов’язаних комплексів робіт, дій або заходів для досягнення чітко визначених цілей. До переваг розробленого програмного забезпечення можна віднести те, що він не тільки досліджує різноманітні поведінкові властивості моделі, але й визначає статистику параметрів, що цікавлять. При цьому за допомогою цього аналізатора можна не тільки встановити досяжність маркера, а й відстежити, як часто в цей стан входити. Об’єкт дослідження - часові характеристики СРЧ.
 • Item
  Аналіз графічних інтерфейсів за допомогою трекінга очей
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Фролов, Iлля Валерійович
  UKR: Об’єкт дослідження – аналіз графічних інтерфейсів за допомогою технології трекінгу очей. Метою роботи є дослідження графічних інтерфейсів за допомогою технології відстеження відповідності фокусу зору зі структурою інформації на моніторі. Методи дослідження здійснені з використанням методів обробки відеокадрів, методів розпізнавання рис обличчя на відеокадрі, методів розпізнавання зіниці ока, методів підвищення точності розпізнавання фокусу зору, методів підрахунку координат фокусу зору, методів відстеження відповідності фокусу зору зі структурою інформації на моніторі комп’ютера. Наукова новизна. Запропоновано систему відстеження відповідності фокусу зору зі структурою інформації на моніторі комп’ютера з використанням доступних апаратних засобів: звичайної відеокамери, вбудованої в ноутбук та зовнішньої веб-камери. Запропонована система забезпечує більшу точність відстеження фокусу зору порівняно з іншими системами. Практичне значення одержаних результатів. Розроблена система відстеження відповідності фокусу зору зі структурою інформації на моніторі комп’ютера для аналізу графічних інтерфейсів дозволяє зробити висновки щодо необхідності редагування інформаційного контенту, для покращення концентрації уваги.
 • Item
  Дослідження впливу React на фреймворки розробки Web-застосунків
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Трипутін, Владислав Сергійович
  UKR: В магістерській роботі було проведено аналіз предметної області, обґрунтовано вибір фреймворків, визначено критерії порівняння фреймворків, ознайомились з обраними інструментами розробки, реалізовано необхідний функціонал для трьох застосунків та було зроблено порівняння за заданими критеріями. Метою дослідження є аналіз можливостей фреймворків для створення інформаційних сайтів. Об’єкт дослідження – фреймворки для створення інформаційних сайтів.
 • Item
  Конструктивне моделювання оптимальних процесів упорядкування мульти-послідовностей замовлень неоднорідними операторами формування. Дослідження інтелектуальних процедур процесів розформування - формування багато групових залізничних составів
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Третяк, Микола Олегович
  UKR: Об’єктом дослідження є процеси моделювання та дослідження логістичних перевезень товарів залізничним транспортом. Предметом дослідження є процедури аналізу та класифікації моделей управління транспортними потоками. Метою поданої роботи є підвищення ефективності та точності методів та алгоритмів класифікації, моделювання управління залізничними транспортними потоками. Методи дослідження: методи аналізу алгоритмів управління логістикою, математичної статистики, комп’ютерне моделювання. Методи проектування та створення програмного забезпечення. Результати та їх новизна: виконано розрахунковий аналіз ефективності алгоритмів управління залізничними транспортними потоками, удосконалено процедуру дослідження зазначених процесів.
 • Item
  Дослідження інтелектуальних процедур і програмних засобів оптимізації потоків замовлень сервісних систем
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Терленко, Андрій Павлович
  UKR: В магістерській роботі було виконано аналіз моделей та інтелектуальних процедур завдань оптимізації потоків замовлень в сервісних системах. Запропоновано нові постановки завдань щодо оптимізації потоків замовлень сервісних систем, для реалізації яких застосовуються інтелектуальні процедури класифікації за не точно визначеними даними. Виконано вдосконалення математичних моделей оптимізації потоків замовлень сервісних систем на основі інтелектуальних процедур Хеммінга при не точно визначених характеристиках даних, які враховують різні моделі вихідних даних. Розроблено програмні засоби із класифікації компонентів послідовностей замовлень на основі модифікованих процедур мережі Хеммінга. Проведено числовий експеримент з метою підтвердити достовірність та ефективність запропонованих моделей і методів. Отримано рекомендації стосовно застосування процедур класифікації процедур Хеммінга при не точно визначених характеристиках даних, які враховують різні моделі вихідних даних. Мета дослідження полягає в розвитку постановок завдань та удосконаленні математичних моделей оптимізації потоків замовлень сервісних систем на основі інтелектуальних процедур Хеммінга при не точно визначених характеристиках даних. Об’єкт дослідження – інтелектуальні процедури і програмні засоби оптимізації потоків замовлень у сервісних системах при не точно визначених характеристиках даних.
 • Item
  Конструктивне моделювання оптимальних процесів упорядкування мульти-послідовностей замовлень неоднорідними операторами формування. Паралельні алгоритми конструктивного моделювання процесів оптимального упорядкування мульти-послідовностей замовлень
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Сапожніков, Натан Михайлович
  UKR: Виконано аналіз моделей та засобів щодо завдань конструктивного моделювання процесів оптимального упорядкування мульти-послідовностей замовлень сфери транспортування вантажів автотранспортом, запропоновано нову двох критеріальну математичну модель процесів оптимального упорядкування мульти-послідовностей замовлень для завдань транспортування вантажних автопричепів, розроблено процедуру двох критеріального оптимального планування завдань транспортування вантажних причепів. Об’єктом дослідження є процедури та програмні засоби оптимального планування мульти-послідовностей замовлень шляхом упорядкування, з використанням паралельних алгоритмів. Предметом дослідження є математичні моделі, паралельні алгоритми та програмні процедури оптимального планування технологічних процесів, представлених мульти-послідовностями замовлень.
 • Item
  Стратегія розробки ПЗ колективом слабо мотивованих виконавців
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Нуштаєв, Микита Юрійович
  UKR: В магістерській роботі були розглянути різні методики за якими будуються системи мотивації персоналу чи студентів. На основі цих даних була розроблена система мотивації для команди студентів яка створена виконання лабораторних, практичних і наукових робіт. Розроблено програмний додаток який дозволяє визначати рівень мотивації студента за допомогою системи тестів та розбивати групи студентів на команди і аналізувати їх, виявляючи слабкі місця та надаючи поради як їх виправити. Було проведено два експерименту. Перший експеримент визначив якість та точність роботи тієї частини в додатку яка визначає рівень мотивації студенту. Другий експеримент було проведено для визначення ефективності системи мотивації. Об'єкт дослідження - програмно-апаратний комплекс необхідний для виміру рівня мотивації до навчання людини та розбиття груп студентів на команди.
 • Item
  Аналіз механізмів роботи з базами даних при використанні ORM Entity Framework та запитів SQL
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Назаренко, Дар’я Сергіївна
  UKR: Entity Framework представляє спеціальну об'єктно-орієнтовану технологію на базі фреймворку. NET для роботи з даними. Entity Framework високим рівнем абстракції, який дозволяє абстрагуватися від самої бази даних і працювати з даними незалежно від типу сховища. Якщо фізично ми оперуємо таблицями, індексами, первинними та зовнішніми ключами, але на концептуальному рівні, який нам пропонує Entity Framework, ми вже працюємо з об'єктами. Цей фреймворк підтримує такі підходи до взаємодії з бд: code first- розробник створює клас моделі даних, які будуть зберігатися в бд, а потім Entity Framework за цією моделлю генерує базу даних та її таблиці; database first - Entity Framework створює набір класів, що відбивають модель конкретної бази даних; Model first - Спочатку розробник створює модель бази даних, за якою потім Entity Framework створює реальну базу даних на серверi.
 • Item
  Дослідження інтелектуального керування транспортним рухом на регульованих перехрестях
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Костюк, Микита Сергійович
  UKR: В магістерській роботі було використані методи порівняльного аналізу, математичного моделюввання та математичної статистики, методи теорії дискретного оптимального планування та векторної оптимізації. При створенні програми планування використані метоли програмної інженерії щодо проектування та розробки програм. Мета дослідження полягає створенні є моделі системи управління транспортним потоком. Об’єкт дослідження – статистичні дані та їх аналіз.
 • Item
  Прогнозування цитування наукових текстів на основі семантичного аналізу
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Каменєв, Ілля Федорович
  UKR: В магістерській роботі було розглянуто принципи аналізу тексту, прогнозування даних, семантичного аналізу, процес проектування та створення нейронної мережі, яка буде виконувати безпосереднє прогнозування. Було виділено ресурси на аналіз дослідження проблеми за науковими літературними джерелами. Детально розібрано теоретичні засади, структуру наукових текстів та вивчено аналоги, які наразі існують. Порівняно різноманітні середовища для програмної розробки, а також поставлено чіткі вимоги до технічного забезпечення. Об’єкт дослідження – програмний комплекс для прогнозування шляхом машинного навчання.
 • Item
  Прогнозування динаміки цін на українській міжбанківській біржі за допомогою нейромережевих технологій
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Гілявський, Денис Олександрович
  UKR: В магістерській роботі були розглянуті нейронні мережі за визначеними критеріями, методи прогнозування значень часових рядів за допомогою методів машинного навчання. Виділені основні параметри і характеристики нейромереж, основні критерії та методи машинного навчання. Також було розглянуто основу роботи нейронних мереж іх існуючі різновидності, основні методи роботи та параметри. Було розглянуто розробку нейронної мережі для забезпечення точності прогнозів значень часових рядів за допомогою методів машинного навчання. Мета дослідження полягає в є виявлення підходящої для прогнозування архітектури нейронних мереж, її реалізація за допомогою бібліотек Numpy та TensorFlow для Python, як найбільш популярних фреймворків для побудови передбачуваних моделей, оцінка точності прогнозів моделі та підбір оптимальних параметрів. Об’єкт дослідження – нейронні мережі за визначеними критеріями.
 • Item
  Аналіз алгоритмів машинного навчання в ML.NET
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Бурцев, Андрій Володимирович
  UKR: Об'єктом дослідження є алгоритми навчання машинного навчання. Мета роботи: дослідити роботу алгоритмів у відкритому фреймворку ML.NET. Провести дослідження областей застосування та якість роботи алгоритмів. Класифікація типів завдань і формування рекомендацій використання доцільного алгоритму навчання до кожного типу. Проаналізувати чому даний алгоритм є кращим для вирішення конкретної задачі. Методика дослідження: теоретичний аналіз наукових і літературних джерел, формально-логічний аналіз, узагальнення, абстрактування, конкретизація, моделювання та спостереження. Під час виконання роботи було досліджено роботу алгоритмів у відкритому фреймворку ML.NET. Було детально розглянуто принципи та ідеї, на яких побудована машинне навчання. У роботі було проаналізовано два види сценарію машинного навчання, сценарій регресії та сценарій багато класової класифікації. Було проведено 12 експериментів, по 6 експериментів за кожен сценарій навчання машини. Було приділено багато уваги тестовим даним для екскрементів. Дані підбиралися різних розмірів та різних за типом наповнення. У роботі також було розглянуто аналогічні фреймворки для розробки машинного навчання.
 • Item
  Контекстне дослідження Web-сайту
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Богуцький Данило Владиславович
  UKR: В магістерській роботі було розглянуто використання методу контекстних досліджень для оцінювання зручності та практичності використовуваних засобів при проектуванні та створення веб-сайтів. \ Були виділені основні проблеми при аналізі та дослідження веб-сайті, проведене широкий аналіз проблем з посиланням на статистичні дані, а також дослідження компаній залучених до веб-розробки. Складено план та критерії майбутніх модулів з урахуванням методу контекстних досліджень, для розробки програмного рішення. Предметом дослідження є веб-сайти, що утримують в собі такі елементи дослідження як веб-технології, дизайну, зміст у рамках представленої задачі. Метою роботи є визначення ефективності методу контекстних досліджень та можливість його практичного використання при досліджені веб-сайтів.
 • Item
  Аналіз швидкодійності відтворення інтерфейсу мобільних додатків на кросплатформених платформах Flutter та React Native
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Бершаденко, Валентин Андрійович
  UKR: В магістерській роботі виконано аналіз кросплатформених платформ Flutter та React Native. Проведено обґрунтування дослідження існуючих рішень для розробки кросплатформних користувальницьких додатків, додатково була проведена розробка методу написання кросплатформенних користувальницьких додатків за допомогою WebView та розробка архітектури на основі модульного підходу проектування системи. В контексті дослідження було проведено огляд і аналіз існуючих аналогів, програмних рішень і відомих технологій, для виділення їх сильних і слабких сторін, і визначення вимог до розробки програм. Також була проведена стандартизація модулів, що взаємодіють із системними сервісами платформи. Вкінці дослідження було впроваджено програмне забезпечення і отримані результати було перевірено шляхом тестування і аналізу. Підсумковим стало проведення економічно-розрахункового дослідження, стосовно швидкодійності відтворення інтерфейсу мобільних додатків на кросплатформених платформах Flutter та React Native.
 • Item
  Аналіз механізмів відновлення даних у середовищі СКБД SQLite
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Баюк, Євген Вадимович
  UKR: В магістерській роботі було розглянуто визначення можливих способів відновлення видаленої інформації із баз даних SQLite та з’ясування доцільності їх застосування. Під доцільністю розуміється здатність покращити цілісність відновлених даних. В роботі представлені інструменти для комплексної задачі відновлення даних, перегляду та збереження результатів, що зменшують час на пошук. Також у цьому документі приводиться список програмних рішень, у яких використовується СКБД SQLite та які можна використовувати для тестування та аналізу методів відновлення даних на тих видах файлів баз даних, які використовують приведені у статті програмні рішення для вирішення різноманітних повсякденних задач, як, наприклад, програми бухгалтерського обліку, браузерні рішення, чи програми засновані на їх движку (ядрі), як-от Firefox та Thunderbird. Метою дослідження є визначення доцільності застосування алгоритмів відновлення інформації, а саме – можливість пришвидшити процес пошуку даних. Об’єкт дослідження – апаратно-програмний комплекс для відновлення інформації в разі її видалення або пошкодження файлів баз даних типу SQLite.
 • Item
  Розробка методу визначення відповідності тексту програми графічному представленню алгоритму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Яковенко, Богдан Миколайович
  UKR: Магістерська робота виконана на 178 сторінках, з них 87 – основна частина та 91 – додатки (технічна документація, наукові публікації) ), містить 50 рисунків, 4 таблиць та 60 використані джерела. В магістерській роботі було розроблено метод визначення відповідності тексту програми графічному представленню алгоритму. Метод формалізовано засобами конструктивно-продукційного моделювання. Було визначено два конструктора, котрі використовуються для визначення відповідності тексту програми графічному представленню алгоритму, а саме:  – конструктор побудови проміжного представлення у вигляді списку керуючих елементів за програмним кодом на мові С++;  – конструктор побудови графу потоку керування за проміжним представленням у вигляді списку керуючих елементів. Метою дослідження в контексті даної роботи є розробка методу визначення відповідності тексту програми графічному представленню алгоритму. Об’єктом дослідження є процеси визначення відповідності тексту програми графічному представленню алгоритму.
 • Item
  Дослідження методів і процедур класифікації та прогнозування недетермінованих процесів на основі показників хаотичної динаміки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Шаповал, Данило Олегович
  UKR: Магістерська робота виконана на 155 сторінках, містить 44 рисунки, 7 таблиць та 84 використані джерела. Магістерська робота присвячена дослідженням моделей, алгоритмів і програмних засобів, призначених для аналізу, класифікації та прогнозування антиперсистентних часових послідовностей. Об’єктом дослідження є процеси, які являються антиперсистентними часовими рядами, премет – це чисельні процедури аналізу, класифікації та короткострокового прогнозування моделей антиперсистентниїх часових послідовностей. Мета роботи полягала в підвищенні ефективності та точності методів та алгоритмів класифікації, моделювання тп прогнозування антиперсистентних часових послідовностей. В роботі було встановлено, що найбільше детальною та сталою являється класифікація антиперсистентних процесів, отримана на основі схем агрегування без перетину рівнів часоих послідовностей. Був розроблений програмний комплекс для моделювання та прогнозування параметрів антиперсистентних процесів.
 • Item
  Дослідження наслідків використання патернів і загальноприйнятих підходів в побудові архітектури крос-платформних додатків під Android і IOS
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Сирота, Олександр Анатолійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 203 сторінках, з яких 114 сторінок – основна частина та 89 сторінок – додатки, містить 53 рисунки, 20 таблиць та 58 використаних джерела. В магістерській роботі було досліджено наслідки використання патернів та загальноприйнтях підходів в побудові архітектури крос-платформних додатків під Android і IOS. Виділені основні патерни та принципи проектування, а також було розроблено програмне забезпечення для аналізу архітектури проекту. Було розглянуто методики аналізу якості архітектури програмних систем, які використовуються в залежності від цілей та типу проекту програмного забезпечення. Мета роботи полягає в аналізі підходів до розробки з надмірним або недостатнім використанням принципів та шаблонів проектування, а також аналіз результатів кінцевого продукту, крос-платформного програмного забезпечення для операційних систем iOS та Android. Об’єктом дослідження є один із процесів життєвого циклу розробки програмного продукту.
 • Item
  Аналіз динаміки розвитку досліджень в галузі комп'ютерних наук на основі бібліографічних посилань
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Саєнко, Євген Олегович
  UKR: Магістерська робота виконана на 192 сторінках, містить 54 рисунків, 21 таблиць та 55 використані джерела. В магістерській роботі було здійснено розробку пошукового сервісу наукових публікацій з ціллю аналізу динаміки розвитку досліджень в галузі комп'ютерних наук на основі знайдених бібліографічних посилань. Розкрито експериментальний метод досліджень в галузі комп'ютерних наук на основі бібліографічних посилань, визначено його дієвість та ефективність. Було проведено дослідження ефективності системи пошуку досліджень в галузі комп'ютерних наук на основі бібліографічних посилань. Метою даної дипломної роботи є здійснити аналіз динаміки розвитку досліджень в галузі комп'ютерних наук на основі знайдених бібліографічних посилань за допомогою розробленого програмного забезпечення. Об’єкт дослідження – напрямки досліджень в галузі комп'ютерних наук на основі бібліографічних посилань.
 • Item
  Аналіз можливостей та пристосування методів рефакторингу до запитів на мові SQL
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Рижкова, Анастасія Андріївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 191 сторінці, з них пояснювальна записка 91 сторінка, додатки – 100 сторінок; пояснювальна записка містить 9 рисунків, 23 таблиці та 52 використаних джерела. В магістерській роботі було розглянуто методи рефакторингу для ООП мов програмування та адаптовано деякі з розглянутих для мови SQL. Розроблені методи перевірено метрикою для читабельності Automated Readability Index, що дозволяє оцінити загальний вплив на текст запитів. Метою дослідження є визначення доцільності використання методів рефакторингу для мови SQL. Об’єкт дослідження – адаптація методів рефакторингу для мови SQL, перевірка доцільності використання методів за метрикою читабельності ARI.