Контекстне дослідження Web-сайту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
Abstract
UKR: В магістерській роботі було розглянуто використання методу контекстних досліджень для оцінювання зручності та практичності використовуваних засобів при проектуванні та створення веб-сайтів. \ Були виділені основні проблеми при аналізі та дослідження веб-сайті, проведене широкий аналіз проблем з посиланням на статистичні дані, а також дослідження компаній залучених до веб-розробки. Складено план та критерії майбутніх модулів з урахуванням методу контекстних досліджень, для розробки програмного рішення. Предметом дослідження є веб-сайти, що утримують в собі такі елементи дослідження як веб-технології, дизайну, зміст у рамках представленої задачі. Метою роботи є визначення ефективності методу контекстних досліджень та можливість його практичного використання при досліджені веб-сайтів.
ENG: The master's thesis examined the use of the contextual research method to evaluate the usability and practicality of the tools used in the design and creation of websites. \ The main problems in the analysis and research of the website were identified, a broad analysis of the problems was carried out with reference to statistical data, as well as research of companies involved in web development. A plan and criteria for future modules were drawn up, taking into account the method of contextual research, to develop a software solution. The subject of research is websites that contain such elements of research as web technologies, design, content within the presented task. The purpose of the work is to determine the effectiveness of the method of contextual research and the possibility of its practical use in the study of websites.
Description
Keywords
веб, аналіз, дослідження, контекстне, текст, тег, гіпертекстовий документ, читабельність, зручність, елементи, research, analysis, web, contextual, page, text, tag, readability, readability, convenience, elements, hypertext document, ВКР, КІТ
Citation
Богуцький Д. В. Контекстне дослідження Web-сайту : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення / наук. керівник О. В. Горбова ; Укр. держ. ун-т науки та технологій. Дніпро, 2022. 186 c.