Том 3 № 140 (СТ ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Volume 3 No. 140 (ST IIBT)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Випуск 3 (140). Системні технології
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», ІВК «Системні технології», Дніпро, 2022)
  UKR: У збірнику публікуються результати досліджень в галузі техніки, присвячених проблемам системного моделювання процесу технічних об'єктів, обробки інформації, оптимізації керування параметрами процесу.
 • Item
  Дослідження та розробка методики проектування UX / UI дизайну інтернет - платформи
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», 2022) Островська, Катерина Юріївна; Гуда, Антон Ігорович; Романюк, Катерина Валеріївна
  UKR: Робота присвячена проектуванню інтерфейсу за допомогою розробленої методики. У роботі розглянуті питання щодо розробки методики для покращення якості розробки інтернет-магазинів та прискорення цього процесу. Метою роботи було дослідження і розробка методики проектування UX / UI дизайну інтернет-платформи. Для досягнення поставленої мети були вирішені такі основні завдання: - аналіз обраної предметної області; - аналіз сучасних підходів до проектування інтерфейсів; - вибір технологій і програм для відмальовки та прототипування; - розробка методики та проектування за допогомою Figma; - проведення експериментальної оцінки ефективності методики. Практична значимість даної роботи полягала у використанні результатів роботи в практичній діяльності певної веб-студії. Розробка методики пройшла без технологічних збоїв.
 • Item
  Мікрорентгеноспектральне визначення елементного складу проб пилу ДСП
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», 2022) Пройдак, Юрій Сергійович; Камкіна, Людмила Володимирівна; Мяновська, Яна Валеріївна
  UKR: В роботі визначено склад пилу електрофільтрів газоочисток ДСП при довготриваловому зберіганні у відвалах з метою одержання інформації про віднесення пилу до небезпечних відходів. Визначення вмісту важких металів у відходах виконували методом атомно-абсорбційної полум'яної спектрофотометрії на спектрофотометрі AAS-1N. ]. Вміст заліза загального та встановлення кількості його різного ступеня окиснення здійснювали методом окиснювально-відновного титрування біхроматом калію в кислому середовищі [6]. Комплексне металографічне дослідження проб пилу включав макроаналіз (при збільшенні х16), мікроаналіз структури торцевого зрізу котунів зі свіжого пилу електрофільтрів ДСП за допомогою оптичної мікроскопії (х 50, х 500). Детальний аналіз мікроструктури відібраних проб проводили за допомогою растрового мікроскопа електронного JSM-6490 в режимі вторинних упругорозсіяних електронів. Рентгеноспектральний аналіз відібраних проб проводили за допомогою енергетичного та хвильового спектрометрів – приставок до растрового електронного мікроскопа JSM-6490. Хімічний аналіз проб пилу показав, що значних відмінностей у вмісті заліза загального в представлених пробах пилу не спостерігається, хоча є деяке його зниження по глибині відвалу. Більш сильне зменшення при переході від поверхні відвалу в глибину відзначено вмісту Fе3O4. Всі проби є магнітними, що свідчить про значні вмісти в пилу магнітного закису-окису заліза, найімовірніше в незв'язаному стані. Наявність у плавильній шихті домішок цинку і свинцю, що випаровуються при робочих температурах печі, призводить до їх окислення повітряним потоком в результаті чого в кінцевому пилу вони можуть бути як у вигляді вільних оксидів, так і у вигляді композиційних структур з оксидами заліза.
 • Item
  Дослідження методів виділення графічних об’єктів на вебсайтах для оцінки якості інтерфейсу
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», 2022) Царик, Владислав Юрійович; Гнатушенко, Вікторія Володимирівна
  UKR: У роботі розглянуто питання автоматизації тестування інтерфейсу користувача на прикладі вебсторінок як графічних зображень. Виділено основні характеристики, на які слід звертати увагу під час тестування графічного інтерфейсу користувача: форма, розмір, яскравість, колір, направлення та розташування елементів зображення. Для оцінки якості в роботі визначено ключові блоки вебсторінки – поля меню, текстові та графічні блоки з вихідного зображення, тобто задача зводиться до задачі сегментації зображення. Розглянуто основний підхід до сегментації – методи порогової бінарізації та більш сучасний метод JSEG, який включає два етапи (квантування кольорів та просторову сегментацію за текстурною ознакою). Наведено результати практичного аналізу зображення вебсторінки: аналіз яскравості зображення – з використанням гістограми яскравості, аналіз кількості використаних кольорів – з застосуванням переходу до індексованого зображення та дослідження статистики використання кожного кольору з заданої палітри, проведено виділення об’єктів методами порогової бінарізації та JSEG. За результатами проведених досліджень зроблено висновок, що методи порогової бінарізації не надають бажаних результатів сегментації – наявні проблеми з злиттям графічних об’єктів, що знаходяться поруч та виокремленням символів в текстових блоках. Алгоритм JSEG включає операції кольорового квантування і просторової сегментації, за рахунок чого результат виділення об’єктів краще, проте все одно вимагає подальших налаштувань.
 • Item
  Розробка параметричної моделі будівлі навчального закладу в системі OpenSCAD
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», 2022) Узлова, Марія Юріївна; Журба, Анна Олексіївна; Журавлев, Володимир Миколайович
  UKR: Сучасний світ знаходиться в постійному русі і розвитку. Змінам піддається все, починаючи від проектування дизайну звичайних телефонів і закінчуючи методами будівництва космічних станцій. І те, і інше вимагає деяких навичок, способів і знань в області побудови зображень і читання креслень. Старі 2D-методи поступово відходять у минуле, на зміну їм приходять 3D-побудови моделей в спеціальних програмах. Проектуючи в 3D, можна створювати моделі будь-яких предметів: дрібних деталей, меблів, предметів, об'єднувати їх в дизайн квартир і офісів, автомобілів і вагонів метро, величезних торгових центрів, вулиць, кварталів, і навіть цілих міст. Або зробити віртуальну модель реальної, роздрукувавши на 3D принтері, відбудувавши будинок за власним проектом. На етапі дослідження були розглянуті питання, присвячені огляду програм для 3D-моделювання. Розглянуто основні відомості про OpenSCAD – можливості, переваги, недоліки. При виконанні практичної частини було проведено 3D-моделювання будівлі Інституту промислових та бізнес технологій , яке включає в себе наступні етапи: •побудова геометричної 3д-моделі об'єкта; •рендеринг; •по закінченню моделювання - виведення роботи на 3D-принтер.
 • Item
  Моделі та процедури класифікації і прогнозування недетермінованих процесів за показниками хаотичної динаміки
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», 2022) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Клименко, Іван Вікторович; Шаповал, Данило Олегович
  UKR: У статті досліджуються процеси класифікації, моделювання та короткострокового прогнозування недетермінованих часових послідовностей, які представлені антиперситентними часовими рядами (АЧР). Предмет аналізу – процедури класифікації та прогнозування параметрів таких моделей. Метою роботи є підвищення ефективності та точності методів і алгоритмів класифікації, моделювання та прогнозування АЧР. За допомогою агрегування рівнів AЧР розроблено коректні математичні моделі класифікації недетермінованих часових послідовностей, а також сформовано алгоритмічні та програмні засоби їх реалізації. Проведено порівняльний аналіз чисельної ефективності алгоритмів класифікації АЧР, реалізовано завдання короткострокового прогнозування АЧР. У статті також представлено інструментальне програмне середовище, що забезпечує коректне вивчення алгоритмів моделювання та класифікації антиперсистентних часових рядів (АЧР).
 • Item
  Розрахунок розмірів надливної частини злитків із сталей 40ХЛ та Х12МЛ при застосуванні газодинамічного впливу та електрошлакового обігріву
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», 2022) Селівьорстов, Вадим Юрійович; Селівьорстова, Тетяна Віталіївна; Зеленський, Костянтин Андрійович; Іванова, Людмила Харитонівна
  UKR: Приведені результати аналітичних досліджень щодо використання методики розрахунку розмірів надливів циліндричних виливків із сталей 40ХЛ та Х12МЛ масою 200 – 16000 кг і діаметром 0,25 – 0,7 м, що твердіють в металевій формі (виливниці) при електрошлаковому обігріві розплаву та створенні понадатмосферного газового тиску в надливній частині. Наведені схеми конструкції відповідного пристрою та реалізації технології. Використання конструкції холодильника у вигляді металевого корпусу зі вставкою із вогнетривкого матеріалу, графітовими електродами і вкладишем із флюсу, що працює за принципом плаваючої надливної вставки при реалізації комбінованої технології газодинамічного впливу та електрошлакового обігріву, дозволяє ефективніше використовувати розплав надливної частини виливка (злитка) для живлення усадки за рахунок підтримання металу в рідкому стані впродовж всього часу затвердіння основної маси виливка (злитка), тим самим зменшуючи необхідну для живлення усадки кількість розплаву та, відповідно, масу надливу. Це особливо актуально для виробів із сплавів, що містять дороговартісні компоненти основи та/або легуючі. Актуальним завданням також є отримання можливості визначення розмірів конкретного надливу при використанні технології для виливків різної маси та розмірів у найбільш зручний спосіб без реалізації громіздких розрахункових схем. Показано, що особливістю визначення розмірів надливів виливків, що виготовляються з використанням комбінованої технології, є врахування зміни розміру вставки з вогнетривкого матеріалу (передусім, товщини стінок), що займає певну долю об'єму надливної частини виливка або злитка, що, у свою чергу, призведе до зміни розмірів надливу. Приведені розрахунки та побудовані номограми для визначення висоти надливу по його діаметру і масі виливків при співвідношеннях діаметрів виливка та надливу 0,6, 0,65 та 0,7.
 • Item
  Дослідження комбінованого варіанту визначення атак з використанням нейромережних технологій
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», 2022) Пахомова, Вікторія Миколаївна; Видиш, Анастасія Денисівна
  UKR: Сучасний світ неможливо уявити без комп’ютерних мереж: як локальних, так і глобальних; тому питання мережевої безпеки стає все більш злободенним. Наразі методики виявлення атак можна підсилити використанням нейронних мереж, що підтверджує актуальність теми. Мета дослідження є порівняльний аналіз параметрів якості визначення мережевих атак з використанням комбінованого варіанту, що складається із різних нейронних мереж. У якості методів дослідження використані: нейронечітка мережа; багатошаровий персептрон; самоорганізуюча карта Кохонена. Програмна реалізація самоорганізуючої карти Кохонена здійснена мовою Python з широким спектром сучасних стандартних засобів, створення багатошарового персептрону та нейронечіткої мережі – за допомогою пакетів Neural Network Toolbox та Fuzzy Logic Toolbox системи MatLAB. На створених нейронних мережах окремо та на їх комбінованому варіанті проведені дослідження параметрів якості визначення мережевих атак. Визначено, що помилка першого роду склала 11 %, 4 %, 10 % і 0 %, помилка другого роду – 7 %, 6 %, 9 % і 6 % на нейронечіткій мережі, багатошаровому персептроні, самоорганізуючої карти Кохонена та їх комбінованому варіанті відповідно, що доказує доцільність використання комбінованого варіанту.
 • Item
  Open Access Satellite Data for Global Greenhouse Gas Monitoring
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», 2022) Kavats, Olena O.; Khramov, Dmitriy A.; Sergieieva, Kateryna L.; Vasyliev, Volodymyr V.
  ENG: Open satellite concentration data for the main greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) are considered in terms of their possible use for local, regional, and global monitoring. The main data characteristics are provided. The satellite products most suitable for global moni-toring of greenhouse gas concentrations are specified. The disadvantages of existing satellite data are analyzed.