Статті КГД

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 58
 • Item
  Психолінгвістичний компонент при вивченні російської (української) мови як іноземної
  (Національна академія Національної гвардії України, Харків, 2015) Чабан, Ольга Миколаївна
  UA: У статті аналізується психолінгвістичний компонент при вивченні студентами російської мови як іноземної під час навчання в Україні за умов білінгвізму, що є у Дніпропетровську. Вирішення проблеми двомовності передбачає використання різних підходів: лінгвістичного, соціологічного, психологічного, педагогічного тощо. У роботі акцентується увага на головних завданнях викладача – забезпечення розумової активності студентів на такому рівні, щоб вони могли слухати та розуміти фахові лекції вже на першому курсі університету та спілкуватися щодня з російськомовним/україномовним оточенням. У статті аналізуються результати досліджень, які проводились на підготовчому відділенні для виявлення ряду факторів, що впливають на студентів-іноземців у новій навчальній ситуації. Підкреслено, що ефективність навчання студентів-іноземців також прямо залежить від сприятливої психологічної атмосфери на заняттях.
 • Item
  Особистісно зорієнтоване навчання під час вивчення російської / української мови студентами-іноземцями
  (Національна академія Національної гвардії України, Харків, 2015) Бобиль, Світлана Володимирівна
  UK: У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції за умов використання особистісно зорієнтованого навчання. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно зорієнтованої освіти студентів-іноземців, аналізує основні методичні вектори вивчення РЯІ / УЯІ за допомогою особистісно зорієнтованого підходу, описує основні принципи його реалізації у процесі формування іншомовної компетенції майбутнього інженера.
 • Item
  Интерактивный словарь как электронное (компьютерное) лингвистическое построение
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2015) Заваруева, Инна Ивановна
  RU: В данной статье в общем виде ставится проблема исследования одного из современных явлений лексикографии – электронного интерактивного словаря. Актуальность данного исследования объясняется тем фактом, что электронные словари приобретают все большее значение в современной жизни. В связи с этим представляется актуальным выявление основных тенденций и прогнозирование перспектив развития компьютерной лексикографии.
 • Item
  Прагматическая сущность медиа-жанра «Совет»
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2015) Бондаренко, Лариса Ивановна
  RU: В данной статье проведено исследование медиа-жанра «Совет» в прагматическом аспекте, рассмотрены механизмы воздействия, как на аудиторию, так и на отдельного индивида, проанализированы факторы, обеспечивающие прогнозируемый результат.
 • Item
  Реалізація особистісно зорієнтованого підходу у процесі викладання РЯІ/УЯІ у вищому навчальному закладі
  (Національний університет «Острозька академія», Острог, 2014) Бобиль, Світлана Володимирівна
  UK: У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції під час використання особистісно зорієнтованого підходу. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно орієнтованої освіти студентів-іноземців, аналізує основні методичні вектори вивчення РЯІ /УЯІ за допомогою даного підходу, описує основні принципи його реалізації у процесі формування іншомовної компетенції майбутнього інженера.
 • Item
  Реалізація практичних методів навчання письма при викладанні української (російської) мови як іноземної
  (Національний університет «Острозька академія», Острог, 2014) Чабан, Ольга Миколаївна
  UK: У статті аналізується значення писемного мовлення при вивченні іноземної мови. Розглядаються етапи навчання письма, а також труднощі, що виникають в процесі оволодіння ним і шляхи їх подолання. У роботі акцентується увага на вивченні іноземцями російської мови як іноземної для них.
 • Item
  Особенности использования компрессии научных текстов в процессе обучения студентов
  (Національний університет «Острозька академія», 2014) Заваруева, Инна Ивановна
  RU: В статье сделана попытка определить суть конспекта, рассмотрены его виды требования, предъявляемые к процессу конспектирования, дается анализ некоторых аспектов использования компрессии научных текстов при обучении студентов.
 • Item
  Полипредикативные единицы синтаксической модели текстов медиа-жанра «Совет»
  (Національний університет «Острозька академія», 2014) Бондаренко, Лариса Ивановна
  RU: В данной статье проводится анализ минимальной синтаксической модели жанра «Совет» расширенной структуры, описываются предикативные единицы, входящие в полипредикативное образование, рассматривается их количественная представленность, исследуется видовая картина, отражающая избирательность некоторых типов сложных предложений в советах.
 • Item
  Функционально-прагматическая специфика медиа-жанра «Совет»
  (Національний університет «Острозька академія», 2014) Бондаренко, Лариса Ивановна
  RU: В статье проведено исследование лингвистических средств выражения модальности медиа-жанра «Совет». Рассматриваются основные виды отношений высказывания к действительности, описываются типы высказываний по характеру коммуникативной установки, анализируется функционально-прагматическая специфика.
 • Item
  Коммуникативный аспект в номинации (структурно – семантические модификации одного вида номинов)
  (Высшая школа перевода МГУ, Москва, 2012) Стребуль, Людмила Алексеевна
  RU: Анализируется один из распространенных пластов ономастического простора – наименования высших учебных заведений, определяется их структурно – семантическая организация и коммуникативный аспект.
 • Item
  Лингвистические и психологические подходы при обучении РКИ
  (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2014) Чабан, Ольга Николаевна
  RU: В статье рассмотрены проблемы организации учебного процесса при обучении РКИ. Проанализированы лингвистические, психологические, методические подходы и приемы овладения русским языком как иностранным.
 • Item
  Межкультурная коммуникация и использование невербальных средств в процессе обучения студентов иностранцев
  (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, 2014) Заваруева, Инна Ивановна
  RU: В статье рассматривается проблема использования невербальных компонентов в преподавании русского языка как иностранного, анализируются особенности невербальных средств коммуникации, служащих для создания, передачи и восприятия сообщений в межкультурной коммуникации.
 • Item
  Особливості формування міжкультурної комунікативної компетенції в умовах українського національно-культурного середовища
  (Національний університет “Острозька академія”, Острог, 2013) Бобиль, Світлана Володимирівна
  UK: В статті розглянуто лінгвокраїнознавчий аспект вивчення ІМ на немовних факультетах вищого навчального закладу. Дано рекомендації щодо розробки навчального посібника з української мови для іноземних фахівців. Обґрунтовано доцільність використання країнознавчих текстів з метою формування міжкультурної комунікативної компетенції.
 • Item
  Стиль как средство реализации авторского замысла в жанре «Совет»
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2011) Бондаренко, Лариса Ивановна
  RU: В данной статье в общем виде ставится проблема реализации функциональных стилей, обусловленных определенными функциями и интенциональными значениями в текстах нового медиа-жанра «Совет».
 • Item
  Лексичні особливості текстів документів
  (Дніпровський національний університет імені О. Гончара, 2010) Кулакевич, Людмила Миколаївна
  UK: Стаття містить рекомендації щодо методики викладання теми „Лексичні особливості наукових та ділових текстів” у вищих навчальних закладах.
 • Item
  Лексико-граматичні особливості назв посад, наукових ступенів, звань, професій у документах
  (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2011) Кулакевич, Людмила Миколаївна
  UK: Стаття присвячена лексико-граматичним особливостям назв посад, наукових ступенів звань, професій. Подано рекомендації, як оформити реквізит „Підпис” у документі, виготовленому за допомогою комп’ютера.
 • Item
  Лексикологические особенности электронных словарей
  (Київський національний лінгвістичний університет, 2011) Заваруева, Инна Ивановна
  RU: В статье описываются лексикологические особенности электронных словарей в условиях развития современных средств коммуникации.
 • Item
  Психолингвистические параметры медиа-текста «Совет»: явные и скрытые цели высказывания
  (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Симферополь, 2011) Бондаренко, Лариса Ивановна
  RU: В статье проведено исследование психолингвистических параметров медиатекста «Совет», анализируются коммуникативные интенции, освещаются особенности порождения и рецепции данного текстотипа.
 • Item
  Застосування «інтегрованих уроків» у процесі навчання РЯІ
  (Національний університет «Острозька академія», Острог, 2012) Бобиль, Світлана Володимирівна
  Бобиль С. В. Застосування «інтегрованих уроків» у процесі навчання РЯІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна : зб. наук. пр. Острог, 2012. Вип. 25. С. 146–149.
 • Item
  Словарная статья как лексикографический портрет слова в электронных словарях
  (Нова ідеологія, Дніпропетровськ, 2011) Заваруева, Инна Ивановна
  RU: Анализ структуры словарной статьи в различных видах толковых электронных словарей по сравнению со словарями бумажными и другими видами электронных словарей, замечено, что структура статей похожа, хотя есть и отличия, касающиеся прежде формы, объема и иногда содержания единиц словаря.