№ 2 (50)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  2 (50) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Розвиток концентрації й стійкості уваги студентів-залізничників у процесі психологічної та психофізичної підготовки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Пічурін, Валерій Васильович
  UK: Мета. Ряд спеціальностей залізничного транспорту висувають виключно високі вимоги до таких характеристик уваги фахівця, як концентрація й стійкість. Їх розвиток у студентів-залізничників може здійснюватись у рамках викладання такої навчальної дисципліни, як фізичне виховання. Необхідно виявити ефективні шляхи організації фізичного виховання для вирішення цього завдання. Методика. В якості головного методу дослідження використано педагогічний експеримент. При його проведенні незалежною змінною виступав зміст розроблених автором основ психологічної та психофізичної підготовки. Залежною змінною були показники динаміки рівня розвитку концентрації й стійкості уваги в студентів-залізничників. Результати. Встановлено, що реалізація в ході навчальних занять із фізичного виховання комплексу засобів, включених автором до змісту основ психологічної й психофізичної підготовки студентів-залізничників, є ефективним шляхом розвитку в них концентрації та стійкості уваги. Наукова новизна. Підтверджено ефективність використання в ході навчальних занять із фізичного виховання основ психологічної та психофізичної підготовки для розвитку в студентів концентрації та стійкості уваги. Практична значимість. Реалізація запропонованого підходу при підготовці фахівців для залізниці сприятиме підвищенню продуктивності праці й рівня безпеки залізничних перевезень.
 • Item
  Дослідження застосування наскрізних двотаврів для прогонових будов наплавних мостів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Горбатюк, Юрій Миколайович; Солдатов, Кім Іванович; Папко, М. С.
  UK: Мета. У публікації наведено результати розрахунків прогонових будов для наплавних мостів із наскрізних двотаврів. Мета дослідження − проаналізувати придатність прогонових будов із наскрізних двотаврів для наплавних мостів мінімальної ваги під навантаження, які передбачені нормами на проектування сучасних наплавних мостів. Методика. У роботі використано порівняльний метод, аналітичні методи розрахунку мостів (методика ліній впливу), розрахунки на міцність, витривалість, максимальні дотичні напруження. Результати. Сучасні навантаження для розрахунку мостів на 75 % більші, ніж ті, на які запроектовані прогонові будови наплавного мосту з майна НЗМ-56. Застосування наскрізних двотаврів, утворених із двотавра № 70 (висота наскрізного 104 см), зменшує площу перерізу в послабленому місці, але практично не впливає на міцність та витривалість матеріалу. Застосування наскрізних двотаврів для прогонових будов наплавних мостів дає економію металу до 22 %, тобто кожна п’ята прогонова будова буде виготовлена із зекономленого металу. Економія на кожній прогоновій будові, наприклад СРП-33.6 – 263 тис. грн.(з урахуванням ціни на 1 тонну готового виробу 29 тис. грн.). Наукова новизна. Дослідження дозволяє зробити новий крок в економії матеріалу та використанні наскрізних двотаврових балок для прогонових будов у цілому. Практична значимість. Отримані в результаті дослідження дані дозволили зробити ряд висновків, що сприяють детальнішому ознайомленню та більш практичному використанню наскрізних двотаврів для прогонових будов наплавних мостів.
 • Item
  Визначення впливу показників тертя в системі «Кузов – Візок» на динаміку вантажного вагона
  (Дніпропетровський національний університет залізничного траспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Мямлін, Сергій Віталійович; Недужа, Лариса Олександрівна; Швець, Анжела Олександрівна
  UK: Мета. Основними вимогами до конструкції вагонів нового покоління, згідно Програми оновлення рухомого складу, є вимоги, які дозволять знизити експлуатаційні витрати й підвищити економічну ефективність їх використання з урахуванням досягнень науково-технічної думки. У зв’язку з актуальністю цієї тематики робота присвячена дослідженню впливу коефіцієнту тертя в опорному з’єднанні «п’ятник – підп’ятник – ковзуни» вантажних вагонів на їх основні динамічні показники – коефіцієнти горизонтальної та вертикальної динаміки, прискорення кузова, рамну силу, коефіцієнт стійкості від сходу з рейок. Методика. Дослідження проводилось методом чисельного інтегрування та математичного моделювання динамічної завантаженості вантажного вагону з використанням програмного комплексу «Dynamics of Rail Vihscles» («DYNRAIL»). Результати. Дослідження показали, що вплив на показники безпеки руху мають не тільки параметри тертя в опорному з’єднанні «п’ятник – підп’ятник – ковзуни» вантажного вагона в порожньому й завантаженому стані з візками ЦНИИ-Х3 (модель 18-100). Вплив мають також інші складові динаміки руху вантажного вагона, а саме: радіуси кривих ділянок колії, висота зовнішньої рейки тощо. Наукова новизна. Автором досліджено вплив тертя на динамічну завантаженість вагона з використанням нових підходів до вирішення задачі прогнозування динаміки рухомого складу. Прогнозування здійснювалось на значно оновленому теоретичному матеріалі, який охоплює всю історію розвитку теорії тертя й включає результати новітніх експериментальних досліджень із урахуванням швидкості руху на прямих і кривих ділянках колії малого та середнього радіусу. Практична значимість. Одержані результати мають практичну спрямованість. У ході виконання теоретичних досліджень та після проведення моделювання з поліпшеним методом урахування процесів тертя отримано залежності основних динамічних показників чотиривісного вантажного піввагона від значення коефіцієнта тертя в системі «кузов – візок» із урахуванням швидкості руху. Результати досліджень знайшли своє наукове використання в низці публікацій авторів у спеціальних та науково-популярних виданнях.
 • Item
  Методи та дослідження з подовження терміну служби несучих конструкцій тягового рухомого складу для промислового транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бондарєв, Олександр Матвійович; Горобець, Володимир Леонідович; Мямлін, Сергій Віталійович
  UK: Мета. Метою роботи є науково обґрунтоване впровадження напрацьованих методик у виконання робіт із подовження призначеного терміну служби одиниць тягового та моторного рухомих складів промислового транспорту. Методика. Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз напрацьованих методик із подовження призначеного терміну служби тягового та моторного рухомих складів магістрального транспорту; напрацьовані методики під час вирішення питань щодо подовження призначеного терміну експлуатації одиниць рухомого складу було адаптовано відповідно до тепловозів ТГМ6А та тягових агрегатів типу ОПЕ1А. Результати. На підставі комплексу проведених експериментальних та теоретичних досліджень отримано результати, які надали підставу для визначення можливості використання напрацьованих методик у вирішенні питань із подовження призначеного терміну експлуатації одиниць рухомого складу стосовно тепловозів ТГМ6А та тягових агрегатів типу ОПЕ1А. Наукова новизна. На основі експериментальних і теоретичних досліджень виконано наукове супроводження робіт, що забезпечить подовження призначеного строку служби тягових та моторних одиниць промислового рухомого складу. Практична значимість. Розроблено технічні рішення із заходами, які мають виконуватися під час експлуатації в межах подовженого призначеного терміну служби тягових та моторних одиниць промислового рухомого складу підприємств, на яких використовуються тепловози та тягові агрегати.
 • Item
  Вплив електричного іскрового розряду на твердість вуглецевої сталі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного трансспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Вакуленко, Ігор Олексійович; Пройдак, Світлана Вікторівна; Страдомскі, З.; Дядько, В. А.
  UK: Мета. Метою роботи є оцінка впливу електричної іскрової обробки на стан поверхневого нашарування вуглецевої сталі, що формується. Методика. Матеріалом для дослідження була сталь фрагменту ободу залізничного колеса з хімічним складом 0,65 % С, 0,67 % Mn, 0,3 % Si, 0,027 % P, 0,028 % S. Структурні дослідження проводилися з використанням світлової мікроскопії й методик кількісної металографії. Структурний стан досліджуваної сталі відповідав стану після гарячої пластичної деформації. Аналіз розподілу мікротвердості в мікрооб’ємах металу катоду проводили з використанням мікротвердоміра типу ПМТ-3. Електричну іскрову обробку поверхні вуглецевої сталі виконували з використанням устаткування типу ЕФІ-25М. Результати. Після електричної іскрової обробки поверхні зразка вуглецевої сталі спостерігали формування багатошарового покриття. Аналіз мікроструктури показав існування якісних розбіжностей у внутрішній будові металу покриття в залежності від ділянки, яка досліджується. Отримані в роботі результати підтверджують відомі положення, що формування поверхневого покриття за технологією електричного іскрового розряду визначається умовами переносу й кристалізації металу. Градієнт структур по товщині покриття значною мірою обумовлений розвитком процесів структурних перетворень подібних впливові термічного характеру. Наукова новизна. У результаті електричної іскрової обробки, за умов однакового металу аноду і катоду, сформований перший прошарок покриття за зовнішніми ознаками відповідає однофазному стану. В об’ємі металу покриття поява часток карбідної фази супроводжується зниженням значень твердості. Практична значимість. Формування багатошарового поверхневого покриття при електричній іскровій обробці супроводжується виникненням градієнту структур за його товщиною. За досягненим рівнем ефект поверхневого зміцнення від іскрового розряду може бути конкурентоспроможним більшості термічних та хіміко-термічних технологій обробки поверхні металевих матеріалів.
 • Item
  Методика визначення допустимих швидкостей руху поїздів на складних ділянках плану залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович; Хмелевська, Неля Петрівна; Байдак, Сергій Юрійович
  UKR: Мета. Удосконалення способів визначення допустимих швидкостей руху на складних ділянках плану залізниці. Методика. Для досягнення мети дослідження використано математичне моделювання руху потоку поїздів і на його основі здійснено прогнозування середньозваженої швидкості й підвищення зовнішньої рейки на перспективу. Результати. Проведено аналіз випадків встановлення швидкостей руху в кривих ділянках колії. Параметри деяких кривих негативно впливають на комфортабельність їзди та інтенсивність розладу колії, а також на причини, що зумовлюють виникнення обмежень швидкості руху поїздів на залізницях України. Розроблено методику виконання розрахунків зі встановлення допустимих швидкостей руху поїздів і перевірено в кривих на реальних ділянках залізниць, де впроваджено прискорений рух поїздів. Розроблено пропозиції щодо автоматизації виконання розрахунків у дистанціях і службах колії з визначення допустимих швидкостей у кривих. Наукова новизна. Розроблено методику визначення допустимих швидкостей руху й підвищення зовнішньої рейки на складних ділянках плану залізниці. Запропонований підхід дозволяє отримувати раціональні рішення щодо перебудови плану з урахуванням місцевих умов. Практична значимість. Розроблена методика визначення допустимої швидкості в кривих була реалізована у вигляді програми DopShvid та апробована на реальних ділянках залізниць, де впроваджено прискорений рух поїздів.
 • Item
  Аналіз ефективності системи теплопостачання студмістечка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Пшінько, Олександр Миколайович; Габрінець, Володимир Олексійович; Горячкін, Вадим Миколайович
  UKR: Мета. Витрати теплоти на опалення та гаряче водопостачання житлових і промислових об’єктів складають суттєву частину споживання теплової енергії. Необхідною передумовою розробки заходів з енергозбереження у вже існуючих системах теплопостачання є їх попереднє обстеження. У статті наведено результати обстеження системи теплопостачання студмістечка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. На основі виконаного аналізу необхідно запропонувати заходи з енергозбереження та провести оцінку їх ефективності. Методика. У процесі дослідження виконано розрахунковий аналіз структури споживання теплової енергії на опалення, гаряче водопостачання та проведено порівняння фактичних витрат теплоти протягом календарного року з нормативними. Результати. Проаналізовано дані обліку витрат теплової енергії на опалення житловими будинками та гуртожитками протягом 2012 р. і проведено порівняння фактичних питомих показників із нормативними. На основі цього порівняння виявлено проблеми, вирішення котрих допоможе ефективно використовувати теплову енергію. Наукова новизна. Вперше проаналізовано та оцінено вплив кліматичних умов, особливостей схем і конструкцій систем теплопостачання на ефективне використання теплової енергії. Виявлено вклад кожної складової. Практична значимість. На основі проведеного аналізу споживання теплової енергії було розроблено перелік можливих заходів з енергозбереження, що можуть бути реалізовані в системі теплопостачання та на об’єктах енергоспоживання, а також проведено оцінку економії паливно-енергетичних ресурсів. Представлено перелік заходів з очікуваною економією паливно-енергетичних ресурсів.
 • Item
  Energy Efficiency Determination of Loading-Back System of Electric Traction Machines
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Afanasov, Andriy M.; Drubetskiy, Anton Ye.; Arpul, Serhii V.; Khvorostyankina, А. P.
  EN: Purpose. Acceptance post-repair tests of electric traction machines are conducted on loading-back stands that reduce the overall power costs for the tests. Currently a number of possible circuit designs of loading-back systems of electric machines are known, but there is no method of determining their energy efficiency. This in turn makes difficult the choice of rational options. The purpose of the article is the development of the corresponding methodology to make easier this process. Methodology. Expressions for determining the energy efficiency of a stand for testing of electric traction machines were obtained using the generalized scheme analysis of energy transformations in the loading-back systems of universal structure. Findings. The technique was offered and the analytical expressions for determining the energy efficiency of loading-back systems of electric traction machines were obtained. Energy efficiency coefficient of loading-back system is proposed to consider as the ratio of the total action energy of the mechanical and electromotive forces, providing anchors rotation and flow of currents in electric machines, which are being tested, to the total energy, consumed during the test from the external network. Originality. The concept was introduced and the analytical determination method of the energy efficiency of loading-back system in electric traction machines was offered. It differs by efficiency availability of power sources and converters, as well as energy efficiency factors of indirect methods of loss compensation. Practical value. The proposed technique of energy efficiency estimation of a loading-back system can be used in solving the problem of rational options choice of schematics stands decisions for electric traction machines acceptance tests of main line and industrial transport.
 • Item
  Оцінка професійного ризику під час виконання службових обов’язків станційних диспетчерів Придніпровської залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Никифорова, Олена Анатоліївна; Сидоренко, Ганна Григорівна
  UK: Мета. На основі аналізу помилкових дій станційних диспетчерів Придніпровської залізниці та літературних даних необхідно обґрунтувати важливість застосування методів психофізіологічного відбору для профілактики безпеки руху, підвищення надійності людського чинника. Методика. Дослідження були проведені серед працівників операторського типу (станційні диспетчери) (n = 62), з яких 32 – жінки, 30 – чоловіки. Для проведення досліджень було використано метод соціологічного опитування, психологічні методики із застосуванням особистісного, «НПН-А» (нервово-психічна нестійкість – акцентуації) та індивідуально-типологічного опитувальників. Результати. Проаналізовано типові помилки працівників операторського профілю Придніпровської залізниці. Виявлено, що велика група помилок пов’язана з недотриманням персоналом вимог посадових інструкцій та інструкцій із охорони праці, недбалістю і неуважністю, безвідповідальним ставленням до своїх обов’язків, а також недостатньою підготовкою й тренованістю персоналу. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розробки новітніх підходів до систематизованого аналізу на кількісній основі питань управління та визначення надійності людського чинника, яку може забезпечити професійний психофізіологічний відбір осіб, пов’язаних із безпекою руху. Практична значимість. Отримано результати аналізу, які покладено в основу розробки нових методів психофізіологічних обстежень стосовно профвідбору залізничників провідних професій, що дозволить досить точно прогнозувати успішність і надійність роботи операторів та дасть можливість виявити протипоказання щодо професійної діяльності.
 • Item
  Вплив параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при коротких замиканнях у силових колах електрорухомого складу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного траснпорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Карзова, Оксана Олександрівна
  UK: Мета. Дослідження впливу параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при короткому замиканні, а також на різницю значень цих параметрів за різних схем з’єднання тягових електродвигунів у силовому колі. Методика. Запропоновано математичну модель і методику для визначення впливу параметрів контактної мережі, а саме індуктивності та активного опору контактного дроту, на швидкість зростання струму при короткому замиканні. Окрім цього визначається вплив швидкостей зростання струму на їх різницю в силових колах електровозу постійного струму за різних точок виникнення короткого замикання, різних варіантів з’єднання тягових електродвигунів і різних відстаней електровозу від тягової підстанції. Запропоновані модель та методика можуть бути використані для будь-якого типу електровозу постійного струму при будь-якій точці виникнення короткого замикання в колі тягових двигунів. Результати. Встановлено якісний і кількісний вплив параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при короткому замиканні та на значення різниці цих параметрів за різних схем з’єднання тягових електродвигунів. Наукова новизна. Вперше запропоновано метод дослідження з визначення впливу параметрів контактної мережі на швидкість зростання струму короткого замикання та на різницю цих параметрів при різних відстанях електровозу від тягової підстанції. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при виборі установки захисних пристроїв силових кіл електрорухомого складу, в яких в якості контрольованого параметру виступає швидкість зростання струму у разі короткого замикання.
 • Item
  Вдосконалення процесу вантажних перевезень та механізму управління ними
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Марценюк, Лариса Володимирівна; Вишнякова, А. В.
  UKR: Мета. Для України як постсоціалістичної держави виникає об’єктивна необхідність проведення реформування на залізничному транспорті. Щоб задовольняти вимоги споживачів як всередині країни, так і за її межами, треба вчасно вирішувати транспортні проблеми та впроваджувати нові технології, не відстаючи від розвинених європейських держав. Метою статті є виявлення проблем у процесі вантажних перевезень та розробка шляхів їх подолання, формування принципів підвищення економічної ефективності використання вантажних вагонів за рахунок вдосконалення механізму управління вантажними перевезеннями в умовах реформування. Методика. У роботі використовувалися методи стратегічного планування, системного підходу для досліджень щодо вдосконалення механізму управління вантажними перевезеннями, а також організаційно-розпорядчий метод для побудови структури управління. Результати. Авторами досліджено проблеми, що виникають у процесі перевезення вантажів, та заходи, які дозволять підвищити ефективність цих перевезень. Розроблено удосконалений механізм управління вантажними перевезеннями для його застосування в умовах реформування залізничного транспорту, який ґрунтується на централізації управління. Наукова новизна. У статті досліджено основні фактори, які гальмують процес вантажних перевезень. Викладено принципи вдосконалення механізму управління вантажними перевезеннями, які засновані на об’єднанні комерційної та вагоноремонтної діяльності господарств. Все це дозволить значно зменшити оборот вагона шляхом зниження тривалості простоїв на залізничному транспорті, підвищити швидкість доставки вантажу й знизити транспортну складову в ціні доставленої продукції. Практична значимість. Запропоновані заходи дозволять підвищити ефективність використання рухомого складу залізниць та збільшити обсяги вантажообігу, сприятимуть розвитку зв’язків України із сусідніми країнами.
 • Item
  Методичний підхід щодо визначення привабливості пасажирських перевезень залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імен акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Божок, Наталія Олексіївна
  UK: Мета. Розробка методичного підходу для визначення привабливості пасажирських перевезень на базі факторів конкуренції. Методика. Для досягнення поставленої мети було виділено основні фактори конкуренції, що впливають на обсяги пасажирських перевезень. Результати. На ринку пасажирських транспортних послуг у дальньому сполученні фігурують 3 основні гравці: залізничний, автомобільний та авіаційний транспорти. До того ж конкуренція між ними загострюється. Тому виникла необхідність у визначенні привабливості саме залізничних перевезень. Для цього було виділено такі фактори конкуренції: цінова політика перевізника, швидкість руху транспортних засобів, термін та ритмічність поїздки, якість перевезень. Кожен із цих показників розглянуто окремо, що в результаті дало можливість побудувати інтегральний показник привабливості пасажирських перевезень. Наукова новизна. Запропонований методичний підхід до визначення привабливості пасажирських перевезень дає можливість оцінити її, а також враховує впровадження в Україні швидкісного руху. Практична значимість. Оцінка привабливості пасажирських перевезень залізничним транспортом у дальньому сполученні дозволить більш точно визначити обсяги пасажирських перевезень для підрахунку необхідної кількості рухомого складу на перспективу.
 • Item
  Математичне моделювання вхідних пристроїв системи автоматичної локомотивної сигналізації
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Гололобова, Оксана Олексіївна
  UK: Мета. Дослідити роботу системи автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС), виявити вплив зовнішніх факторів на роботу пристроїв та якість отриманої кодової інформації з рейкового кола, а також забезпечити можливість моделювання складних ситуацій, що мають вірогідність появи в процесі експлуатації. Методика. Для досягнення цієї мети розглянуто основні завади в роботі АЛС і причини їх виникнення, вивчено принцип побудови системи. Запропоновану автором математичну модель вхідних пристроїв системи автоматичної локомотивної сигналізації неперервного типу з числовим кодуванням (АЛСН) побудовано з урахуванням усіх типів кодових сигналів: «З», «Ж», «КЖ» та еквівалентної схеми заміщення фільтру частотою 50 Гц. Результати. Досліджено роботу АЛСН із частотою сигнального струму 50 Гц. Розроблено та запропоновано адекватну математичну модель вхідних пристроїв АЛСН із частотою сигнального струму 50 Гц. Наукова новизна. Розроблено комп’ютерну модель вхідних пристроїв системи АЛСН у середовищі MATLAB + Simulink. Наведено результати комп’ютерного моделювання на виході фільтру при подачі на вході всіх видів кодових комбінацій. Практична значимість. Використовуючи розроблену математичну модель роботи АЛСН, є можливість вивчати, досліджувати й визначати поведінку схеми під час нормального режиму експлуатації та при дії завад. А також є можливість у середовищі MATLAB+Simulink розробляти й застосовувати різні схемні рішення для зменшення впливу завад на функціональну здатність АЛС і моделювати появу ймовірних складних ситуацій.
 • Item
  Mathematical Modeling of AC Electric Point Motor
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014)
  EN: Purpose. In order to ensure reliability, security, and the most important the continuity of the transportation process, it is necessary to develop, implement, and then improve the automated methods of diagnostic mechanisms, devices and rail transport systems. Only systems that operate in real time mode and transmit data on the instantaneous state of the control objects can timely detect any faults and thus provide additional time for their correction by railway employees. Turnouts are one of the most important and responsible components, and therefore require the development and implementation of such diagnostics system. Methodology. Achieving the goal of monitoring and control of railway automation objects in real time is possible only with the use of an automated process of the objects state diagnosing. For this we need to know the diagnostic features of a control object, which determine its state at any given time. The most rational way of remote diagnostics is the shape and current spectrum analysis that flows in the power circuits of railway automatics. Turnouts include electric motors, which are powered by electric circuits, and the shape of the current curve depends on both the condition of the electric motor, and the conditions of the turnout maintenance. Findings. For the research and analysis of AC electric point motor it was developed its mathematical model. The calculation of parameters and interdependencies between the main factors affecting the operation of the asynchronous machine was conducted. The results of the model operation in the form of time dependences of the waveform curves of current on the load on engine shaft were obtained. Originality. During simulation the model of AC electric point motor, which satisfies the conditions of adequacy was built. Practical value. On the basis of the constructed model we can study the AC motor in various mode of operation, record and analyze current curve, as a response to various changes of the load on engine shaft.