Розвиток концентрації й стійкості уваги студентів-залізничників у процесі психологічної та психофізичної підготовки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Мета. Ряд спеціальностей залізничного транспорту висувають виключно високі вимоги до таких характеристик уваги фахівця, як концентрація й стійкість. Їх розвиток у студентів-залізничників може здійснюватись у рамках викладання такої навчальної дисципліни, як фізичне виховання. Необхідно виявити ефективні шляхи організації фізичного виховання для вирішення цього завдання. Методика. В якості головного методу дослідження використано педагогічний експеримент. При його проведенні незалежною змінною виступав зміст розроблених автором основ психологічної та психофізичної підготовки. Залежною змінною були показники динаміки рівня розвитку концентрації й стійкості уваги в студентів-залізничників. Результати. Встановлено, що реалізація в ході навчальних занять із фізичного виховання комплексу засобів, включених автором до змісту основ психологічної й психофізичної підготовки студентів-залізничників, є ефективним шляхом розвитку в них концентрації та стійкості уваги. Наукова новизна. Підтверджено ефективність використання в ході навчальних занять із фізичного виховання основ психологічної та психофізичної підготовки для розвитку в студентів концентрації та стійкості уваги. Практична значимість. Реалізація запропонованого підходу при підготовці фахівців для залізниці сприятиме підвищенню продуктивності праці й рівня безпеки залізничних перевезень.
RU: Цель. Ряд специальностей железнодорожного транспорта выдвигают исключительно высокие требования к таким характеристикам внимания специалиста, как концентрация и устойчивость. Необходимо выявить условия эффективного развития этих характеристик у студентов-железнодорожников в процессе изучения такой учебной дисциплины, как физическое воспитание. Методика. Главным методом исследования является педагогический эксперимент. При его проведении независимой переменной выступало содержание разработанных автором основ психологической и психофизической подготовки. Зависимой переменной были показатели динамики уровня развития концентрации и устойчивости внимания студентов-железнодорожников. Результаты. Установлено, что реализация в ходе учебных занятий по физическому воспитанию комплекса средств, включённых автором в содержание основ психологической и психофизической подготовки студентов-железнодорожников, является эффективным направлением развития у них концентрации и устойчивости внимания. Научная новизна. Подтверждена эффективность использования в процессе учебных занятий по физическому воспитанию основ психологической и психофизической подготовки для развития у студентов концентрации и устойчивости внимания. Практическая значимость. Реализация предложенного подхода приподготовке специалистов для железнодорожной отрасли будет способствовать повышению производительности труда и уровня безопасности железнодорожных перевозок.
EN: Purpose. Some railway professions impose exceptionally high demands on such characteristics of railway students as concentration and stability. One should find out the conditions for effective development of these characteristics in the process of physical training. Methodology. Pedagogical experiment is the main method of research. During this experiment the content of psychological and psychophysical training foundations developed by the author was an independent value. A dependent value was the dynamics performance of the level of development of concentration and stability of railway students’ attention. Findings. It was established, that realization of measure complex (included by the author to the content of foundations of psychological and psychophysical training of railway students) during the lessons is the effective direction of the development of the attention concentration and stability. Originality. The effectiveness of using the psychological and psychophysical training of students for development of attention concentration and stability during the lessons was confirmed. Practical value. Realization of the proposed approach during the training of specialists for the railway branch will increase the productivity and safety of railway transportations.
Description
В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X
Keywords
концентрація й стійкість уваги, фізичне виховання студентів, психологічна та психофізична підготовка, професійно-значимі види спорту, спеціальні фізичні вправи, концентрация и устойчивость внимания, физическое воспитание студентов, психологическая и психофизическая подготовка, профессионально-значимые виды спорта, специальные физические упражнения, concentration and stability of attention, physical education of students, psychological and psychophysical training, professionally significant sport, specific physical exercise, КФВ
Citation
Пічурін, В. В. Розвиток концентрації й стійкості уваги студентів-залізничників у процесі психологічної та психофізичної підготовки / В. В. Пічурін // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 2 (50). – С. 187–195. – doi: 10.15802/stp2014/23819.