Текстові матеріали 2010

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Тези Міжнародної наукової конференції Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку
  (ДНУЗТ, 2010-11)
  UK В збірнику представлені тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку», яка відбулася 25 – 26 листопада 2010 р. у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тематика збірника охоплює складні та актуальні проблеми філософського осмислення системних змін, які спостерігаються в сучасних західних соціумах, соціально-антропологічні виміри глобальних трансформацій, проблеми гендерної ідентифікації у суспільстві паритетної демократії, соціокультурні аспекти локальних цивілізацій в умовах глобалізації та інші актуальні питання сьогодення. Збірник призначений для науковців, викладачів вищих учбових закладів, філософів, психологів, соціологів, студентів та широкого кола читачів.
 • Item
  Материалы международной научно-практической конференции «Библиотека вуза на новом этапе развития социальных коммуникаций»
  (ДНУЗТ, 2010-04)
  RUS В сборник вошли доклады ученых и практиков библиотечно-информационной сферы высших учебных заведений Украины и зарубежья, теоретиков и практиков культурно-образовательной сферы, специалистов по вопросам развития информационных технологий и систем, ученых и практиков в области социальных коммуникаций. Материалы сборника отражают все аспекты эволюции библиотек ВУЗов, конкретизируют вопросы теории и практики библиотечно-информационного дела в переходный период от эры документальной коммуникации и книжной культуры к эре электронной коммуникации и мультимедийной культуры. UK До збірки увійшли доповіді науковців і практиків бібліотечно-інформаційної сфери вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, теоретиків і практиків культурно-освітньої сфери, фахівців з питань розвитку інформаційних технологій і систем, вчених і практиків у галузі соціальних комунікацій. Матеріали збірки відображають всі аспекти еволюції бібліотек ВНЗ, конкретизують питання теорії і практики бібліотечно-інформаційної справи в перехідний період від ери документальної комунікації та книжкової культури до ери електронної комунікації та мультимедійної культури.
 • Item
  Тези IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України в міжнародну транспортну систему»
  (ДНУЖТ, 2010-05)
  В сборнике представлены тезисы докладов II Международной научно- практической конференции «Интеграция Украины в международную транспортную систему», которая состоялась 27-28 мая 2010 г. в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов. У збірнику представлені тези доповідей II Міжнародної науково- практичної конференції «Інтеграція України в міжнародну транспортну систему », яка відбулася 27-28 травня 2010 р. в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізних доріг, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів. The collection contains abstracts of the II International Scientific Conference "Ukraine's integration into the international transport system, which took place May 27-28, 2010 in Dnepropetrovsk National University of Railway Transport V. Lazaryan. Collection is intended for scientific and technical workers of iron roads, transport companies, university professors, doctoral students, graduate and undergraduate students.
 • Item
  Матеріали семінару «Вдосконалення експлуатаційної роботи»
  (ДНУЗТ, 2010-02)
  В сборнике представлены материалы семинара «Совершенствование эксплуатационной работы», который состоялся в феврале 2010 г.в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Рассмотрены вопросы, посвященные решению задач, стоящих перед железнодорожной отраслью на современном этапе. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов. У збірнику представлені матеріали семінару «Удосконалення експлуатаційної роботи», який відбувся в лютому 2010 р. в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Розглянуто питання, присвячені вирішенню завдань, що стоять перед залізничною галуззю на сучасному етапі. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів. The collection contains the proceedings of the seminar "Improvement of operational work, which took place in February 2010 at Dnipropetrovsk National University of Railway Transport V. Lazaryan. Addressed questions about the decision challenges facing the rail industry at present. Collection is intended for scientific and technical workers of railways, transport companies, university professors, doctoral students, graduate and undergraduate students.
 • Item
  Материалы V международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте»
  (ДНУЖТ, 2010-11)
  В сборнике рассматриваются материалы V Международной научной конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ 2010». Изложенные материалы содержат постановку задач и их решение в научной и практической сфере экономики и управления на железнодорожном транспорте. Основной темой данного издания являются реформирование и развитие железнодорожного транспорта. Авторами тезисов являются ученые, специалисты-практики, аспиранты, представители государственных и коммерческих структур. Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и специалистов транспортной сети.
 • Item
  Тези доповідей IX міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»
  (Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2010-04)
  В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів.
 • Item
  ТЕЗИСЫ III Международной научно-практической конференции «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»
  (2010-04)
  В сборнике представлены тезисы докладов III Международной научно- практической конференции «Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте», которая состоялась 15-16 апреля 2010 г. в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов.