Фрикційний клиновий гаситель коливань екіпажного візка транспортного засобу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Фрикційний клиновий гаситель коливань екіпажного візка транспортного засобу має клин, встановлений на пружинах ресорного підвішування і контактуючий нахиленою поверхнею з відповідною поверхнею надресорної балки візка, з вертикальною поверхнею через жорстко закріплену на клині знімну пластину, яка містить зносостійкі елементи, розміщені між розвантажувальними виступами, з фрикційною планкою, яку закріплено на боковій рамі візка. Зносостійкі елементи виконано у вигляді знімних металокерамічних пластинок, кожна з яких має розвантажувальні виступи, ширина яких вибирається з розрахунку розміщення отвору під електрозаклепки.
RU: Фрикционный клиновой гаситель колебаний экипажной тележки транспортного средства имеет клин, установленный на пружинах рессорного подвешивания и контактирующий наклонной поверхностью с соответствующей поверхностью надрессорной балки тележки, с вертикальной поверхностью через жестко закрепленную на клине съемную пластину, которая содержит износостойкие элементы, расположенные между разгрузочными выступами, с фрикционной планкой, которая закреплена на боковой раме тележки. Износостойкие элементы выполнены в виде съемных металлокерамических пластинок, каждая из которых имеет разгрузочные выступы, ширина которых выбирается из расчета расположения отверстия под электрозаклепки.
EN: A friction wedge suppressor of oscillations of the carriage cart of transportation means has a wedge installed on the springs of spring suspension and contacting by inclined surface with appropriate surface of the bogie bolster, with vertical surface through detachable plate rigidly fixed on the wedge, which contains wear-resistant elements located between unloading lugs, with friction lath, which is fixed on lateral bogie frame. Wear-resistant elements are made in the form of detachable ceramic metal plates, each of which has unloading lugs, width of which is selected by calculation of the arrangement of opening for plug lap joints.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; І. Клименко: ORCID 0000-0001-8889-8713
Keywords
МПК B61F 5/00, F16F 7/00, залізничний транспорт, транспортний засіб, гасіння коливань вантажного вагона, поліпшення динамічних якостей візків, патент, КВВГ, КВМ, КБЖД
Citation
Фрикційний клиновий гаситель коливань екіпажного візка транспортного засобу: пат. 20777 Україна: МПК B61F 5/00, F16F 7/00. № u200608460; заявл. 27.07.2006; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2. 2 с.