Підвищення безпеки залізничних переїздів шляхом контролю автотранспорту в межах переїзду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У дисертації проведені дослідження щодо підвищення безпеки залізничних переїздів шляхом контролю автотранспорту в межах переїзду. Метою роботи є виявлення ключових факторів на підставі яких можна підвищити безпеку залізничних переїздів шляхом контролю автотранспорту в межах переїзду. Об’єкт дослідження – безпека залізничних переїздів. Для вирішення поставлених задач було проведено аналіз безпеки на залізничних переїздах, проведено моделювання, наведені можливі шляхи вирішення задачі підвищиння безпеки на залізничних переїздах, розроблено датчики контролю автотранспорту в межах переїзду та проведені їх випробування. Методи дослідження – теорія електричних кіл, математичні пакети комп‘ютерного моделювання, , методи проектування структурних і принципових схем.
EN: In the dissertation researches on increase of safety of railway crossings by control of motor transport within crossing are carried out. The aim of the work is to identify key factors on the basis of which it is possible to increase the safety of railway crossings by controlling vehicles within the crossing. The object of research is the safety of railway crossings. To solve the set tasks the safety analysis at railway crossings was carried out, modeling was carried out, possible ways of solving the problem of safety increase at railway crossings were given, sensors of control of motor transport within the crossing were developed and their tests were carried out. Research methods - the theory of electric circuits, mathematical packages of computer modeling, methods of designing structural and schematic diagrams.
Description
Keywords
залізничні переїзди, безпека на переїздах, датчики контролю автотранспорту, режими роботи рейкових кіл, залізнична автоматика, railway crossings, safety at crossings, sensors of control of motor transport, operating modes of rail circuits, railway automatic equipment, ВКР
Citation
Барзіков А. С. Підвищення безпеки залізничних переїздів шляхом контролю автотранспорту в межах переїзду : спец. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / наук. керівник В. І. Гаврилюк ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 82 с.