Пристрій для точного аналізу спектра низькочастотних сигналів реальними дисперсійними лініями затримки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Пристрій для точного аналізу спектра низькочастотних сигналів реальною дисперсійною лінією затримки (ДЛЗ), який містить послідовно з'єднані джерело напруги вхідного сигналу та реальну базову ДЛЗ, яка містить необхідну кількість базових секцій ДЛЗ від 5-го до 15-го порядку, кожна з яких містить послідовно з'єднані один фазовий контур першого порядку та відповідно від двох до семи фазових контурів другого порядку, причому у цей пристрій на виході базової ДЛЗ уведено другу реальну ДЛЗ, яка має монотонно-нелінійну функцію групового часу затримання (ГЧЗ) і містить каскадно з'єднані оптимальні секції, кожна з яких містить послідовно з'єднані від восьми до тринадцяти однакових фазових контурів першого порядку, значення дійсного кореня полінома Гурвиця яких містить додаткову до базової таблицю, а вхідне джерело напруги містить лінійний частотний модулятор та помножувач сигналів, обидва з яких мають такі параметри, значення яких забезпечує одержання на виході пристрою пряме перетворення Фур'є вхідного сигналу.
EN: A device for accurate analysis of the spectrum of low-frequency signals with real dispersive delay line (DDL) includes connected in series a source of input signal voltage and real basic DDL that includes the needed number of basic sections of the DDL from 5-th to the 15-th order, each of those includes connected in series one phase circuit of first order and from two to seven phase circuits of second order, respectively. The device comprises at the output of the basic DDL the second real DDL, this has monotone-nonlinear function of group-delay time and includes connected in cascades optimal sections, each of those includes connected in series from eight to thirteen same phase circuits of first order, the value of the real root of Hurwitz polynomial of those includes the table additional to the basic one, and the input voltage source includes the linear frequency modulator and the signal multiplier, both of those have parameters the values of which provide obtaining of the input signal direct Fourier transform of at the output of the device.
RU: Устройство для точного анализа спектра низкочастотных сигналов реальной дисперсионной линией задержки (ДЛЗ), которое содержит соединенные последовательно источник напряжения входного сигнала и реальную базовую ДЛЗ, которая содержит необходимое количество базовых секций ДЛЗ от 5-го до 15-го порядка, каждая из которых содержит соединенные последовательно один фазовый контур первого порядка и соответственно от двух до семи фазовых контуров второго порядка, причем в это устройство на выходе базовой ДЛЗ введена вторая реальная ДЛЗ, которая имеет монотонно-нелинейную функцию группового времени задержки (ГЧЗ) и содержит соединенные каскадно оптимальные секции, каждая из которых содержит соединенные последовательно от восьми до тринадцати одинаковых фазовых контуров первого порядка, значение действительного корня полинома Гурвица которых содержит дополнительную к базовой таблицу, а входной источник напряжения содержит линейный частотный модулятор и умножитель сигналов, оба из которых имеют такие параметры, значения которых обеспечивает получение на выходе устройства прямого преобразования Фурье входного сигнала.
Description
Keywords
МПК G01R 23/16, вимірювальна техніка, електричні сигнали, дисперсійні аналізатори спектра, КТЕМ
Citation
Пристрій для точного аналізу спектра низькочастотних сигналів реальними дисперсійними лініями затримки: пат. 88648 Україна: МПК G01R 23/16. № u201312236; заявл. 21.10.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6. 5 с.