Підвищення несучої здатності земляного полотна залізничної колії в складних інженерно-геологічних умовах відповідно до вимог інтероперабельності

Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпр
Abstract
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 37 рисунків та 1 таблиці. Загальний обсяг дипломного проекту становить 63 сторінки. Кількість використаних літературних джерел – 28. Об’єкт розробки – земляного полотна залізничної колії в складних інженерно-геологічних умовах. Мета роботи – розробка методів підвищення несучої здатності земляного полотна залізничної колії в складних інженерно-геологічних умовах відповідно до вимог інтероперабельності. Метод дослідження – аналіз нормативної документації України та ЄС. Метод скінченно-елементного моделювання. У магістерській роботі виконано аналіз нормативних документів щодо методів оцінки та підвищення несучої здатності земляного полотна залізничної колії та наведено вимоги інтероперабельності до земляного полотна. Наведено методику підвищення несучої здатності земляного полотна в складних інженерно-геологічних умовах відповідно до вимог інтероперабельності. Проведено оцінку земляного полотна методом скінченно-елементного моделювання. Наведено рекомендації із підвищення несучої здатності земляного полотна із позиції інтероперабельності. У результаті досліджень встановлено, що для підсилення земляного полотна залізничної колії, що експлуатується у складних інженерно-геологічних умовах, доцільно застосовувати залізобетонну трубу.
ENG: Degree Master's work consists of four chapters and overall conclusions. The work includes 37 figures. The total amount of the degree project 63 pages. The amount of used literature sources – 28. The object of development is the ground surface of a railway track in difficult engineering and geological conditions. The purpose of the work is to develop methods of increasing the load-bearing capacity of the ground bed of the railway track in difficult engineering and geological conditions in accordance with the requirements of interoperability. The research method is the analysis of regulatory documentation of Ukraine and the EU. Finite element modeling method. In the master's work, the analysis of normative documents on methods of assessing and increasing the load-bearing capacity of the ground surface of the railway track was performed, and the interoperability requirements for the ground surface were given. The method of increasing the load-bearing capacity of the subgrade in difficult engineering and geological conditions in accordance with the requirements of interoperability is presented. An assessment of the ground surface was carried out by the method of finite element modeling. Recommendations for increasing the load-bearing capacity of the subgrade from the point of view of interoperability are given. As a result of the research, it was found that it is advisable to use a reinforced concrete pipe to strengthen the ground bed of the railway track, which is operated in difficult engineering and geological conditions.
Description
Keywords
земляне полотно, залізнична колія, труба, інтероперабельність, напруження, деформації, ground fabric, railway track, pipe, interoperability, tensions, deformations, ВКР, КТІ
Citation
Кульбаба А. В. Підвищення несучої здатності земляного полотна залізничної колії в складних інженерно-геологічних умовах відповідно до вимог інтероперабельності : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник В. В. Ковальчук ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 57 с.