Радіоекологія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: У навчальному посібнику розглянуто історію розвитку радіоекології та основні її положення. Наведено відомості про фізику іонізуючого випромінювання, дозиметричні одиниці в радіоекології та біологічну дію випромінювання. Особливу увагу приділено питанням захисту населення від іонізуючого випромінювання та нормам радіаційної безпеки в Україні. Викладені проблеми атомної енергетики та організації радіаційного контролю. Розглянуті питання поводження з радіоактивними відходами, міграції радіонуклідів в навколишньому середовищі. Призначений для опанування вибіркових професійних освітніх компонент «Радіоекологія» та «Радіаційна безпека в металургії» за спеціальністю 101 «Екологія» для ОПП «Екологія та раціональне природокористування» та спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» для ОПП «Технології захисту навколишнього середовища».
ENG: The textbook describes the history of radioecology and its main provisions. It provides information on the physics of ionizing radiation, dosimetric units in radioecology and biological effects of radiation. Particular attention is paid to the issues of public protection against ionizing radiation and radiation safety standards in Ukraine. The problems of nuclear energy and the organization of radiation control are presented. The issues of radioactive waste management and migration of radionuclides in the environment are considered. It is intended for mastering the elective professional educational components "Radioecology" and "Radiation Safety in Metallurgy" in the specialty 101 "Ecology" for the EPP "Ecology and Rational Nature Management" and specialty 183 "Environmental Protection Technologies" for the EPP "Environmental Protection Technologies".
Description
О. Саввін: ORCID 0000-0001-9712-1973; С. Суліменко: ORCID 0000-0001-5755-3093
Keywords
навчальний посібник, радіоекологія, іонізуюче випромінювання, біологічна дія випромінювання, захист населення, норми радіаційної безпеки, атомна енергетика, радіаційний контроль, радіоактивні відходи, міграція радіонуклідів, екологія, раціональне природокористування, технології захисту навколишнього середовища, training manual, radioecology, ionizing radiation, biological effect of radiation, protection of the population, radiation safety standards, nuclear energy, radiation control, radioactive waste, migration of radionuclides, ecology, rational use of natural resources, environmental protection technologies, КЕТтаОП
Citation
Саввін О. В., Сухарева М. В., Мєшкова А. Г., Суліменко С. Є. Радіоекологія : навч. посіб. : електрон. вид. Дніпро : УДУНТ, 2024. 146 с.