Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій

Permanent URI for this collection

ENG: Textbooks, study guides, lecture notes

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 323
 • Item
  Электроизмерительная техника. Т. 1
  (КУБУЧ, Ленинград, 1935) Кейнат, Г.
  RUS: Первый том труда охватывает в основном конструкции и расчеты электроизмерительных приборов и методы поверки этих приборов. Методы измерений трактуются во 2-м томе труда. Книга является единственной в своем роде по подбору материала, содержанию и охвату тем в области электроизмерительной техники. Книга является учебником для электротехнических и других втузов и ценным пособием для инженерно-технических работников промышленности в области приборостроения.
 • Item
  Електричне обладнання тепловозів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Бобирь, Дмитро Валерійович; Сердюк, Володимир Никандрович; Микуленко, Микола Вікторович
  UKR: У підручнику описані принципи роботи електричної передачі, приведена конструкція тягових і допоміжних електричних машин, акумуляторних батарей та електричних апаратів тепловозів. Призначений для опанування освітньої компоненти «Електричне обладнання локомотивів» та дипломного проектування за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» для ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство».
 • Item
  Материальные производственные склады железных дорог
  (Трансжелдориздат, Москва, 1938) Суржин, Н. И.
  RUS: В настоящей книге рассмотрены вопросы устройства, оборудования и организации работ материально-производственных жел.-дор. складов (линейных и заводских): нормы запасов и условия хранения материалов; расчеты кубатуры и площадей складов и их планировки; современные типы. транспортного оборудования, применяемые в СССР и за границей, влияние их на размеры и планировку складов и их технико-экономические расчеты и показатели; оборудование для дозировки материалов и тара.
 • Item
  Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Організація роботи локомотивів та локомотивних бригад
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Боднар, Борис Євгенович; Капіца, Михайло Іванович; Боднар, Євген Борисович
  UKR: У підручнику розглянуто: організацію та технологію експлуатації локомотивів; показники використання локомотивів; планування та організація роботи локомотивних бригад; енергозаощаджуючі режими ведення поїздів; автоматизована система управління локомотивним господарством та організація системи утримання локомотивів під час експлуатації. Викладено методи розрахунку: потреби локомотивного парку при перспективному та оперативному плануванні; показників використання локомотивного парку; штату локомотивних бригад. Також запропонована методика оцінки впливу чисельності парку локомотивів на їх систему утримання. Підручник відповідає структурі та змісту робочої навчальної програми з дисципліни «Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство» та призначений для закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту.
 • Item
  Оптимізація корозійних процесів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Голуб, Ірина Валеріївна
  UKR: Конспект лекцій розроблено з метою ознайомлення студентів з основними напрямами оптимізації процесів захисту металів від корозії. В лекціях розкрито основні методи, які використовуються при аналізі корозійних процесів чи знаходження оптимального рішення при захисті металу від корозії. Конспект лекцій рекомендовано для вивчення у поєднанні з методичними рекомендаціями до лабораторних і практичних занять для студентів спеціальності 136 – металургія ОПП «Захист металів від корозії» (магістерський рівень) денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Теорія локомотивної тяги
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бобирь, Дмитро Валерійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Сердюк, Володимир Никандрович
  UKR: Відповідно до програми освітньої компоненти у підручнику розглянуто загальні питання механіки транспортного руху, сили, що діють на залізничний поїзд під час його руху (сили тяги, основного та додаткового опору та гальмівні), та фактори, що їх визначають. Наведено необхідні дані для розрахунку цих сил. Дано відомості про тягові характеристики локомотивів. Наведено аналіз рівняння руху поїзда та можливостей його розв’язання за різних умов. На цій основі викладено традиційну техніку тягових розрахунків, а також з використанням ЕОМ. Розглянуто методи випробування локомотивів, історію їх розвитку, відзначено роль вітчизняних учених у розвитку науки про локомотивну тягу поїздів. Призначений для опанування освітньої компоненти «Теорія локомотивної тяги» та дипломного проектування за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» для ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство».
 • Item
  Устройство и ремонт автоматических тормозов
  (Трансжелдориздат НКПС, Москва., 1934) Болонов, В. Г.
  RUS: Книга написана простым конкретным языком без сложных математических вычислений, описывает устройство и ремонт автотормозов. Все обозначения рисунков сделаны таким образом, что каждая деталь имеет один общий номер по всем помещенным в книге системам тормозов, чем, конечно, и облегчается усвоение данного в ней материала. Книга утверждена в качестве учебника для школ ж.-д. ученичества (ФЗУ), она также может быть использована и как пособие для работников непосредственно соприкасающихся с ремонтом и обслуживанием автотормозов.
 • Item
  Управління якістю
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Должанський, Анатолій Михайлович; Бондаренко, Оксана Анатоліївна
  UKR: У навчальному посібнику викладено матеріали, які охоплюють комплекс проблем, методологій і методів з управління якістю продукції (послуг), робіт, процесів і систем для будь-якої сфери економічної діяльності в узгодженні з вимогами стандартів ISO (ДСТУ ISO) серій 9000, 14000, 22000, 26000, 27000, 31000, 45000, 50000 та ін. В якості додаткових представлені матеріали щодо філософії, принципів та підходів «Всеохопного (узагальненого, загального) управління на основі якості – TQM». Призначений для опанування студентами, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, освітньої компоненти «Управління якістю» та виконання ними випускної (кваліфікаційної) роботи бакалавра за ОПП «Якість, метрологія та експертиза» спеціальності 175 – Інформаційно-вимірювальні технології. Також може бути корисним аспірантам, викладачам вишів, підприємцям, керівникам і професіоналам організацій, установ і фірм, які діють у сфері забезпечення якості.
 • Item
  Інтероперабельність транспортних систем
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Берун, Наталія Юріївна; Демченко, Євген Борисович
  UKR: У навчальному посібнику викладено теоретичні основи інтероперабельності залізничних транспортних систем України та Європейського Союзу. Розглянуті питання сумісності технічних параметрів рухомого складу, нормативних та технологічних основ здійснення міжнародних залізничних перевезень, узгодження параметрів інфраструктури залізниць України і ЄС. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Інтероперабельність транспортних систем».
 • Item
  Железнодорожные водопроводные насосные станции
  (Государственное транспортное железнодорожное издательство, Москва, 1937) Комягин, Л. Ф.
  RUS: Книга «Железнодорожные водопроводные насосные станции», часть II, является непосредственным продолжением части I книги, выпущенной в свет в 1933 г. под тем же названием. В ней рассматривается технико-экономический выбор насосов и двигателей в условиях железнодорожного транспорта, общая расстановка механического оборудования, трубопроводов, измерительных и пусковых приборов внутри насосных станций, устройство самих зданий и ряд других вопросов, имеющих особое значение и деле правильного проектирования, устройства и эксплуатации насосных станций. Книга утверждена ЦУУЗ НКПС в качестве учебного пособия для транспортных втузов. Она же может служить и практическим пособием для инженерно-технических работников по водоснабжению.
 • Item
  Использование водной энергии
  (Объединённое научно-техническое издательство, Главная редакция энергетической литературы, Москва, Ленинград, 1936) Губин, Ф. Ф.
  RUS: Автор попытался провести все изложение в таком порядке, который обеспечил бы максимальную конкретность сообщаемых сведений, а также постепенность введения учащегося в круг основных понятий курса. Изложение охватывает в основном вопросы, являющиеся предметом курса использования водной энергии, и лишь бегло касается вопросов, входящих в состав смежных дисциплин (гидротехнических сооружений, водяных турбин, гидравлики общей и специальной). В основном изложение освещает поэтому следующие вопросы: а) типы схем гидростанций, состав сооружений и их формы; б) факторы мощности (напор, расход естественный и зарегулированный), смысл и методы регулирования, определение мощности; в) понятие о водохозяйственном комплексе; г) принципы проектирования надежных и экономических гидростанций; д) схемы и конструкции различных узлов сооружений гидростанций, начиная от головного и кончая станционным, с точки зрения обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации гидростанций; е) элементы оборудования машинного здания. Попутно весьма ·кратко освещено значение надежности изыскательских материалов и применения современных методов производства работ. Изложение охватывает таким образом весь комплекс основных вопросов, учет которых необходим в теоретической и практической работе в области гидростанций. При этом представлялось необходимым обеспечить помещение в курсе достаточно богатого и разнообразного иллюстрационного материала, который помог бы учащемуся без труда усвоить основные принципы использования водной энергии и представить себе конкретные формы тех сооружений, из которых состоит гидроэлектрическая станция. Настоящий курс не предназначен, однако, служить справочником, и поэтому в нем отсутствуют справочные материалы. Особенное внимание было обращено на подготовку будущего инженера к самостоятельному прогрессивному, мышлению и внедрению критического отношения к изучаемым вопросам.
 • Item
  Линейная избирательная связь
  (Государственное транспортное железнодорожное издательство, Москва, 1937) Каргин, Д. И.
  RUS: В настоящей книге излагаются основы специальной телефонии с избирательным и взаимоизбирательным вызовом, имеющей применение главным образом на железнодорожном транспорте. Далее приводится обзор групповых линий с различными системами вызовов в их последовательном развитии, затем дается описание аппаратуры дальней телефонии и излагаются основные элементы их проектирования и расчетов. Книга является учебником для учащихся транспортных втузов.
 • Item
  Санитарно-техническое оборудование зданий: водопровод, канализация, горячее водоснабжение, газ.
  (Государственное издательство строительной литературы, Москва, Ленинград, 1938) Фальковский, Н. И.; Свешников, И. П.
  RUS: Книга является учебником для строительных втузов. В соответствии с программой в ней освещаются вопросы, касающиеся устройства, расчета и проектирования водопровода и канализации в жилых зданиях и производственных цехах. Специальные разделы посвящены устройству снабжения горячей водой и газом. Значительное место уделяется водопроводам и канализации производственных цехов. Приводятся необходимые сведения по проектированию, строительству и эксплуатации водопроводных и канализационных систем. Описывается устройство дворовой и внутриквартальной водопроводных и канализационных сетей, а также сообщаются необходимые сведения о поливочных водопроводах, об устройстве фонтанов. Вкратце освещаются вопросы внутренних водостоков и канализации мусора. В книге описано устройство водоснабжения для небоскребов (с использованием американского опыта). При этом особенно подробно освещен вопрос, касающийся пневматических систем. Книга рассчитана на студентов строительных втузов и может служить руководством: для инженеров и техников санитарно-технической и строительной специальности.
 • Item
  Основные данные для проектирования железнодорожных станций
  (Государственное издательство, Москва, Ленинград, 1929) Образцов, Владимир Николаевич
  RUS: Настоящий труд предполагает, что читатель в общих чертах знаком с устройством станции по курсу железных дорог и нуждается лишь в расчетных данных для проектирования станции. Вследствие этого в данном труде рассматриваются главным образом расчетные элементы, но попутно делаются указания и о схемах, дающих наиболее выгодные комбинации при расчете. Издаваемая книга представляет собой только первый том большого курса "Больших станций и узлов", читаемого на эксплуатационном факультете Московского института инженеров транспорта. Он охватывает основные элементы расчета и разбор специальных больших станций. Второй том предполагает охватить общие станции, технические методы проектирования в плане и большие узлы. Ссылки на литературные источники сделаны в тексте.
 • Item
  Радіоекологія
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Саввін, Олександр Віталійович; Сухарева, Марина Віталіївна; Мєшкова, Анжеліка Геннадіївна; Суліменко, Сергій Євгенійович
  UKR: У навчальному посібнику розглянуто історію розвитку радіоекології та основні її положення. Наведено відомості про фізику іонізуючого випромінювання, дозиметричні одиниці в радіоекології та біологічну дію випромінювання. Особливу увагу приділено питанням захисту населення від іонізуючого випромінювання та нормам радіаційної безпеки в Україні. Викладені проблеми атомної енергетики та організації радіаційного контролю. Розглянуті питання поводження з радіоактивними відходами, міграції радіонуклідів в навколишньому середовищі. Призначений для опанування вибіркових професійних освітніх компонент «Радіоекологія» та «Радіаційна безпека в металургії» за спеціальністю 101 «Екологія» для ОПП «Екологія та раціональне природокористування» та спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» для ОПП «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Item
  Задачник по станциям и узлам
  (Трансжелдориздат, Москва, 1937) Земблинов, С. В.
  RUS: Книга, освещающая вопросы переустройства и развития промежуточных, участковых и узловых станций, представляет собой задачник с решениями, приведенными в виде схематических чертежей и кратких расчетов. Будучи одобрена ЦУУЗом НКПС в качестве учебного пособия для студентов транспортных втузов, она вместе с тем может служить пособием для инженерно-технических работников по составлению проектов переустройства и развития ж-д. станций и узлов. Книга выходит во втором издании, значительно дополненном по сравнению с первым изданием, выпущенным в 1934 r. Институтом заочного повышения квалификации ВСНИТО.
 • Item
  Системи управління зі штучним інтелектом. Нейромережні системи управління
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Потап, Олег Юхимович; Маслікова, Світлана Сергіївна; Кисляков, Володимир Геннадійович
  UKR: У навчальному посібнику розглянуті загальні положення штучних нейронних мереж та їх використання в системах автоматичного управління. Розглянуто задачі ідентифікації статичних та динамічних об'єктів, стратегії нейромережного інверсного управління, ефективність застосування нейрорегуляторів у порівнянні з класичними ПІД-регуляторами. Призначений для опанування освітньої компоненти «Системи управління зі штучним інтелектом» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» для ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Item
  Парові машини
  (Технічне видавництво ВРНГ УСРР, Харків, Київ, 1932) Жирицький, Г. С.
  UKR: Попередні видання цієї книги виявилися придатними, як підручник для вишів та порадник для практиків. Але досвід викладання парових машин у Київському політехнічному інституті показав, що попередні видання цієї книги вичерпним підручником бути не можуть, i студентам, поруч із нею, доводилося удаватися ще і до інших курсів. Для усунення цієї хиби у цьому виданні автор значно розширив конструктивно-розрахункову частину курсу і запровадив новий відділ «Машини високого тиску».
 • Item
  Економіка та організація торгівлі
  (Укр. держ. ун-т науки і технологій, Дніпро, 2024) Семенова, Тетяна Валеріївна
  UKR: У навчальному посібнику викладено основні функції та класифікацію торговельних підприємств, сутність, аналіз та методику планування товарообігу. Призначений для опанування освітньої компоненти «Економіка та організація торгівлі» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» для ОПП «Економіка та управління підприємством».
 • Item
  Локальні мережі. Створення моделей локальних мереж за різними технологіями
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Пахомова, Вікторія Миколаївна
  UKR: У навчальному посібнику викладено методику створення моделей локальних мереж за різними технологіями та наведено приклади дослідження можливості їх використання в інформаційній системі залізничного транспорту. Призначений для опанування освітньої компоненти «Локальні мережі» за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека».