Управління якістю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: У навчальному посібнику викладено матеріали, які охоплюють комплекс проблем, методологій і методів з управління якістю продукції (послуг), робіт, процесів і систем для будь-якої сфери економічної діяльності в узгодженні з вимогами стандартів ISO (ДСТУ ISO) серій 9000, 14000, 22000, 26000, 27000, 31000, 45000, 50000 та ін. В якості додаткових представлені матеріали щодо філософії, принципів та підходів «Всеохопного (узагальненого, загального) управління на основі якості – TQM». Призначений для опанування студентами, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, освітньої компоненти «Управління якістю» та виконання ними випускної (кваліфікаційної) роботи бакалавра за ОПП «Якість, метрологія та експертиза» спеціальності 175 – Інформаційно-вимірювальні технології. Також може бути корисним аспірантам, викладачам вишів, підприємцям, керівникам і професіоналам організацій, установ і фірм, які діють у сфері забезпечення якості.
ENG: The textbook contains materials that cover a range of problems, methodologies and methods for managing the quality of products (services), works, processes and systems for any sphere of economic activity in accordance with the requirements of ISO standards (DSTU ISO) series 9000, 14000, 22000, 26000, 27000, 31000, 45000, 50000, etc. As additional materials, there are materials on the philosophy, principles and approaches of “Total (generalized, general) quality management – TQM”. It is intended for students studying at the first (bachelor's) level of higher education, the educational component “Quality Management” and their final (qualification) work of the bachelor's degree in the OPP “Quality, Metrology and Expertise” of specialty 175 – Information and Measurement Technologies. It can also be useful for graduate students, university teachers, entrepreneurs, managers and professionals of organizations, institutions and companies operating in the field of quality assurance.
Description
А. Должанський: ORCID 0000-0002-7552-3012, O. Bondarenko: ORCID 0000-0003-4043-1932
Ліцензія Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) («Із зазначенням авторства – Некомерційна – Поширення на тих самих умовах» 4.0 Міжнародна)
Keywords
навчальний посібник, відкритий підручник, менеджмент якості, правове поле, елементи кваліметрії, системи управління якістю, стандарти систем якості, реінжиніринг, маркетингова діяльність, методологія управління якістю, відкриті освітні ресурси, ліцензія (CC BY-NC-SA 4.0), training manual, open tutorial, quality management, legal framework, elements of qualimetry, quality management systems, quality system standards, reengineering, marketing activity, quality management methodology, open textbook, license (CC BY-NC-SA 4.0), training manual, OER, КСЯСМ (ІПБТ)
Citation
Должанський А. М., Бондаренко О. А. Управління якістю : навч. посіб. Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2024. 282 с. DOI: 10.15802/978-617-7440-41-2. ISBN 978-617-7440-41-2 (PDF).
Dolzhanskyi А. М., & Bondarenko О. А. (2024). Upravlinnia yakistiu [Quality management]. Dnipro, Ukraine: Ukrainskyi derzhavnyi universytet nauky i tekhnolohii. [In Ukrainian].