Особливості використання навчального відео в умовах дистанційного навчання з використанням сервісу ZOOM (на прикладі дисциплін «Основи металургії» та «Основи обробки металів»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд
Abstract
UKR: Мета. Показати можливості підвищення якості онлайн-навчання за рахунок використання в навчальному процесі навчальних відеоматеріалів як ефективного дидактичного інструменту для покращення формування важливих компетентностей у здобувачів вищої освіти. Методика. Застосування трансляції відео навчального призначення (переважно – власних розробок) під час проведення онлайн-лекцій за допомогою сервісу ZOOM з паралельним коментуванням викладачем-розробником контенту. Результати. Окреслено та узагальнено особливості використання навчального відео власної розробки, а також від сторонніх розробників, в навчальному процесі підготовки бакалаврів з металургії. Показано очевидні переваги відеоматеріалів власної розробки та умови, необхідні для їх виготовлення й використання. На прикладі викладання окремих навчальних дисциплін показано високу ефективність застосування навчального відео під час онлайн-занять з використанням сервісу ZOOM. Наукова новизна. Запропоновані моделі та способи використання в онлайн-навчальному процесі відео навчального призначення, що сприяють активізації пізнавальної активності. Практична значимість. Розроблені організаційні підходи щодо використання навчальних відеоматеріалів у навчальному процесі за дистанційною (онлайн) формою можуть бути використані як ефективні засоби навчання, що сприятимуть підвищенню якості навчального процесу та його результатів.
ENG: Purpose. Show the possibilities of improving the quality of online education through the use of educational video materials in the educational process as an effective didactic tool for improving the formation of important competencies in students of higher education. Methodology. Application of educational video broadcasting (mainly self-developed) during online lectures using the ZOOM service with simultaneous commenting by the teacher-developer of the content. Findings Features of the use of self-developed educational video, as well as from third-party developers, in the educational process of preparing bachelors in metallurgy are outlined and summarized. The obvious advantages of self-developed video materials and the conditions necessary for their production and use are shown. The example of teaching individual academic disciplines shows the high efficiency of using educational videos during online classes using the ZOOM service. Originality. Proposed models and methods of using educational videos in the online educational process, which contribute to the activation of cognitive activity. Practical value. The developed organizational approaches to the use of educational video materials in the educational process in a remote (on-line) form can be used as effective teaching aids that will contribute to improving the quality of the educational process and its results.
Description
Ю. Ступак: ORCID 0000-0002-7199-057X
Keywords
онлайн-навчання, навчальне відео, підготовка бакалаврів з металургії, формування ключових компетентностей, online training, educational video, training of bachelors in metallurgy, formation of key competencies, КТТАМП
Citation
Ступак Ю. О. Особливості використання навчального відео в умовах дистанційного навчання з використанням сервісу ZOOM (на прикладі дисциплін «Основи металургії» та «Основи обробки металів»). Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XVІI Міжнародної конференції (Варна, 5–8 червня, 2023 р.). Дніпро : Журфонд, 2023. С. 307–313.