Статті КТТАМП (ІПБТ НФ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Стан і розвиток способів розподілу гарячого металу на мірні довжини
  (Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, Дніпро, 2023) Добряк, Володимир Дмитрович; Угрюмов, Дмитро Юрійович; Николаєнко, Юлія Миколаївна; Соловйова, Інна Анатоліївна
  UKR: Метою роботи є аналіз способів поділу гарячого металу на мірні довжини з точки зору забезпечення ними необхідної якості одержуваних кінців після поділу, а також високої продуктивності. Це особливо важливо для підготовки гарячого металу для наступних переділів, в тому числі на прокатних і трубопрокатних агрегатах, де висока якість кінців заготовок забезпечує зниження кінцевої обрізі і видаткових коефіцієнтів металу, а на трубопрокатних агрегатах також поліпшення якості гільз і труб. В роботі досліджені відомі літературні та патентні джерела в області поділу гарячого металу на мірні довжини, як при безперервній розливці сталі, так і при наступних переділах. В результаті аналізу встановлено, на практиці способи поділу гарячого металу, що широко застосовуються, не можуть забезпечити високу якість кінців труб після поділу, що збільшує втрати металу на наступних переділах. Найбільш перспективними для поділу гарячого металу на мірні довжини в прокатному і трубопрокатному виробництві є горячеабразивне різання й різання роторними пилами, які набувають все більшого поширення на виробництві. Практичне значення результатів наведених у цій роботі є пропозиції по використанню прогресивних способів поділу гарячого металу як з точки зору високої продуктивності, так і, перш за все необхідної якості одержуваних кінців після поділу для наступних переділів. Розглянуто напрямки розвитку для аналізованих способів поділу гарячого металу. Запропонований безвідходний двостадійний спосіб поділу круглих гарячих заготовок на мірні частини, який забезпечує покращення якості торців для подальшої прокатки труб.
 • Item
  Підвищення корозійної стійкості стальних гарячекатанних труб динамічною поверхневою деформацією, суміщеною з інгібіторною обробкою
  (ProConferenceOrg in conjunction with Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany, 2023) Богдан, Дмитро Олексійович; Балакін, Валерій Федорович; Кузнєцов, Євген Вікторович; Николаєнко, Юлія Миколаївна; Соловйова, Інна Анатоліївна
  UKR: Мета. Обґрунтування застосування поверхневої пластичної та динамічної поверхневої деформацій (ППД, ДПД) суміщених з антикорозійною інгібіторною обробкою сталевих вуглецевих труб загального призначення для підвищення зносостійкості трубних магістралей. Методика. Зразки гаряче деформованої сталі, відібрані від тестових фрагментів труб, були схильні до різних режимів поверхневої пластичної та динамічної поверхневої деформацій з використанням інгібіторів корозії. Пластичну деформацію здійснювали щітковим інструментом з різною величиною притискання щіток до труби та часу обробки. Дослідження захисної здатності інгібіторів проводили прискореним методом під час періодичної конденсації вологи ДСТУ ISO 6270-2:2015. Проведено порівняльне металографічне дослідження структури металу труб, підданих ППД та ДПД з інгібіторами. Результати. Представлені результати експериментальних досліджень поверхневої корозійної стійкості та металографічної структури труб 139х5 мм із сталі марки 20 при використанні трьох типів інгібіторів та різних режимів динамічної пластичної деформації. Наукова новизна. Динамічна поверхнева деформація металу, що подрібнює зеренну структуру, створює умови для утворення "каналів проникнення" інгібітора в структуру металу. Застосування ДПД дозволяє зменшити розмір зерен у поверхневому шарі, що дозволяє припустити можливість управління глибинним проникненням інгібітора і, як наслідок, корозійної стійкості труб залежно від експлуатаційних вимог. Практична значимість. Встановлено, що застосування динамічної поверхневої деформації у комплексі з певним інгібітором дозволяє збільшити корозійну стійкість у 11 – 19 разів.
 • Item
  Вплив вібрації на мікроструктуру шва зварних труб
  (НМетАУ, Дніпро, 2023) Балакін, Валерій Федорович; Кадильникова, Т. М.; Савкін, С. В.; Балаханова, Т. Ю.
  UKR: У статті розглядаються результати експериментального дослідження мікроструктури металу зварного шва трубних заготовок, схильних до вібраційної обробки в процесі зварювання. Експериментальне дослідження було поділено на такі етапи: зварювання прямошовних заздалегідь сформованих трубних заготовок із застосуванням вібраційної дії; виготовлення шліфів та вивчення їх мікроструктури в зонах зварного шва; обробка отриманих у процесі експерименту даних. Особливу увагу при вивченні мікроструктури було приділено ділянкам перегріву та нормалізації, як найбільш характеризує якість зварного шва ділянкам зони термічного впливу. Досліджено тенденцію зміни величини зерна металу зварного шва при різних частотах застосовуваної в процесі зварювання вібрації, а також за її відсутності. Важливе місце у дослідженні було відведено дослідженню ступеня різнозернистості структури, що вивчається.
 • Item
  Determination of Residual Stresses in the Production of Welded Pipes by Magnetic Memory
  (НМетАУ, Дніпро, 2023) Savkyn, S. V.; Balakin, Valerii F.
  ENG: The article proposes the use of the metal magnetic memory method for the purpose of detecting and measuring residual stresses in welded seams and heat-affected zones of longitudinal welded pipes. The experimental study was divided into the following stages: measurement of residual stresses in the weld section of a pipe that has not undergone heat treatment; measurement of residual stresses in the weld section of the heat-treated pipe; analysis of the results obtained. The measurements were carried out in the cross section of the samples, which made it possible to obtain data on the residual stresses contained in the weld, the near-weld zone and the base metal of the pipe. The study confirmed the feasibility of using the metal magnetic memory method to measure residual stresses in welded pipes for further development and modernization of the technological process for the production of longitudinal welded pipes.
 • Item
  Improving the Corrosion Resistance of Hot-Rolled Steel Pipes
  (Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany, 2023) Bohdan, D. A.; Balakin, Valerii F.; Balakhanova, T. V.; Kuznetsov, Yevhen V.; Nykolayenko, Yuliia М.
  ENG: Purpose. Substantiation of the use of surface plastic and dynamic surface deformation (SPD, DSD) combined with anticorrosion inhibitory treatment of general-purpose carbon steel pipes to increase wear resistance of pipelines. Methodology. Samples of hot-formed steel taken from test pipe fragments were subjected to various modes of surface plastic and dynamic surface deformation using corrosion inhibitors. Plastic deformation was carried out with a brush tool with different values of brush pressing against the pipe and processing time. Studies of the protective ability of inhibitors were carried out by an accelerated method with periodic moisture condensation according to DSTU ISO 6270-2:2015. A comparative metallographic study of the metal structure of pipes subjected to PPD and DPD with inhibitors was carried out. Results. The results of experimental studies of the surface corrosion resistance and metallographic structure of 139x5 mm pipes made of steel grade 20 using three types of inhibitors and various modes of dynamic plastic deformation are presented. Scientific novelty. The dynamic surface deformation of metal, which refines its grain structure, creates conditions for formation of "penetration channels" for the inhibitor into the metal structure. The use of DPD makes it possible to reduce the grain size in the surface layer, which suggests possibility of controlling the depth of the inhibitor penetration and, as a result, the corrosion resistance of pipes, depending on the operational requirements. Practical value. It has been established that the use of dynamic surface deformation in combination with a certain inhibitor makes it possible to increase the corrosion resistance by 11–19 times.
 • Item
  Особливості використання навчального відео в умовах дистанційного навчання з використанням сервісу ZOOM (на прикладі дисциплін «Основи металургії» та «Основи обробки металів»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Ступак, Юрій Олександрович
  UKR: Мета. Показати можливості підвищення якості онлайн-навчання за рахунок використання в навчальному процесі навчальних відеоматеріалів як ефективного дидактичного інструменту для покращення формування важливих компетентностей у здобувачів вищої освіти. Методика. Застосування трансляції відео навчального призначення (переважно – власних розробок) під час проведення онлайн-лекцій за допомогою сервісу ZOOM з паралельним коментуванням викладачем-розробником контенту. Результати. Окреслено та узагальнено особливості використання навчального відео власної розробки, а також від сторонніх розробників, в навчальному процесі підготовки бакалаврів з металургії. Показано очевидні переваги відеоматеріалів власної розробки та умови, необхідні для їх виготовлення й використання. На прикладі викладання окремих навчальних дисциплін показано високу ефективність застосування навчального відео під час онлайн-занять з використанням сервісу ZOOM. Наукова новизна. Запропоновані моделі та способи використання в онлайн-навчальному процесі відео навчального призначення, що сприяють активізації пізнавальної активності. Практична значимість. Розроблені організаційні підходи щодо використання навчальних відеоматеріалів у навчальному процесі за дистанційною (онлайн) формою можуть бути використані як ефективні засоби навчання, що сприятимуть підвищенню якості навчального процесу та його результатів.
 • Item
  Use of Artificial Intelligence as an Element of Student’s Cognitive Activity Activation during the Lecture
  (Ukrainian State University of Science and Technologies; Jourfond, 2023) Stupak, Yurii O.
  ENG: Purpose. Show the possibilities provided by the use of the artificial intelligence (AI) model - the language model ChatGPT (version 3.5) from the Open AI company to activate the cognitive activity of students during lectures. Methodology. Application of ChatGPT (version 3.5) during online lectures and collective search for possible inaccuracies in AI answers, based on previously acquired theoretical knowledge of the discipline. Findings. It is shown that the use of AI during online lectures can significantly revive the cognitive activity of students and their interest in the material of the lectures and increase the quality of assimilation of sections of disciplines that are difficult for students to perceive and, as a result, the quality of the formation of key competencies and program learning outcomes. Originality. Using the AI model as an active participant in the educational process and discussions on intricate issues of the academic discipline. Practical value. It is shown that the use of AI systems similar to ChatGPT in the educational process can be very useful in terms of modernizing didactics and learning design and can be applied in the online educational process.
 • Item
  Методика проведення дискусії зі студентами інженерних спеціальностей
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Кузнецов, Олександр Анатолійович; Кузнецова, В. Г.
  UKR: Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню вмінь і навичок, які повинні опанувати студенти у процесі обміну думками з іншими для досягнення результату, виділенні правил проведення дискусії, визначенні ефективних засобів для вдосконалення навичок аналізувати, формулювати й відстоювати свої погляди, висловлювати ставлення до чужих думок, впливати на співрозмовника. Детально розглянуто такий формат дискусії, як круглий стіл, що він може слугувати ефективним інструментом для розв’язання проблем на різних стадіях: від ідентифікації до пошуку рішень.
 • Item
  Охорона праці, екологія та безпека життєдіяльності як важливі освітні компоненти освітньо-професійних програм підготовки фахівців
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Ступак, Юрій Олександрович; Кузнецов, Олександр Анатолійович; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: Мета. У зв’язку зі збройною агресією, розпочатою проти України, обґрунтувати необхідність доповнення робочої програми навчальної дисципліни Екологія та безпека життєдіяльності (БЖД) темами, що пов’язані з поведінкою персоналу підприємств та населення під час оголошення тривоги, під час руйнування потенційно-небезпечних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури тощо внаслідок атак з повітря. Наголосити на важливості висвітлення питань мінної безпеки та поводження з потенційно вибухонебезпечними предметами, питань надання першої невідкладної допомоги постраждалим внаслідок обстрілів (вибухів). Методика. Критичний аналіз існуючих робочих програм навчальних дисциплін та їх співставлення з чинними нормативно-правовими актами з питань, пов’язаних з охороною праці та БЖД з огляду на реалії, що склалися. Результати. Показано доцільність доповнення робочої програми дисципліни Екологія та безпека життєдіяльності темами, що пов’язані з поведінкою персоналу підприємств та населення під час оголошення тривоги, під час руйнування потенційно-небезпечних виробничих об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури тощо. Слід також приділити увагу питанням мінної безпеки та поводження з потенційно вибухонебезпечними предметами, питанням надання першої невідкладної допомоги постраждалим внаслідок обстрілів (вибухів). Через значний обсяг додаткових питань, що потребують введення до програми, цілком логічним та обґрунтованим є розгляд можливості збільшення її обсягу до 4-х кредитів ЄКТС. Наукова новизна. Адаптивне (з урахуванням ситуації, що змінюється) та оперативне коригування робочої програми навчальної дисципліни з використанням чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці та БЖД. Практична значимість. Коригування робочої програми навчальної дисципліни Екологія та безпека життєдіяльності з урахуванням поточної ситуації дозволить покращити формування у здобувачів вищої освіти актуальних компетентностей з безпекових питань та сприятиме підвищенню рівня готовності майбутніх фахівців до роботи та безпечної поведінки в умовах підвищеного ризику через руйнування потенційно-небезпечних виробничих об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, мінування територій, ураження персоналу тощо.
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку прогресивних управлінських технологій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Фаізова, Світлана Олександрівна; Фаізова, Ольга Латифівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: Стаття присвячена збалансованому стратегічному управлінню підприємством, що воно орієнтується на на зростання цінності підприємства з позицій як фінансових, так і нефінансових інвесторів інтелектуального капіталу: персоналу, споживачів, держави тощо. Приділяється увага прогресивній технології стратегічного управління, а саме збалансованій системі показників (ЗСП), котра тісно пов’язана з бізнес-процесами, які спрямовані на задоволення потреб споживачів, і до яких залучені всі співробітники підприємства. Досліджено зміни методичних засад ЗСП у процесі формування збалансованого управління підприємством.
 • Item
  Партисипативне управління – один із сучасних методів менеджменту на промисловому підприємстві
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Фаізова, Ольга Латифівна; Фаізова, Світлана Олександрівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: У статті розглянуто партисипативне управління, тобто залучення найманих працівників до ухвалення управлінських рішень, як ефективний засіб використання потенціалу людських ресурсів організації. оказано, що партисипативне управління може бути застосоване під час реалізації усіх основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю. Запропоновано ряд заходів, які сприятимуть подальшому використанню ідей партисипативного управління на підприємстві «Інтерпайп Ніко Тьюб».
 • Item
  Технологічні особливості холодної прокатки труб із титану та його сплавів на станах ХПТ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Сиротенко, Алла Леонідівна; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: У статті розглянуті деякі технологічні особливості дворядної прокатки холоднодеформованих труб з титану та його сплавів. Зазначено, що дворядна прокатка забезпечує підвищення продуктивності та точності труб та впливає на зміни механічних властивостей і технологічної пластичності деформованого металу. Умови деформації металів у процесі дворядної схеми прокатки пов’язані з додатковими циклічними навантаженнями, які сприяють розвитку релаксаційних процесів, що приводить до зменшення опору металу пластичної деформації. В умовах трубних підприємств це дозволяє деформувати метал з більш високими степенями деформації та підтверджує перспективність нових технологічних схем періодичної прокатки холоднодеформованих труб із титану та сплавів титану на станах ХПТ, з точки зору збільшення технологічної пластичності труб за рахунок введення в осередок знакозмінної складової деформації. А це приводить до створення більш однорідних структур металу, підвищення якості холоднодеформованих труб із титану та його сплавів.
 • Item
  Переваги виробництва холоднодеформованих труб зі сплавів титану та нержавіючих сталей на станах ХПТ із чотирьохвалковою кліттю
  (International Science Group, 2023) Сиротенко, Алла Леонідівна; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: Стаття присвячена дворядній прокатці труб на станах ХПТ з кліттю «тандем» (чотирьохвалковою). Наведені основні технічні та технологічні параметри кліті. Показані переваги використання чотирьохвалкової кліті та технологічне забезпечення (маршрути прокатки, режим деформації, калібрування та інструмент, настройка та інше) у виробництві холоднодеформованих труб з нержавіючих сталей та сплавів титану.
 • Item
  Аналіз виробництва холоднодеформованих труб з підвищеними фізико-механічними характеристиками (сплави титану та нержавіючих сталей)
  (Collection of scientific papers «SCIENTIA», European Scientific Platform, 2023) Сиротенко, Алла Леонідівна; Балакін, Валерій Федорович; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: Проведено аналіз результатів досліджень проблеми виробництва презиційних труб з підвищеними фізико-механічними характеристиками (сплави титану та нержавіючих сталей) пільгерної прокатки на станах ХПТ з використання пластичної деформації. Приведені відомості о властивостях титану, сплавів титану та їх вплив на фізико-механічні характеристики холоднодеформованих труб.
 • Item
  Використання нейромережевих технологій для вирішення задачі класифікації дефектів металопрокату
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», ІВК «Системні технології», 2023) Островська, Катерина Юріївна; Балакін, Валерій Федорович; Черський, Сергій Сергійович
  UKR: Основною метою роботи є створення програмної системи, що виконує класифікацію дефектів поверхні металопрокату з високою точністю (понад 90%) та високою швидкістю (не більше 1 секунди на 1 зображення) за рахунок використання штучних нейронних мереж. Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: 1) виконати дослідження предметної галузі, визначити можливість використання нейронних мереж для вирішення задачі класифікації дефектів металопрокату; 2) побудувати модель нейронної мережі, придатну на вирішення завдання класифікації видимих дефектів металопрокату; 3) виконати генерацію навчальної, тестової та валідаційної вибірок на основі бази даних дефектів поверхні гарячого металопрокату, наданої Північно-східним університетом (NEU); зробити аугментацію згенерованих вибірок; 4) спроектувати та реалізувати систему класифікації дефектів; 5) провести тестування та обчислювальні експерименти. В результаті роботи було розроблено програмну систему для класифікації дефектів металопрокату на базі нейромережевих технологій, яка здатна менш ніж за 1с часу виконувати класифікацію дефекту на зображенні з точністю не менше 90%.
 • Item
  Роботодавці як стратегічні партнери у вдосконаленні освітньо-професійних програм та організації професійного навчання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Хохлова, Тетяна Станіславовна; Балакін, Валерій Федорович; Карпова, Тетяна Петрівна
  UKR: У роботі йдеться про необхідність активного залучення роботодавців до формування змісту навчання в університетах, оскільки вони мають безпосередній інтерес до того, щоб студенти отримували потрібні навички та знання для ефективної роботи в майбутньому. Висвітлено низку питань щодо окремих аспектів взаємодії між університетами та роботодавцями, зокрема отримання студентами практичних навичок під час навчання. Підкреслюється, що організація постійного навчання та підвищення кваліфікації фахівців — важливий елемент у забезпеченні сталого розвитку виробництва та конкурентоспроможності компаній.
 • Item
  Самодіагностика стратегічного потенціалу підприємства на основі методології збалансованої системи показників
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна, 2022) Фаізова, Світлана Олександрівна; Фаізова, Ольга Латифівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна; Мотякін, І. В.
  UKR: Методологія дослідження. Системно-структурний аналіз та метод логічного узагальнення були використані для з’ясування місця інтелектуального капіталу в структурі стратегічного потенціалу підприємства; факторний та економіко-математичний аналіз – для розрахунку інтегрального індексу інтелектуального потенціалу; методи евентологічного скорингу та аналізу ієрархій – для надання числових значень нефінансовим вимірникам неідентифікованих нематеріальних активів; економіко-статистичні методи – для аналізу та оцінки рівня інтелектуального потенціалу вітчизняних металургійних підприємств. Результати. З огляду на значущість інтелектуального капіталу для зростання ринкової вартості та збалансованого управління підприємством створено методичний підхід оцінювання його стратегічного потенціалу на основі методології збалансованої системи показників (ЗСП). Запропоновано визначення індексу інтелектуального потенціалу, що враховує рівень значущості критеріїв оцінювання стратегічного потенціалу на основі поєднання методів евентологічного скорингу та аналізу ієрархій. Встановлено, що самодіагностика стратегічного потенціалу за результатами аналізу анкетних подій дозволяє виявити його «проблемні зони» та перетворити ЗСП у «працюючу модель» управління стратегією підприємства. На прикладі металургійних підприємств Дніпровського регіону показано, що запропонована методика діагностики стратегічного потенціалу забезпечує реалізацію одного із базових принципів збалансованого управління підприємством – залучення усіх груп економіко-управлінського впливу до управління на основі збалансування їхніх економічних інтересів. Новизна. Удосконалено методичний підхід до оцінювання стратегічного потенціалу підприємства на основі оцінювання інтелектуального потенціалу через визначення однойменного індексу. Останній враховує рівень значущості критеріїв оцінювання інтелектуального потенціалу на основі поєднання методів евентологічного скорингу та аналізу ієрархій. Предметне поле скорингового аналізу поширено на процеси оцінки й корегування стратегії підприємства. Практична значущість. Запропонована методика дає можливість покращити управління стратегією підприємства, оскільки дозволяє на основі аналізу анкетних подій-відповідей, що інтерпретовані як такі, що не сприяють виникненню цільової події – бажаного рівня управління підприємством, визначити основні проблеми й фактори підвищення значення / рівня аналізованого об'єкта.
 • Item
  Аналітичний огляд холодної пільгерної прокатки труб на станах ХПТ із чотирьохвалковою кліттю
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Сиротенко, А. Л.; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: Показано ефективність використання експлуатації станів дворядної холодної прокатки, яка дозволяє отримувати якісні труби з рівномірною дрібнозернистою, в деяких випадках, субдрібнозернистою структурою, підвищити продуктивність станів ХПТ у 1,5-2 рази, скоротити у 1,5-2 рази циклічність виробництва (кількість прокатних переходів, термообробки), підвищити стійкість прокатного інструменту, розширити діапазон труб, що прокатуються на одному трубопрокатному обладнанні.
 • Item
  Зміцнення трубного інструменту для виробництва корозійностійких труб з метою покращення його механічних і трибологічних властивостей
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Кривчик, Лілія Сергіївна; Хохлова, Тетяна Станіславівна; Дейнеко, Леонід Миколайович; Пінчук, Вікторія Леонідівна; Столбовий, В’ячеслав Олександрович
  UKR: Удосконалено технологію зміцнення трубного інструменту з метою підвищення . якості внутрішньої поверхні корозійностійких труб. Запропоновано комбіновану обробку матричних кілець та інструменту станів ХПТР шляхом азотування з наступним осадженням керамічних покриттів в єдиному технологічному процесі з використанням ДВДР у вакуумно-дугових установках типу «Булат» (ННЦ ХФТІ). Проведено хіміко-термічну обробку після загартування з відпуском інструментальної сталі 4Х5МФ1С - іонне азотування в плазмі ДВДР, а також нанесення зносостійких покриттів TiN, TiZrN, NbN, TiZrN/NbN, TiN/СrN на робочі поверхні інструменту. Встановлено, що запропонована технологія дозволяє на 30-40% збільшити експлуатаційні властивості інструменту та термін його експлуатації, а також якість його поверхні.
 • Item
  Використання рентгеноструктурного аналізу для дослідження продуктів термічної деструкції пиловугільного палива
  (Журфонд, Дніпро, 2022) Ступак, Юрій Олександрович
  UKR: Розглянуто результати моделювання процесу горіння пилоподібного палива в лабораторних умовах на установці типу «вертикальна трубчаста піч». Умови горіння часток були наближеними до умов горіння пилоподібного палива у фурмі та фурменому осередку доменної печі. Показано можливість використання методу рентгенівської дифракції (XRD) в комплексі з іншими методами досліджень при оцінці (підборі) ПВП та добавок до нього для вдування в доменну піч з метою досягнення найкращих результатів за ступенем спалювання та еквівалентною заміною коксу. Проведені дослідження підтвердили гіпотезу про те, що горіння коксового залишку вугілля відбувається у фурменому осередку доменної печі. У порожнині фурми встигають пройти лише початкові стадії горіння без помітної деструкції вуглецевого залишку.