Технологічні особливості холодної прокатки труб із титану та його сплавів на станах ХПТ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд
Abstract
UKR: У статті розглянуті деякі технологічні особливості дворядної прокатки холоднодеформованих труб з титану та його сплавів. Зазначено, що дворядна прокатка забезпечує підвищення продуктивності та точності труб та впливає на зміни механічних властивостей і технологічної пластичності деформованого металу. Умови деформації металів у процесі дворядної схеми прокатки пов’язані з додатковими циклічними навантаженнями, які сприяють розвитку релаксаційних процесів, що приводить до зменшення опору металу пластичної деформації. В умовах трубних підприємств це дозволяє деформувати метал з більш високими степенями деформації та підтверджує перспективність нових технологічних схем періодичної прокатки холоднодеформованих труб із титану та сплавів титану на станах ХПТ, з точки зору збільшення технологічної пластичності труб за рахунок введення в осередок знакозмінної складової деформації. А це приводить до створення більш однорідних структур металу, підвищення якості холоднодеформованих труб із титану та його сплавів.
ENG: The article discusses some technological features of double-row rolling of cold-formed titanium and its alloys. It is noted that double-row rolling increases the productivity and accuracy of pipes and affects changes in the mechanical properties and technological plasticity of the deformed metal. The conditions of metal deformation in the process of a two-row rolling scheme are associated with additional cyclic loads that contribute to the development of relaxation processes, which leads to a decrease in the metal's resistance to plastic deformation. In the conditions of pipe enterprises, this makes it possible to deform metal with higher degrees of deformation and confirms the prospects of new technological schemes for periodic rolling of cold-formed titanium and titanium alloy pipes at cold rolling mills in terms of increasing the technological plasticity of pipes by introducing a sign-changing deformation component into the core. This leads to the creation of more homogeneous metal structures and improved quality of cold-formed titanium and titanium alloy pipes.
Description
С. Зінченко: ORCID 0000-0003-1242-2414
Keywords
холоднодеформовані труби, дворядна прокатка, стани ХТП, механічні властивості труб, сплави титану, технологічна пластичність труб, cold-formed pipes, double-row rolling, cold rolling mills, titanium alloys, mechanical properties of pipes, technological plasticity of pipes, КТТАМП
Citation
Сиротенко А. Л., Зінченко С. М. Технологічні особливості холодної прокатки труб із титану та його сплавів на станах ХПТ. Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XVІI Міжнародної конференції (Варна, 5–8 червня, 2023 р.). Дніпро : Журфонд, 2023. С. 131–134.