Сучасні тенденції розвитку прогресивних управлінських технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд
Abstract
UKR: Стаття присвячена збалансованому стратегічному управлінню підприємством, що воно орієнтується на на зростання цінності підприємства з позицій як фінансових, так і нефінансових інвесторів інтелектуального капіталу: персоналу, споживачів, держави тощо. Приділяється увага прогресивній технології стратегічного управління, а саме збалансованій системі показників (ЗСП), котра тісно пов’язана з бізнес-процесами, які спрямовані на задоволення потреб споживачів, і до яких залучені всі співробітники підприємства. Досліджено зміни методичних засад ЗСП у процесі формування збалансованого управління підприємством.
ENG: The article is devoted to the balanced strategic management of an enterprise, which is focused on increasing the value of an enterprise from the standpoint of both financial and non-financial investors of intellectual capital: personnel, consumers, the State, etc. Attention is paid to the progressive technology of strategic management, namely, the balanced scorecard (BSC), which is closely related to business processes aimed at meeting the needs of consumers and involving all employees of the enterprise. Changes in the methodological foundations of the BSC in the process of forming a balanced management of an enterprise are studied.
Description
С. Фаізова: ORCID 0000-0002-7243-0726; О. Фаізова: ORCID 0000-0002-3127-830Х; В. Гуцалова: ORCID 0000-0003-2959-1097
Keywords
технології стратегічного управління, маркетингова орієнтація, нематеріальні активи, збалансоване управління, збалансована система показників (ЗСП), strategic management technologies, marketing orientation, intangible assets, balanced management, balanced scorecard (BSC), КТТАМП, КУА
Citation
Фаізова С. О., Фаізова О. Л., Гуцалова В. І. Сучасні тенденції розвитку прогресивних управлінських технологій. Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XVІI Міжнародної конференції (Варна, 5–8 червня, 2023 р.). Дніпро : Журфонд, 2023. С. 376–381.