Статті КМЕіСГД (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Діяльнісна знаннєво-інформаційна теорія цінності: концептуальна і чуттєво-емоційна теоретичні моделі
  (Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, Київ, 2024) Тарасевич, Віктор Миколайович
  UKR: Розглянуто концептуальну і чуттєво-емоційну теоретичні моделі (схеми) діяльнісної знаннєво-інформаційної теорії цінності (ДЗІТЦ) або діяльнісної теорії цінності знаннєво-інформаційного продукту. Визначено основні онтологічні (новітня кореволюція, інтегративна картина економічної реальності), гносеологічні (постнекласика, критичний реалізм, триалектика, інтегративний метод), аксіологічні (універсалії культури, етос науки) й праксіологічні (імперативи синтагматичної революції) передумови й інтервал істинності ДЗІТЦ, її місце в темпоральному просторі загальної теорії цінності й фундаментальної економічної науки. З огляду на діалектику загального і особливого, запропоновано концептуальні будову і структуру ДЗІТЦ як спеціальної теорії цінності в широкому сенсі, тобто складної системи синергетичного типу, єдності взаємопов’язаних і взаємодіючих теоретичних схем (моделей) як її підсистем. Концептуальна теоретична схема є своєрідним авангардом ДЗІТЦ. Теоретичні схеми – чуттєво-емоційна, емпірико-абстрактна, фундаментальна – відповідають низхідним сходинкам сходження від чуттєво-конкретного до гранично-абстрактного. Теоретичні схеми – фундаментальна, часткові («розподіл», «обмін», «споживання»), інтегральна частково-прикладна – відповідають висхідним сходинам сходження від вивченого і упорядкованого абстрактного до загального конкретного образу об’єкта. Безпосереднім об’єктом ДЗІТЦ є виробництво в широкому сенсі знаннєво-інформаційного продукту, а також пізнавальна діяльність (її атрибути і результати), яка здійснюється у сферах олюднення і опредметнення сучасної інформаційно-цифрової економіки. Предметний простір ДЗІТЦ представлено ціннісними відносинами між акторами в процесі виробництва в широкому сенсі й пізнавальної діяльності щодо самого процесу та його основних результатів, насамперед знаннєво-інформаційного продукту. Позначено техніко-економічний, загальноекономічний, соціально-економічний і організаційно-економічний виміри ДЗІТЦ. У чуттєво-емоційній теоретичній моделі акцентовано економічну цінність чуттєво-емоційного знаннєво-інформаційного продукту як образа поверхневого шару наявного реального об’єкта.
 • Item
  Інтелектуальний капітал як складова системи управління економічними змінами в умовах воєнного часу
  (ТОВ «ДКС Центр», 2024) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирiвна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
  UKR: Устатті проаналізовано застосування понять «інтелектуальний капітал» та «управління змінами», розглянуті їх різновиди та показано їх взаємозв’язок. Взаємозв'язок між цими поняттями полягає в тому, що інтелектуальний капітал може визначати готовність підприємства до змін. В свою чергу, знання, інновації та навички персоналу можуть бути ключовими ресурсами під час управління змінами. Підприємства, які вміло управляють своїм інтелектуальним капіталом, можуть бути більш гнучкими та ефективними під час змін в бізнес-середовищі. Важливість управління змінами обґрунтовується появою таких властивостей для підприємств як: підвищення гнучкості, зменшення опору змінам, підтримка стратегічних ініціатив. Зміни, які виникають з врахуванням інтелектуального капіталу, вимагають від підприємства переосмислення своїх стратегій та підходів для адаптації до нових реалій цифрової економіки. Особливо це стосується реалій сьогодення в умовах воєнного часу. Кожному підприємству в сучасних умовах необхідно своєчасно пристосовуватися до зовнішнього середовища з метою підтримки своєї конкурентоспроможності та підвищення ефективності роботи. Особливо це стосується можливості пристосовуватися до умов надзвичайної ситуації, різновидом якої є війна. Акцент на надзвичайні ситуації та воєнні умови як різновид зроблено тому, що вони є причиною виникнення агресивних змін, які треба враховувати. У статті показано вплив агресивних економічних змін на складові інтелектуального капіталу та запропоновано систему дій, які треба виконувати підприємством в умовах воєнного часу. Для кожної складової інтелектуальної власності запропоновано перелік дій в залежності від різновиду економічних змін та причин які їх спонукають. Це дозволить уникнути низки проблем та підвищити ефективність діяльності підприємства в умовах війни.
 • Item
  Інтелектуальний капітал: теоретико-прикладний аспект застосування в умовах діджиталізації економічних процесів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Марценюк, Лариса Володимирівна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
  UKR: Мета. Дослідити основні чинники зростання інтелектуального капіталу на підприємствах в умовах діджиталізації. Методика. Для досліджень використані метод вивчення та узагальнення відомостей і системний аналіз. Результати. У статті досліджуються основні чинники зростання інтелектуального капіталу на підприємствах. Автори статті виокремлюють основні проблеми та завдання розвитку інтелектуального капіталу підприємств. Обґрунтована позиція авторів щодо напрямів розвитку такого середовища підприємства, що сприяє підвищенню інтелектуального капіталу конкретного підприємства. Наукова новизна. Запропоновано інструменти вдосконалення управлінських рішень на підприємствах в контексті підвищення інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання. Практична значимість. Висновки, зроблені у даній статті, можуть бути використані підприємцями для формування управлінських рішень в напряму підвищення інтелектуального капіталу та їх прийняття.
 • Item
  Філософський ландшафт феномену «тиша»
  (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, 2024) Борисова, Тетяна Вікторівна
  UKR: Здійснено філософсько-культурологічний вимір феномену «тиша» з розглядом внутрішньої природи цього феномену. Піднімається проблема «тиші» як важливої соціальної цінності та морально-етичної норми в традиціях європейської культури мислення та творчості. Наголошується на небезпечному процесі десакралізації та «витіснення тиші» з життєвого простору сучасної людини. Розкриваються головні риси та атрибути феномену «тиша» через призму минулого та сьогодення.
 • Item
  Інформаційне поле соціуму на етапах розвитку цивілізації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Савич, Анжеліка Вікторівна
  UKR: Розглядаються особливості інформаційної складової соціуму в залежності від розвитку цивілізації.
 • Item
  Християнські церкви Дніпропетровщини в кінці 40-х років ХХ сторіччя
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мосюкова, Наталія Геннадіївна
  UKR: Висвітлено вплив релігійної політики держави на функціонування християнських церков Дніпропетровщини в кінці 40-х років ХХ сторіччя.
 • Item
  Formation of the State Budget in Finland: The Best Practices for Ukraine on the Way to the EU Membership
  (University of Urbino, Italy, 2023) Kashevskaya, Galina V.; Komova, Olena S.; Pereguda, Yevgen V.; Glukh, Maryna V.; Tsurkanova, Iryna O.
  ENG: The relevance of the study is stipulated by the need to carry out democratic reforms in Ukraine on the way to the EU membership. It is also obligatory for Ukraine to make a transparent system of government policies and laws, which has been under close attention of citizens and international stakeholders since February 24th, 2022 in conditions of unimagined financial support for Ukrainians on their heroic way to independence. Therefore, the aim of the study is to propose a method of economical-political analysis of the state budget with the help of a comparison of forming principles of revenues in Finland and Ukraine. These countries are interesting for this research because they are different in terms of their political system and the level of socio-economic development. However, a century ago both countries were parts of the Russian Empire. Finland is a member of the EU since 1996, while Ukraine is on the way to the EU membership. The article presents a method of analysis of the states’ budget revenues and draws conclusions about the democratic principles for a budget planning policy to ensure democracy and economic growth. The proposed methodology can be used by political and economic analysts, civil society activists and ordinary citizens interested in the issues of transparency and efficiency of the public administration system in their country. The work is practical in nature and is focused on giving a method of a state policies and laws analysis, and on increasing the political literacy of citizens to enable them to exercise the control of the own country and society development.
 • Item
  Історико-філософський та богословський вимір православ’я у творчій спадщині П. Євдокимова
  (КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», Дніпро, 2023) Борисова, Тетяна Вікторівна
  UKR: У статті здійснено загальну оглядову філософсько­гносеологічну візію поглядів П. Єфремова на православну картину світу. Було окреслене предметне поле онто­гносеологічних, методологічних та антропологічних складових світоглядної позиції П. Євдокимова. Визначена позиція мислителя відносно філософських та богословських складових генези православного вчення. Підкреслюється намагання П. Євдокимова визначити особливості епістемологічних традицій пізнання людиною тваринного світу та нетоварного Бога в східній гілці християнства. Проаналізовано роздуми мислителя щодо звʼязку між конфесіями в християнстві на основі давньогрецької філософії та богословської традиції перших п’яти століть. Виокремлена особлива роль у цьому процесі іудейської, та візантійської культур, а також вчень Платона та Аристотеля. Була розглянута есхатологічна характеристика християнства в поглядах П. Євдокимова як підґрунтя до розуміння містичної та сакральної природи діалогу Творця з людиною та світом. Висвітлені питання методологічного виміру пізнавальних можливостей людини на прикладі апофатичного та катафатичного способів осмислення образу Бога. Здійснено їх описово­порівняльний аналіз, виділені слабкі та сильні сторони, а також вплив цих методів в цілому на православну культуру мислення. Підкреслено бажання П. Євдокимова вказати на містичний та сакральний характер діалогу людини з Творцем в християнській картині світу. Простежені творчі спроби французького мислителя включити до свого аналізу низку нових понять, авторського їх наповнення, що формують наше уявлення про семантичний образ його філософії. Наголошується на особливому філософському статусі людини (як суб’єкта пізнання) у пізнавальній стихії людського духу, як свідка, коментатора, учасника та інтерпретатора. Проблема любові розкривається через епістемологічний компонент, важливими елементами якого виступають поняття «серця» та «аскези». Чим підкреслюється роль чернечого досвіду християнства у формуванні православної традиції мислення. Досліджується погляд П. Євдокимова на особливий спосіб тлумачення Святого Письма та Святоотчого спадку – через почуття, як форму екзегези, яку мислитель називає «інстинктами східного православ’я».
 • Item
  Філософський портрет феномену «надія» в поглядах Г. Марселя
  (Видавничий дім «Гельветика», Одеса, 2023) Борисова, Тетяна Вікторівна
  UKR: В статті піднімається питання світоглядних позицій французького мислителя Г. Марселя на проблему феномену надії, як складової ціннісного світу людини. Філософ розкриває основні екзистенційні аспекти зародження та причини буття надії в свідомості індивіда та суспільства. Здійснюється спроба визначити онто-гносеологічний та культурно-аксіологічний статус феномена надії в творчому спадку Г. Марселя. Окреслюється горизонт проблемного поля метафізичного виміру надії як сили, акту, життєвої снаги, цінності, прагнення, віри та оптимізму. Розкривається іманентна природа феномену як антропологічного принципу буття власного «Я» та «Я-іншого» у поглядах французького дослідника. Фокусування уваги на проблемі як цінності, що здатна поставати одразу у двох іпостасях – як виклик самого життя та як відповідь на виклики в житті індивіда. Підкреслюється фундаментальна риса феномену надії – її трансцендентна утаємниченість, як елементу духовного життя. Досліджується проблема інваріантності епістеміологічної транскрипції та методологічного виміру феномену надії в працях Г. Марселя. Розмежування понять «оптимізм» та «надія, як життєва снага» відбувається на підставі проголошення «оптимізму» штучним та сурогатним способом замінити істині сподівання людини. Наголошується на приматі етико-соціального забарвлення філософського портрету феномену надії в картині світу Г. Марселя. Підкреслюється стриманість та обережність французького філософа при спробах здійснити теологічний зріз «надії». Показаний конструктивний намір екзистенційного мислителя підсвітити тему ірраціональної природи феномену надії та її вплив на внутрішній та зовнішній світ особистості. Здійснені спроби Г. Марселя сформувати та описати характер взаємодії феномену надії з супутніми елементами екзистенційного простору людини – віри, любові, оптимізму. Конструювання на підставі описів моделей їх взаємодії антагоністичного напруження у парі – «надія» та «відчай», як «антинадія». Розкривається бажання Г. Марселя підкреслити культурно-гуманістичне значення феномену надії в системі ціннісних орієнтацій індивіда. Фокусується увага мислителя на небезпеці та неприпустимості раціоналізації та грубої натуралізації «надії» в філософському її вимірі суб’єктом пізнання.
 • Item
  Про кризу культури та людини в «надуманому» традиціоналізмі Р. Генона
  (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, 2023) Борисова, Тетяна Вікторівна; Бескаравайний, Станіслав Сергійович
  UKR: Культурно-філософський вимір проблеми духовної складової людини та суспільства в творчості французького мислителя Р. Генона здійснюється в історико-філософському ключі. Увага зосереджується на спробах Р. Генона демонструвати прихильність консервативним традиціям християнського світу. Здійснюється критичний огляд позицій філософської картини світу Р. Генона, підкреслюється його спроба здолати кризу культурного розвитку через симбіоз різних релігій, вірувань та вчень.
 • Item
  Протиріччя інструментального та суб'єктного підходів в осмисленні загального штучного інтелекту
  (Видавництво «Грані», 2023) Бескаравайний, Станіслав Сергійович
  UKR: Мета : розкрити одне з протиріч у розумінні «загального штучного інтелекту» (ЗШІ), а саме уявлення про ЗШІ одночасно як про інструмент і як про суб'єкт, та виявити шлях його усунення. Актуальність: виявлення перспективних напрямів розвитку ШІ, а також уточнення потенційних загроз, які він може нести. Усунення деяких фобій, що супроводжують процес становлення ЗШІ. Результати: інструментальний підхід у розумінні ШІ має основу в інструментальному розумінні техніки взагалі, а також у класичних уявленнях про штучний інтелект, що були сформовані у працях А. Тьюринга. Такий підхід редукує роль ШІ до ролі «автономного помічника», спрямованого на вирішення обмеженого кола завдань, що викликає перманентну етичну дискусію про відповідальність людини-керівника. Опоненти суто інструментального розуміння ШІ розглядають його узагальнено, у межах концепції глобального еволюціонізму, або фокусуються на прогнозуванні соціальних та біологічних наслідків створення ЗШІ. Щоб усунути ці протиріччя, ШІ необхідно розглядати як суб'єкт, який повинен взаємодіяти з реальними об'єктами, для чого потрібне тіло. Саме власне тіло може верифікувати для ШІ процеси абстрагування для дослідження навколишнього середовища. Отже, роботехніку необхідно розглядати не як прикладну дисципліну, а як одну із фундаментальних складових створення ЗШІ. Для оцінки можливості створення ЗШІ при існуючому рівні розвитку техніки, використано діалектичний метод, історичний підхід, критерії автономності та цілепокладання. Висновки: створення ЗШІ без надання йому якостей суб'єктності неможливе. Які б утилітарні можливості не отримали ШІ, самі собою вони залишаються інструментами, а такі не можуть становити загрозу соціуму. ЗШІ повинен мати можливість формулювати власні цілі розвитку. Значною загрозою може бути звуження соціальної ролі людини, коли цілі діяльності індивіду в соціумі задаватимуться вже ЗШІ.
 • Item
  Імідж України в умовах війни та міжнародна політична підтримка
  (Видавництво «Грані», 2023) Цурканова, Ірина Олександрівна
  UKR: Метою дослідження є вивчення та аналіз іміджу України після повномасштабного вторгнення росії. Адже, коли держава стикається з військовим конфліктом і потребує допомоги, її імідж на світовій арені стає особливо важливим. Актуальність дослідження у вивченні цього напрямку охарактеризовано закономірністю залучення міжнародної політичної підтримки під час війни та розбудовою українського суспільства після перемоги України. З’ясовано, що правильне формування іміджу України може мати велике значення для подовження отримання допомоги, залучення інвестицій та розвитку різних галузей економіки. Країна використовує комунікаційні засоби, дипломатичні канали та інші інструменти для підтримки свого позитивного образу, висвітлення важливості своїх цілей та досягнень, а також для привертання уваги до гуманітарної ситуації, що склалася. Доведено, що рівень підтримки з боку міжнародних партнерів пов’язаний з іміджем країни та її лідера. Виявлено, що залучення союзників та партнерів у вирішенні конфлікту, підтримка на міжнародних форумах та в організаціях, а також санкції проти агресора сприяють політичному становленню України. Висновки. Тема іміджу України та міжнародної політичної підтримки в умовах війни є важливою й актуальною у складних умовах. Сьогодні ворог намагається штучно знижувати імідж України через вплив зі свого боку брехливої пропаганди та дезінформації. Однак, вже доведено, що весь цивілізований світ бачить справжню картину, і тому надає допомогу нашій країні, що є дуже важливим фактором. Багато різних країн і міжнародних організацій осуджують агресію росії та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. У своїх зусиллях покращити імідж країни в умовах війни, уряд та президент України широко залучають різні засоби комунікації та інформаційні кампанії.
 • Item
  Інтегрування історико-екологічного соціуму в інформаційну культуру інженера сучасного суспільства
  (КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», Дніпро, 2023) Савич, Анжеліка Вікторівна
  UKR: У статті розглядаються питання зміни самої парадигми і моделі інформаційного соціуму. Виникла необхідність забезпечити баланс між динамічними змінами, що відбуваються в природі і суспільстві, усім довкіллям, збільшеним обсягом інформації, стрімко розвиненими інформаційно-комунікаційними технологіями. На перший план виходить інформація. Найважливішим показником інформаційного суспільства є те, що кожен його член має рівні права і можливості вільно виробляти і своєчасно отримувати будь-яку інформацію, що його цікавить, окрім випадків, обмежених законом. У основі цього процесу лежить інформаційна культура суспільства. Поняття «інформаційна культура» сформувалося у другій половині ХХ століття у зв’язку з пильною увагою до механізмів і процесів інформаційного обміну. З погляду культурології, інформаційна культура характеризує культуру через інформацію, що акумулюється, обробляється і транслюється в межах інформації. Інформаційна культура є складовою ширшого поняття – «культура особистості». Під культурою особистості розуміється система особистісних якостей (розуму, характеру, уяви, пам’яті) усвідомлюваних безпосередньо індивідом як цінностей суспільства. Це в широкому розумінні. У вузькому – це здатність і потреба фахівця використовувати доступні інформаційні можливості для систематичного й усвідомленого пошуку нових знань, їх інтерпретації і поширення. Тобто інформаційну культуру варто розглядати як один із аспектів культурної діяльності взагалі і тому вона нерозривно пов’язана з «другою природою» (соціальною) людини, є продуктом її розумових здібностей. Залежно від суб’єкта, який виступає носієм інформаційної культури, останню можна розглядати на трьох рівнях: інформаційна культура особистості; інформаційна культура окремих груп спільноти (певного соціуму, нації, вікової або професійної групи тощо); інформаційна культура суспільства в цілому. Сьогодні інноваційна політика держави і впровадження нових технологій вимагають все більш складних рішень, спрямованих на розвиток і перетворення техносфери та всього світу в цілому. Можливо, що в епоху глобалізму і техніцизму підхід видається правомірним. У наш час електронних технологій і величезних можливостей існує спокуса відчути себе Творцем. Коли людина може, керуючись своїми знаннями та вміннями, досягненнями цивілізації, науки і техніки, дозволити собі вирішувати долю та створювати нову, навіть собі подібну істоту, то природно виникає питання про механізм стримування і регулювання своїх винаходів і досліджень, що можуть призвести до загибелі людства (відкриття нейтронної бомби, наприклад). У зв’язку з цим значну роль відіграє інформаційна культура, що виявляється в інформаційній необізнаності людини. Під інформаційною поведінкою ми розуміємо образ дій, сукупність зусиль, спрямованих людиною на отримання-засвоєння і використання-створення нового знання, його передавання і поширення в суспільстві. Інформаційна поведінка фахівців стає основою соціальної диференціації. І, якщо раніше причини соціальної нерівності пов’язували з походженням і наявністю громадянських прав, власністю і доходами, становищем у соціальній структурі суспільства, то сьогодні чинником розшарування стає рівень інформаційної культури, що виявляється в інформаційній поведінці. Екологізація культури – це перехід до екологічно орієнтованої культури, що дає можливість людині зберегти своє середовище і вижити фізично і духовно. На перший план висувається антропологічний вимір культури. Культура має забезпечити цілісність людини, її здоров’я і щастя в умовах, коли чимало факторів науково-технічного і соціального розвитку руйнують цю цілісність, негативно впливають на здоров’я людини, заважають досягненню її щастя.
 • Item
  Напрями удосконалення механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах інформаційно-інноваційного сьогодення: від автономії до колаборації й комплаєнсу
  (КУПРІЄНКО СВ, Одеса, 2023) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Завгородня, Олена Олександрівна
  UKR: У статті досліджено причини та особливості трансформації конкурентних відносин та конкурентного середовища в умовах економічної глобалізації, інтенсифікація якої пов’язується із масовим переходом економічних суб’єктів до моделі відкритих інновацій. Акцентовано увагу на асиметричних формах конкуренції, за яких висока імовірність успіху у конкурентній боротьбі забезпечується унікальними конкурентними перевагами, набуті завдяки: 1) економічно активному, високо-кваліфікованому, схильному до творчості та підприємництва соціального капіталу; проблемно орієнтованого науково-технічного сектору, різнорівневим інноваційним системам, що забезпечують неперервний потік інновацій й посилюють міжнародну конкурентоспроможність вітчизняної продукції; 3) вибагливому внутрішньому споживача з помірною схильністю до імпорту. Розкрито актуальність комплаєнс-менеджменту, що забезпечує гармонізацію внутрішніх стандартів якості із міжнародними, уможливлює інтеграцію вітчизняних підприємств у глобальні ланцюги створення вартості, дозволяє їм долати митні кордони, зокрема оминати чисельні “пастки” прихованого нетарифного протекціонізму. Обґрунтовано, що підвищення рівня взаємозалежності суб’єктів конкуренції підштовхує їх конструктивної інтеграції та колаборації для вирішення спільних проблем, що за масштабами та наслідками виходять за межі локальних мікроекономічних просторів.
 • Item
  Перспективи інноваційно-інформаційного розвитку України під впливом гіперконкуретних загроз і викликів
  (BoScience Publisher, Boston, USA; Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2023) Завгородня, Олена Олександрівна; Ткаленко, Данило Дмитрович
  UKR: Розглянуто особливості трансформації конкурентних відносин та конкурентного середовища в умовах економічної глобалізації; відзначено, що пріоритетом національної конкурентної політики доби глобалізації є орієнтація на перспективну стратегічну конкурентоспроможність, обумовлену поглядом з плановано-очікуваного майбутнього у сьогодення й засновану на синергії абсолютних та відносних конкурентних переваг за домінації імпакт-факторів інноваційного походження; досліджено перспективи інноваційно інформаційного розвитку національної економіки України в умовах поширення та інтенсифікації гіперконкурентних викликів.
 • Item
  Суб’єктна межа антропоморфності роботів
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, 2023) Бескаравайний, Станіслав Сергійович
  UKR: Мета. Обґрунтувати одну з можливих меж антропоморфності у створенні людиноподібних роботів. Актуальність. Виявлення потенційних протиріч у розвитку робототехніки та уточнення загроз, які можуть нести. Формування уявлень про міру антропоморфності роботів, коли вони зможуть заміщати людину у соціумі. Результати. Уявлення про роботи та ШІ, як про інструменти, засноване на інструментальному розумінні техніки взагалі, а також на осмислення роботів як виконавців. Опонують такому підходу переважно філософські та художні точки зору, які часто профанують проблему або розглядають її як віддалену перспективу. Робота, в процесі його наближення до людини (тобто створення повної біологічної та психічної копії людини штучного походження), необхідно розглядати як об’єкт, який набуває якостей суб’єкта. Якщо робот залишається об’єктом, то асимптотичне наближення до антропоморфності перетворює його на «ляльку», на маріонетку, тому що свобода вибору несумісна зі статусом об’єкта. Якщо робот набуває суб’єктності, то для конкуренції з іншими техногенними суб’єктами, йому необхідно усунути обмеження людської форми. Якщо такий суб’єкт якимось чином зберігає контроль над антропоморфною машиною, то для нього це не вмістилище свідомості, а лише інструмент для впливу на специфічне середовище, створене для людини, а також для соціального спілкування з людиною. Тобто для повноцінного техногенного суб’єкту, для загального ШІ ідеальна подоба людини — це лише специфічний антропоморфний орган почуття. Цей процес багато в чому визначений тим, що людина в рамках технічного прогресу перебуває в перманентному протиріччі: люди прагнуть бути метою, а не засобом, але революції в техніці дозволяють відчужувати окремі якості та вміння людей, замінюючи людину механізмом. Ідеальна штучна подоба людини – створює можливість повного відчуження продуктів будь-якої людської діяльності. Для оцінки можливості створення антропоморфного робота за існуючого рівня розвитку техніки використано діалектичний метод, історичний підхід, метод уявного експерименту, критерії автономності та цілепокладання. Висновки. Однією з меж антропоморфності у створенні роботів можливо вважати досягнення ними суб’єктності. Для техногенного суб’єкта сама антропоморфність втрачає сенс як суттєва конкурентна перевага, тому що виникнуть більш досконалі носії психіки.
 • Item
  The Application of the Life Cycle Assessment Method in Managing the Logistics of Municipal Waste Collection
  (Kasuga: Green Asia Education Center, Japan, 2023) Izdebski, Waldemar; Serafin, Sandra; Tarasevych, Viktor M.
  ENG: The relevance of this topic is due to the high level of importance of sustainable waste management and the need for effective decision-making tools. The purpose of the article is to justify the possibility and expediency of using the life cycle assessment method in managing the logistics of municipal waste management. The research was conducted using general scientific methods of cognition: system analysis, synthesis, generalization, deduction, abstraction, concretization, and formalization. Given the results of the conducted research, the meaning, and essence of the evaluation method life cycle are highlighted. It was determined that the life cycle assessment method is possible and advisable to be used for analyzing the impact of waste on the environment, namely on the quality of the ecosystem, state of health of the population, and use of natural resources. It is noted that this method is an effective tool for ensuring the rational use of natural resources and effective management of waste, allowing optimizing the process of management of logistics of waste according to the criteria of time and cost. Separate attention is assigned to considering the process of adopting management solutions in the part of optimizing logistic processes in the system of managing municipal waste, which is outlined as a choice of one option from several possible ones. It is proposed that the method of life cycle assessment be applied by local authorities in Poland to substantiate management decisions regarding the choice of alternative options for processing, disposal, or dumping of municipal waste based on the criterion of minimizing the harmful impact on the environment.
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку прогресивних управлінських технологій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Фаізова, Світлана Олександрівна; Фаізова, Ольга Латифівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: Стаття присвячена збалансованому стратегічному управлінню підприємством, що воно орієнтується на на зростання цінності підприємства з позицій як фінансових, так і нефінансових інвесторів інтелектуального капіталу: персоналу, споживачів, держави тощо. Приділяється увага прогресивній технології стратегічного управління, а саме збалансованій системі показників (ЗСП), котра тісно пов’язана з бізнес-процесами, які спрямовані на задоволення потреб споживачів, і до яких залучені всі співробітники підприємства. Досліджено зміни методичних засад ЗСП у процесі формування збалансованого управління підприємством.
 • Item
  Партисипативне управління – один із сучасних методів менеджменту на промисловому підприємстві
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Фаізова, Ольга Латифівна; Фаізова, Світлана Олександрівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: У статті розглянуто партисипативне управління, тобто залучення найманих працівників до ухвалення управлінських рішень, як ефективний засіб використання потенціалу людських ресурсів організації. оказано, що партисипативне управління може бути застосоване під час реалізації усіх основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю. Запропоновано ряд заходів, які сприятимуть подальшому використанню ідей партисипативного управління на підприємстві «Інтерпайп Ніко Тьюб».
 • Item
  Система методів та інструментів регулювання міжнародної трудової міграції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лебедєва, Валентина Костянтинівна; Альохін, А. О.
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету пошук оптимальних підходів до керування міжнародною трудовою міграцією. Методика. Для досягнення мети використано методику компаративного аналізу. Результати. Проаналізовано систему діючих інструментів регулювання міжнародної трудової міграції. Охарактеризовано особливості, переваги та недоліки візового режиму та політики відкритих дверей. Наукова новизна. Запропоновано запровадження програм репатріації з урахуванням поточного стану української економіки та досвіду Європейського Союзу. Практична значимість. Отримані результати дозволяють ефективно застосовувати європейську систему «синьої картки» для приваблення висококваліфікованих працівників з інших країн у поєднанні з репатріацією українських трудових емігрантів.