Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту

dc.contributor.authorТопоркова, Олена Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorШило, Лілія Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorРолік, Вікторія Вікторівнаuk_UA
dc.date.accessioned2017-03-15T12:52:27Z
dc.date.available2017-03-15T12:52:27Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionО. Топоркова: ORCID 0000-0003-0956-3638, О. Л. Шило: ORCID 0000-0003-3235-1377uk_UA
dc.description.abstractUK: Мета. Стаття присвячена систематизації основних напрямків аналізу витрат у межах системи управління витратами з урахуванням специфіки залізничної галузі. Методика. Для розв’язання задач такого класу запропоновано застосувати системний підхід та стратегічне управління витратами. Результати. У статті наведено аспекти аналізу й оцінки рівня витрат залізниці, які деталізують інформацію для ухвалення управлінських рішень. Наукова новизна. Запропоновано систематизовані аспекти аналізу й оцінки витрат залізниці, які, на відміну від існуючих, враховують специфіку галузі. Застосування таких аспектів сприятиме здійсненню багатовимірного аналізу витрат за такими складовими, як: види економічної діяльності; канали збуту й замовники (зокрема, для підсобно-допоміжної діяльності); складові перевізного процесу та структурні підрозділи підприємства. Система управління витратами має бути узгоджена зі стратегічними цілями підприємства (структурного підрозділу), які визначаються системою стратегічного менеджменту залізничної галузі. Проблема формування собівартості перевезень полягає у визначенні й взаємному узгодженні факторів, які на неї впливають. Економічна оцінка повинна передбачати типізацію операцій щодо управління витратами на залізничному транспорті. Децентралізація обліку витрат у підрозділах (за центрами відповідальності й місцями формування витрат) забезпечує індивідуальну персональну відповідальність кожної посадової особи й працівника за результати виробництва на своїй ділянці й на робочому місці. Практична значимість. Використання наведеного системного підходу має сприяти більш ефективному нормуванню витрат, а отже, буде забезпечуватись і їх належне планування та контроль, більш обґрунтоване калькулювання собівартості перевезень та наданих послуг. Економічно обґрунтована класифікація витрат має допомогти визначити ступінь впливу певного виду витрат на рівень собівартості й рентабельність окремих видів діяльності. Систематизована облікова номенклатура об’єктів калькулювання на підприємствах залізничного транспорту дозволить забезпечити точність розрахунку витрат.uk_UA
dc.description.abstractRU: Цель. Статья посвящена систематизации основных направлений анализа расходов в системе управления расходами с учетом специфики железнодорожной отрасли. Методика. Для решения задач такого класса предложено применить системный подход и стратегическое управление расходами. Результаты. В статье приведены аспекты анализа и оценки уровня расходов железной дороги, которые детализируют информацию для принятия управленческих решений. Научная новизна. Предложены такие аспекты анализа и оценки расходов железной дороги, которые, в отличие от существующих, учитывают специфику отрасли. Применение таких аспектов будет способствовать проведению многомерного анализа затрат по таким составляющим, как: виды экономической деятельности; каналы сбыта и заказчики (для вспомогательной деятельности); элементы перевозочного процесса и структурные подразделения предприятия. Система управления расходами должна быть согласована со стратегическими целями предприятия (структурного подразделения), которые определяются системой стратегического менеджмента железнодорожной отрасли. Проблема формирования себестоимости перевозок заключается в определении и взаимном согласовании факторов, влияющих на нее. Экономическая оценка должна предусматривать типизацию операций по управлению расходами на железнодорожном транспорте. Децентрализация учета расходов по подразделениям (по центрам ответственности и местами формирования расходов) обеспечивает индивидуальную персональную ответственность каждого должностного лица и работника за результаты деятельности на своем участке и на рабочем месте. Практическая значимость. Использование приведенного системного подхода будет оказывать содействие эффективному нормированию расходов, таким образом, будет обеспечиваться их надлежащее планирование и контроль, более обоснованное калькулирование себестоимости предоставленных услуг. Экономически обоснованная классификация расходов помогает определить степень влияния определенного вида расходов на уровень себестоимости и рентабельности видов деятельности. Систематизированная учетная номенклатура объектов калькулирования на железнодорожном транспорте позволит обеспечить точность расчета расходов.ru_RU
dc.description.abstractEN: The purpose. The work is dedicated to systematization of basic directions for analysis of expenses in control system by expenses taking into account the specific of railway industry. Methods. For the decision of tasks of such class proposed to apply a systematic approach and strategic cost management. The Results. The paper presents aspects of the analysis and evaluation of the level of expenditure of the railway, which detail the information for management decisions. Scientific novelty. Focus on the following aspects of the analysis and cost estimates of the railway, which, unlike existing ones, takes into account the specifics of the industry. The use of such aspects would help to facilitate multivariate analysis of costs by such aspects as: economic activities, distribution channels and customers (for support activities); the constituent elements of the transportation process and structural unit of the enterprise. The control system of expenses has to be coordinated with the strategic purposes of the enterprise (structural division) which are defined by system of strategic management of railway transport. The problem of formation the cost of transportations consists in definition and mutual coordination of the factors influencing it. The economic assessment has to provide unification of operations on cost management at the railway transport. Decentralization of the expense accounting on divisions (on the centers of responsibility and places of forming of expenses) the individual personal responsibility of each official and worker for results of activities on the site and on a workplace is provides. The practical significance. Using the above systematic approach will facilitate effective regulation of costs, therefore, will be ensured their proper planning and control, a more informed calculation of the cost of services provided. Economically substantiated classification of charges helps to detect degree of influence kinds of charges on the cost price level and profitability the kinds of activity. Systematize accounting nomenclature of object of calculation at the railway transport allows to provide accuracy charges.en
dc.identifierDOI: 10.15802/pte.v0i12.95618en
dc.identifier.citationТопоркова, О. А. Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту / О. А. Топоркова, Л. А. Шило, В. В. Ролік // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – Вип. 12. – С. 42–48. – DOI: 10.15802/pte.v0i12.95618.uk_UA
dc.identifier.issn2309-82IX (Print)
dc.identifier.issn2310-2438 (Online)
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9806en
dc.identifier.urihttp://pte.diit.edu.ua/article/view/95618en
dc.identifier.urihttp://pte.diit.edu.ua/old/article/view/95618/91196en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпроuk_UA
dc.subjectуправління витратамиuk_UA
dc.subjectаналізuk_UA
dc.subjectсистемний підхідuk_UA
dc.subjectексплуатаційні витратиuk_UA
dc.subjectуправление расходамиru_RU
dc.subjectанализru_RU
dc.subjectсистемный подходru_RU
dc.subjectэксплуатационные расходыru_RU
dc.subjectcost managementen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsystems approachen
dc.subjectoperational costsen
dc.subjectКОАІВuk_UA
dc.titleУправлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспортуuk_UA
dc.title.alternativeУправленческие аспекты анализа расходов железнодорожного транспортаru_RU
dc.title.alternativeManagerial Aspects Cost Analysis of Railway Transporten
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Toporkova.pdf
Size:
244.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: