Автоматизація вимірювання механічних параметрів реле залізничної автоматики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В першому розділі проведено аналіз існуючої технології перевірки електромагнітних реле залізничної автоматики, перевірка їх часових, електричних і механічних параметрів. Виявлені такі недоліки існуючої технології перевірки реле на РТД: застосовуються застарілі стенди; низька точність вимірювань; від електромеханіка вимагає постійної зорової напруги; практично всі операції перевірки параметрів реле виконуються вручну, а це вимагає значних затрат часу; ряд параметрів оцінюються візуально Другий розділ включає в себе розробку вимірювального комплексу для перевірки параметрів електромагнітних реле залізничної автоматики. В дипломному проекті було розроблено структурну схему автоматичного вимірювального комплексу, а також принципові схеми його блоків. За допомогою автоматизованого вимірювального комплексу можливо виміряти часові, електричні та механічні параметри реле залізничної автоматики. В третьому розділі був розроблений метод автоматизованого вимірювання контактного тиску який дозволить вимірювати механічні параметри електромагнітних реле залізничної автоматики без зняття кожуху реле, що значно скоротить час перевірки реле. Мета дослідження – розробка автоматизованого методу вимірювання механічних параметрів реле. Об’єкт дослідження – електромагнітні релн першого класу надійності. Методи дослідження – диференційні рівняння, статистичний аналіз експериментальних даних, чисельні методи.
EN: In the first section the analysis of the existing technology of check of electromagnetic relays of railway automatic equipment, check of their time, electric and mechanical parameters is carried out. The following shortcomings of the existing technology of testing of relays on RTD are revealed: obsolete stands are applied; low accuracy of measurements; requires a constant visual voltage from the electrician; almost all operations to check the parameters of the relay are performed manually, and this requires significant time; a number of parameters are evaluated visually The second section includes the development of a measuring system to verify the parameters of electromagnetic relays of railway automation. In the diploma project the structural scheme of the automatic measuring complex, and also the basic schemes of its blocks was developed. By means of the automated measuring complex it is possible to measure time, electric and mechanical parameters of the relay of railway automatic equipment. In the third section the method of the automated measurement of contact pressure which will allow to measure mechanical parameters of electromagnetic relays of railway automatic equipment without removal of a casing of the relay that will considerably reduce time of check of the relay was developed. The purpose of the study is to develop an automated method for measuring the mechanical parameters of relays. The object of research is electromagnetic rails of the first class of reliability. Research methods - differential equations, statistical analysis of experimental data, numerical methods.
Description
Keywords
автоматизований вимірювальний комплекс, технологія перевірки електромагнітних реле залізничної автоматики, програмно керуюче джерело живлення, блок інтерфейсу, блок вимірювання часових параметрів реле, automated measuring complex, relay of the first class of reliability, technology of check of electromagnetic relays of railway automatics, software control power supply, block of measurement of time parameters of the relay, block of the interface, ВКР
Citation
Осняч А. О Автоматизація вимірювання механічних параметрів реле залізничної автоматики : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец.151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / наук. керівник В. І. Профатилов ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 50 с.