Управління проектом впровадження пересувного комплексу енергоживлення на агропромисловому виробництві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: В магістерській роботі розроблено проект впровадження пересувного комплексу енергоживлення на агропромисловому виробництві. Цей проект є прикладом переробки системи енергоспоживання окремого агропромислового комплексу, продуктивність якого залежить від промислової (державної) мережі, на автономну структуру, шляхом впровадження мобільних електростанцій, в основі роботи яких лежить перетворення механічної енергії в електричну. Робота містить огляд ринку мобільних електростанцій в Україні; обґрунтування проблеми та формування задуму проекту; проектний аналіз та оцінку ефективності проекту; розробку основних структур проекту та стратегії його реалізації на всіх фазах життєвого циклу; розробку системи моніторингу та управління критичними показниками проекту.
ENG: In the master's thesis the project of introduction of a mobile complex of power supply on agro-industrial production is developed. This project is an example of processing the energy consumption system of a separate agro-industrial complex, the productivity of which depends on the industrial (state) network, into an autonomous structure through the introduction of mobile power plants, which are based on the conversion of mechanical energy into electricity. The paper contains an overview of the mobile power plant market in Ukraine; substantiation of the problem and formation of the project idea; project analysis and evaluation of project effectiveness; development of the main structures of the project and strategy of its implementation at all phases of the life cycle; development of a system for monitoring and managing critical indicators of the project.
Description
Keywords
проект, пересувні комплекси енергоживлення, інвестиції, енергоспоживання, управління проектом, project, mobile power supply complexes, investments, energy consumption, project management, ВКР
Citation
Прушинський С. І. Управління проектом впровадження пересувного комплексу енергоживлення на агропромисловому виробництві : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 073 – менеджмент, спеціалізація – управління проектами / наук. керівник В. О. Задоя ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 112 с.