Знос коліс та рейок при нерівномірному завантаженні піввагонів

Abstract
UK: У статті викладено результати теоретичних досліджень, мета яких полягала в аналізі впливу повздовжнього та поперечного зміщення центру ваги вантажу піввагонів з урахуванням можливого підвищення швидкості руху на показник фактору зносу поверхонь коліс та рейок. Описано залежності фактору зносу коліс, направляючої сили та виляння колісної пари вантажного рухомого складу. Досліджено вплив швидкості руху на означені показники.
RU: В статье изложены результаты теоретических исследований, цель которых заключалась в анализе влияния продольного и поперечного смещения центра тяжести груза полувагонов с учетом возможного повышения скорости движения на показатель фактора износа поверхностей колес и рельсов. Описаны зависимости фактора износа колес, направляющей силы и виляние колесной пары грузового подвижного состава. Исследовано влияние скорости движения на указанные показатели.
EN: The article presents the results of theoretical studies, the purpose of which was to analyze the influence of the longitudinal and lateral displacement of the center of gravity of the cargo of gondola cars, taking into account the possible increase in speed of movement on the indicator of the wear factor of wheel surfaces and rails. The dependences of the wheel wear factor, the guiding force and the wagging of the wheelset of freight rolling stock are described. The influence of the speed of movement on these indicators.
Description
А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902
Keywords
зміщення центру ваги вантажу, знос гребнів коліс, піввагони, фактор зносу, смещение центра тяжести груза, износ гребней колес, полувагоны, фактор износа, displacement the center of gravity of the load, wear of the crests of wheels, gondola cars, wear factor, КТБМ, ГНДЛ ДМРС
Citation
Швець Анжела О., Болотов О. М., Сапарова Л. С. Швець Анжеліка О. Знос коліс та рейок при нерівномірному завантаженні піввагонів. Вісн. сертифікації залізн. трансп. 2019. № 1. С. 4–17.