Розробка і дослідження реконфігуруємого процесора для хмарних обчислень з використанням ПЛІС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Актуальним напрямом підвищення ефективності обробки інформації є побудова динамічних реконфігурованих процесорів на базі ПЛІС. Загальною концепцією підвищення ефективності запроектованих таких процесорах є сумісний програмно-апаратний підхід, який ґрунтується на певних функціях хмарних обчислень. В дипломній роботі використовується часткова динамічна реконфігурація для декількох створених компонентів процесору. Метою дипломної роботи є розробка і дослідження реконфігуруємого процесора для хмарних обчислень на базі ПЛІС. Поставлена мета досягається розв’язанням таких основних задач: аналіз існуючих підходів хмарних обчислень; розробка структури реконфігуруємого процесору; реалізація процесору на практиці і його дослідження.
EN: An important direction to increase the efficiency of information processing is the construction of dynamic reconfigurable processors based on FPGA. The general concept of improving the efficiency of designed such processors is a compatible software and hardware approach, which is based on certain functions of cloud computing. The thesis uses a partial dynamic reconfiguration for several created processor components. The purpose of the thesis is to develop and study a reconfigurable processor for cloud computing based on FPGA. This goal is achieved by solving the following main tasks: - it is necessary to analyze the existing approaches to cloud computing; - design the structure of the reconfigurable processor; - Implement the processor in practice.
Description
Keywords
реконфігурований процесор, хмарні обчислення, ПЛІС, САПР, reconfigured processor, cloud computing, XILINX, VHDL, FPGA, ARTIX -7, NEXYS A7, VIVADO design suite, cad, ВКР
Citation
Оганесов Б. А. Розробка і дослідження реконфігуруємого процесора для хмарних обчислень з використанням ПЛІС : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 123 – комп’ютерна інженерія / наук. керівник В. О. Шаповалов ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 74 с.