Трансформація місця та ролі комунікативної компетентності в процесі підготовки здобувачів вищої освіти: теоретико-методологічні аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Дрогобич
Abstract
UK: Kомпетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром навчальних закладів та одним із чинників модернізації змісту освіти. Саме вони забезпечують майбутніх фахівців ринку праці вмінням орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, сприяють подальшому здобуттю освіти.
RU: Kомпетентний подход к формированию содержания образования стал новым концептуальным ориентиром учебных заведений и одним из факторов модернизации содержания образования. Именно они обеспечивают будущих специалистов рынка труда умением ориентироваться в современном обществе, информационном пространстве, способствуют дальнейшему получению образования.
Description
О. Вознюк: ORCID 0000-0002-4186-6113
Keywords
системний погляд, компетентнісний підхід, показ сучасного розуміння, системный взгляд, компетентностный подход, показ современного понимания, КГП (ЛФ)
Citation
Вознюк, О. М. Трансформація місця та ролі комунікативної компетентності в процесі підготовки здобувачів вищої освіти: теоретико-методологічні аспекти / О. М. Вознюк // «Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого- педагогїчні та організаційні виміри» : зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції . – Дрогобич, 2018. – С. 217–218.