До питання захисту порушених прав інтелектуальної власності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Abstract
UKR: У статті розглянуто питання захисту порушених прав інтелектуальної власності. В епоху глобалізаційних процесів в економіці, з появою нових технологій передачі інформації, розвитком технічного прогресу, виникають нові механізми порушення прав інтелектуальної власності, нові методи незаконного використання результатів інтелектуальної праці. Тому розробка ефективних механізмів захисту порушених прав інтелектуальної власності є актуальною задачею. Складність боротьби з порушниками прав інтелектуальної власності пов’язана, в першу чергу, з тим, що склад порушень охоплюються нормами цивільного, адміністративного, кримінального та господарського права, що значно ускладнює їх кваліфікацію. Основні акценти в економіці сьогодні переміщуються на прискорений інноваційний розвиток, перехід до стратегії, що базується на знаннях та інтелекті. Наша країна взяла курс на інноваційний шлях розвитку, важливим питанням якого є теорія і практика інтелектуальної власності і тому неодмінною умовою цього складного процесу є захист порушених прав інтелектуальної власності та відповідальність за їх порушення. В сучасних умовах господарювання, з урахуванням глобалізаційних процесів, з швидкоплинними змінами, які відбуваються в усіх сферах діяльності людини, суспільства, на перший план виступають питання ефективного захисту прав інтелектуальної власності та створення надійної системи захисту. Дослідження спорів, пов’язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, свідчить, що найпоширенішою категорію з-поміж них є спори щодо захисту авторського права та суміжних прав. Предметом розгляду в справах про захист прав інтелектуальної власності виступають спори про припинення порушення авторського права та суміжних прав, про виплату компенсації за порушення майнових авторських прав, про стягнення заборгованості згідно з договором на використання у комерційній діяльності музичних творів та інших майнових прав, про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та відшкодування збитків, про порушення прав інтелектуальної власності комерційної назви суб’єкта господарської діяльності та відшкодування збитків, завданих таким порушенням.
ENG: The article deals with the protection of violated intellectual property rights. In the era of globalization processes in the economy, with the emergence of new information transmission technologies, the development of technical progress, new mechanisms of violation of intellectual property rights, new methods of illegal use of the results of intellectual work are emerging. Therefore, the development of effective mechanisms for the protection of violated intellectual property rights is an urgent task. The difficulty of fighting against violators of intellectual property rights is connected, first of all, with the fact that the composition of violations is covered by the norms of civil, administrative, criminal and economic law, which significantly complicates their qualification. The main emphasis in the economy today is shifting to accelerated innovative development, transition to a strategy based on knowledge and intelligence. Our country has taken a course on an innovative path of development, an important issue of which is the theory and practice of intellectual property, and therefore the protection of violated intellectual property rights and responsibility for their violation is an indispensable condition of this complex process. In modern economic conditions, taking into account globalization processes, with rapid changes occurring in all spheres of human activity and society, the issue of effective protection of intellectual property rights and creation of a reliable protection system comes to the fore. The study of disputes related to the protection of rights to intellectual property objects shows that the most common category among them are disputes regarding the protection of copyright and related rights. The subject of consideration in cases on the protection of intellectual property rights are disputes on the termination of infringement of copyright and related rights, on the payment of compensation for infringement of property copyrights, on the collection of debts in accordance with the contract for the commercial use of musical works and other property rights, on the termination of infringement rights to signs for goods and services and compensation for damages, on infringement of intellectual property rights of the commercial name of the business entity and compensation for damages caused by such infringement.
Description
В. Петренко: ORCID 0000-0001-5017-1674
Keywords
захист прав інтелектуальної власності, система захисту, порушення авторського права та суміжних прав, відшкодування збитків, protection of intellectual property rights, protection system, infringement of copyright and related rights, compensation for damages, КІВтаУП
Citation
Петренко В. О., Юдіна Г. О., Маймур Є. Ф. До питання захисту порушених прав інтелектуальної власності. Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 26 квітня 2022 р.). Київ, 2022. С. 182–187. URL: https:// km.kpi.ua/wp-content/uploads/Збірник-ІВ-2022.pdf (дата звернення 26.04.2023).