Інші праці КІВтаУП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Формування комплементарної команди для управляння ризиками інноваційних проектів
  (Науковий світ, Київ, 2010) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Дисертацію присвячено розробці і впровадженню комплексу моделей, та розвитку і удосконаленню класифікації та математичних методів формування комплементарної команди, що забезпечує ефективне управління ризиками проектів різного рівня інноваційності. Автором запропоновано: моделі функціональної та функціонально-рольової структури команди проекту як “відкритої” системи; модель відповідності ролей і схильностей типоповедінки; модель несумісних ролей; класифікацію новаторської кваліфікації та типів еталонної організаційної культури за рівнями інноваційності проектів; модель зміни пріоритетності ролей за етапами розвитку команди та стадіями життєвого циклу проекту. Запропоновано багатопараметричний метод оцінки якості і ризику комплементарної команди проекту. Розроблено програмний продукт Complementary Team, що дозволяє сформувати комплементарну команду проекту, формалізувати призначення функцій, підібрати виконавців для виконання функцій та організувати їх роботу. Запропоновані моделі, класифікація і методи розроблені на основані адаптації законів структуроутворення технічних систем, як умови забезпечення комплементарності.
 • Item
  Інноваційні економічно-організаційні взаємозв’язки університетів і підприємств – проблеми та перспективи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Корогод, Наталія Петрівна
  UKR: У статті розглянуті умови ефективної інноваційної діяльності, серед яких створення системи спеціальних стимулів для реалізації нововведень; встановлення наукових, юридичних економічних зв’язків із науковими установами, організаціями, закладами вищої освіти (ЗВО) власної країни та зарубіжжя. Зазначаються причини, через які велика кількість технологій, а також об’єктів права інтелектуальної власності, створених, наприклад, в університетах України, не передаються промисловим підприємствам багато; пропонуються шляхи вирішення проблем і подальші перспективи розвитку взаємовідносин між ЗВО та підприємствами у сфері інноваційної діяльності, зокрема, на основі передового вітчизняного та зарубіжного досвіду у цій сфері.
 • Item
  Поняття, ознаки та зміст адміністративного примусу в умовах дії режиму воєнного та надзвичайного стану
  (Baltija Publishing, Riga, Latvia, 2023) Виприцький, Андрій Олексійович; Махова, Лілія Олексіївна
  UKR: Пpавове регулювання відносин, які виникають під час приpодних катаклізмів, техногенних аварій та катастроф, соціально-політичних та військових конфліктів, історично хаpактеpу. Практичне застосування заходів адміністративного примусу завжди пов’язане з обмеженням, до того ж, часто досить суттєвим, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. У зв’язку з цим дуже актуальним і доцільне є створення дієвих правових засад застосування цих заходів, тобто забезпечення належного їх правового втілення. Від досконалості нормативної регламентації процесу діяльності державних та правоохоронних органів щодо застосування заходів адміністративного примусу, чіткості приписів, наявності розвинутої системи законодавства в багатьох випадках залежить також ефективність зазначеної діяльності. В теорії держави та права під правовим регулюванням вважається результативний, нормативно-організаційний вплив, який здійснюється на суспільні відносини за допомогою системи правових засобів (індивідуальних приписів, норм, правовідносин) з метою їх охорони та розвитку відповідно до суспільних потре . Актуальність цієї роботи полягає в тому, що з одного боку в науці адміністративного права існує великий інтерес до заходів адміністративного примусу, з іншого боку, закони, які стосуються правового регулювання заходів примусового характеру в умовах надзвичайного та воєнного стану, за обмеженістю застосування, є практично недосконалими. Метою даної праці є дослідження проблем теоретичного удосконалення, правового регулювання та практичного застосування заходів адміністративного примусу в умовах надзвичайного та воєнного стану. З урахуванням поставленої мети мають бути розв’язані такі завдання: – аналіз досліджень щодо застосування адміністративно-правових заходів в умовах надзвичайного та воєнного стану; – визначити поняття, ознаки та певний зміст правового інституту суспільних відносин у сфері застосування адміністративно-правових заходів в умовах надзвичайного та воєнного стану; – виробити рекомендації, спрямовані на удосконалення теоретико правових засад адміністративного примусу в умовах дії правових режимів надзвичайного та воєнного стану здійснювалось за допомогою державних актів, що декларують питання застосування заходів надзвичайного та військового стану.
 • Item
  Подолання освітніх втрат загальної середньої освіти під час війни
  (Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2023) Шаповал, Ольга Сергіївна; Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Проведено дослідження визначення причин, наслідків та найефективніших шляхів компенсації та подолання освітніх втрат загальної середньої освіти для учнівства України. Дослідження базується на результатах опитування педагогів навчального закладу «Гімназія №15» м. Новомосковська Дніпропетровської області.
 • Item
  Розвиток волонтерського руху на прикладі Дніпровського індустріального фахового коледжу
  (Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2023) Бородіна, Ольга Михайлівна; Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Дослідження містить аналіз ставлення суспільства до волонтерського руху та узагальнення кращих практик, стимулів та перешкод розвитку волонтерського руху на прикладі Дніпровського індустріального фахового коледжу.
 • Item
  Аналіз нововведень Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX від 01.12.2022 р.
  (Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна, 2023) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Дослідження містить аналіз нововведень Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX IX від 01.12.2022 року.
 • Item
  Мілітарні фактори впливу на проектну діяльність в Україні
  (ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2023) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Дослідження містить аналіз мілітарних факторів впливу на проектну діяльність в Україні.
 • Item
  Проектна діяльність під час воєнного нападу Росії на Україну
  (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, Україна, 2023) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Дослідження містить аналіз проектної діяльності під час воєнного нападу Росії на Україну та пріоритетні напрямки проектної діяльність в умовах війни.
 • Item
  Перешкоди правової охорони інтелектуальної власності в міжнародному вимірі
  (Національний авіаційний університет, Київ, 2023) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Дослідження спрямовано на виявлення та аналіз специфічних проблем із набуття та охорони прав інтелектуальної власності в умовах воєнного стану в Україні з точки зору міжнародного співробітництва та партнерства.
 • Item
  Зміни в захисті авторського права і суміжних прав на службові твори в Україні
  (Національний авіаційний університет, Київ, 2023) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Дослідження містить критичний аналіз нововведень із набуття, розподілу, охорони та захисту авторських прав на службові твори, викладених в новому Законі України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX від 01.12.2022 року.
 • Item
  Фізико-хімічні основи отримання низьковуглецевих губчатих лігатур
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Гришин, Олександр Михайлович; Надточій, Анжела Анатоліївна; Петренко, Віталій Олександрович; Киричок, Владислав Сергійович
  UKR: Легуючі матеріали, отримані за технологією твердофазного відновлення, мають вищі фізико-хімічні показники порівняно з традиційними феросплавами. Проведено термодинамічний аналіз системи Cr-O-C в інтервалі температур 1273-1673 К, що дає змогу з’ясувати можливі шляхи розвитку карботермічного відновлення Cr2O3 з утворенням стабільних і нестабільних твердих продуктів при різних С/О співвідношеннях у шихті. Проаналізовано термодинамічні та структурні зміни, викликані наявністю заліза в реагуючій системі. Розглянуто наявні можливості зниження концентрації вуглецю в твердих продуктах відновлення. За допомогою методу факторного аналізу отримано рівняння регресії, що визначає вплив різних параметрів на вміст вуглецю в продукті. Експериментально досліджено кінетику відновлення Cr2O3 у присутності заліза. Виявлено особливості впливу заліза, введеного в шихтову суміш у металевій формі та у формі оксиду, на розвиток процесу за різних температур та на окремих стадіях відновлення Cr2O3. Розвинуто уявлення про механізм впливу Fe на закономірності швидкості та глибину відновлення хрому з оксидної фази.
 • Item
  Специфічні проблеми із набуття та охорони прав інтелектуальної власності в умовах воєнного стану в Україні
  (Придніпровський інститут МАУП, м. Кременчук, 2023) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Дослідження спрямовано на виявлення та аналіз специфічних проблем із набуття та охорони прав інтелектуальної власності в умовах воєнного стану в Україні.
 • Item
  Інтелектуальна власність в Україні та світі: контрафакт і піратство
  (Видавництво ТОВ «Стильна типографія», Харків, 2023) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Поширення контрафактної продукції, порушення прав інтелектуальної власності потребують впровадження ефективних заходів з розкриття і припинення цих порушень, зміцнення відповідальності та запровадження механізми боротьби з піратством та нелегальними копіями. Для успішного вирішення цих питань необхідно поєднати зусилля держави, наукових установ, бізнесу та громадськості, створити сприятливі умови для інноваційної діяльності та підтримки інтелектуальної власності.
 • Item
  Mission and Strategy of the Compliance Program of Metallurgical Enterprise Development Management
  (Eiropas Universitāte Press, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), Rīga (Latvija), 2022) Fonarova, Tetiana A.; Petrenko, Vitalii O.; Bushuiev, K. M.
  ENG: The authors analyze the peculiarities of the macro-and micro-environment in the conditions of martial law in which Ukrainian industrial enterprises are forced to operate and directions for overcoming the crisis in the economy as a result of the war, investigate aspects of the formation of the mission and strategy of the enterprise in the conditions of the need to rebuild the Ukrainian economy and the formation of a compliance program as a tool of minimization risks and ensuring the sustainable development of metallurgical enterprises that are of strategic importance to the state. The object of the study is the process of forming a compliance program for an industrial enterprise, in particular a metallurgical one. The subject of the researchis theoretical approaches to defining the mission and development strategy of a metallurgical sector enterprise using a compliance program, as well as scientific views, ideas, and concepts of domestic scientists on issues of compliance implementation at domestic enterprises.The purpose of the study is modern approaches to defining the mission and strategy with the application of the compliance program as the main tool for ensuring protection against risks and maintaining the safety of the operation of the enterprise of the metallurgical sector of the economy and the directions of its further development in the Ukrainian realities in order to obtain competitive advantages and increase the efficiency of the enterprises of this sphere.The research methodology is based on scientific generalization, on the application of the dialectical method, genetic approach, scientific abstraction, theoretical provisions of system analysis, methods of economic analysis.The peculiarities of the formation of the compliance program are established, its main stages are formulated, attention is focused on internal audit indicators and so-called indicators of compliance with requirements and control over the achievement of these indicators based on the application of decision support systems using artificial intelligence. As a result of the study, the role, place and connections of the compliance program in the formation of the mission and strategy of the metallurgical enterprise, which are related to the need to assess and minimize risks, are determined.
 • Item
  Особливості використання об’єктів права інтелектуальної власності в рекламній діяльності
  (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 2022) Петренко, Віталій Олександрович; Мельниченко, Ю. В.; Кондратьєва, М. В.
  UKR: У статті розглянуті особливості використання об’єктів права інтелектуальної власності в рекламі. Об’єктами інтелектуальної власності, які використовуються у рекламі, можуть бути об’єкти авторського права на літературні та художні твори, твори мистецтва, сценічні та кінематографічні твори, музичні твори та інше. В рекламі використовуються торговельні марки. Об’єкти патентного права також можуть використовуватися у рекламі. Внаслідок бурхливого розвитку рекламної діяльності, відбувається створення рекламного продукту, який вирізняється активним використанням об’єктів авторського права, в тому числі і музичних творів , які вирізняються оригінальністю, а внаслідок їх використання при рекламуванні продукції забезпечується позитивний вплив на споживачів. У зв'язку з чим важливого значення набуває питання правомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності в рекламі. Однією з основних форм реалізації прав у сфері інтелектуальної власності виступає договір. Договори на використання об'єктів авторського права в рекламі можна поділити на дві основні категорії: рекламні договори, в яких умови про авторські права викладено як окремий розділ договору; договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Для виробника реклами, який творчо підходить до процесу її виготовлення, головною задачею є створення оригінального і неповторного рекламного продукту, який буде вирізнятися серед інших рекламних продуктів. Такі рекламні продукти набувають значення оригінального самостійного твору, як складного об’єкту авторського права. Особливості використання об’єктів права інтелектуальної власності в рекламній діяльності полягають у різноплановості розпорядження ними в різних галузях виробничого, соціального, культурного напрямків розвитку суспільства. З огляду на це, необхідно декларувати нагальну потребу гармонізації законодавчих актів України до галузевих потреб використання об’єктів права інтелектуальної власності.
 • Item
  До питання захисту порушених прав інтелектуальної власності
  (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 2022) Петренко, Віталій Олександрович; Юдіна, Г. О.; Маймур, Є. Ф.
  UKR: У статті розглянуто питання захисту порушених прав інтелектуальної власності. В епоху глобалізаційних процесів в економіці, з появою нових технологій передачі інформації, розвитком технічного прогресу, виникають нові механізми порушення прав інтелектуальної власності, нові методи незаконного використання результатів інтелектуальної праці. Тому розробка ефективних механізмів захисту порушених прав інтелектуальної власності є актуальною задачею. Складність боротьби з порушниками прав інтелектуальної власності пов’язана, в першу чергу, з тим, що склад порушень охоплюються нормами цивільного, адміністративного, кримінального та господарського права, що значно ускладнює їх кваліфікацію. Основні акценти в економіці сьогодні переміщуються на прискорений інноваційний розвиток, перехід до стратегії, що базується на знаннях та інтелекті. Наша країна взяла курс на інноваційний шлях розвитку, важливим питанням якого є теорія і практика інтелектуальної власності і тому неодмінною умовою цього складного процесу є захист порушених прав інтелектуальної власності та відповідальність за їх порушення. В сучасних умовах господарювання, з урахуванням глобалізаційних процесів, з швидкоплинними змінами, які відбуваються в усіх сферах діяльності людини, суспільства, на перший план виступають питання ефективного захисту прав інтелектуальної власності та створення надійної системи захисту. Дослідження спорів, пов’язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, свідчить, що найпоширенішою категорію з-поміж них є спори щодо захисту авторського права та суміжних прав. Предметом розгляду в справах про захист прав інтелектуальної власності виступають спори про припинення порушення авторського права та суміжних прав, про виплату компенсації за порушення майнових авторських прав, про стягнення заборгованості згідно з договором на використання у комерційній діяльності музичних творів та інших майнових прав, про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та відшкодування збитків, про порушення прав інтелектуальної власності комерційної назви суб’єкта господарської діяльності та відшкодування збитків, завданих таким порушенням.
 • Item
  Intellectual Entrepreneurship as a Means of Commercializing Objects of Intellectual Property Rights
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022) Fonarova, Tetiana A.; Petrenko, Vitalii O.; Shcherbina, M. V.
  ENG: The relevance of the research is due to the fact that at the current stage, the development of the innovation market is connected, first of all, with the introduction and rapid spread of IT technologies and the global digitalization of society. Therefore, digitization and the digital revolution require managers to perceive business in a new perspective, and provide enterprises with unique competitive advantages. The purpose of the study is to study the aspects of increasing the efficiency of innovative investment activities of enterprises, in particular the intellectual sphere, based on the protection of digital intellectual property rights with the possibility of their further commercialization to ensure profit and long-term competitive advantages. As a result of the research, the following problems were identified: firstly, the objects of digital intellectual property law need protection, which is caused by rapid digitalization, secondly, certain problems were identified, such as toning and obsolescence of the existing legal framework, which needs improvement on based on the scientific background; thirdly, the directions in which the intervention and support of the state regarding the development of intellectual entrepreneurship are necessary are emphasized, on the basis of legal rights to commercialize objects of intellectual property, that is, to use the intangible assets of the enterprise in this way. Research results: 1. New objects of intellectual property, which are used on the Internet and require appropriate protection, are characterized. 2. The process of formation of an intellectual product as a result of the combination of intellectual, informational resources and knowledge databases was studied. 3. It is shown that the process of transforming an intellectual product into an object of intellectual property rights must be carried out in the legislative and legal field of copyright protection, only after that is its commercialization in the form of innovative products that enter the market business environment and are able to bring only profit for the enterprise, but also to satisfy certain social needs. 4. The components of the digital environment of objects of digital intellectual property rights have been formed. 5. Structured areas of copyright protection for digital intellectual property. 6. It is proposed to use the capabilities of neural networks in decision-making support systems in the information system of the enterprise, which, on the one hand, is capable of digital transformation of the enterprise environment, and on the other hand, to create new and effectively use already existing digital intellectual property to increase the efficiency of the enterprise, to ensure long-term competitive advantages.
 • Item
  Управління інтелектуальною власністю та інноваціями. Міжнародні стандарти
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022) Ромашко, А. С.; Дорожко, Г. К.; Петренко, Віталій Олександрович
  UKR: Інтелектуальна власність основа інноваційного процесу. Створюючи та отримуючи права на неї, ми маємо нашою головною задачею створення інноваційного продукту та організацію виробництва інноваційної продукції чи надання інноваційної послуги. До майже кожного процесу і продукту, а особливо інноваційного, що впроваджується в наше життя, висуваються певні вимоги, які фіксуються в стандартах. Здавалося би, що стандарти стосуються лише технічних аспектів, а в галузі інтелектуальної власності все вже й так регламентовано міжнародними та національними нормативно-правовими актами та життя не стоїть на місці. В цій статті розглянуті стандарти серії ISO 56000, які розробляються Технічним комітетом ISO/TC 279 «Innovation Process». Стандарти серії ISO 56000 направлені на допомогу організаціям в управління інтелектуальною власністю та інноваціями з метою виявлення та задоволення вимог споживачів та отримання прибутку підприємцями. Підходи визначені в стандартах дозволяють створювати обґрунтовані стратегії щодо управління інтелектуальною власністю та інноваційною діяльністю, прогнозувати існуючі ризики та можливості для розвитку бізнес-процесів, що є дуже важливим в сьогоденній практичній діяльності та необхідним в професійній підготовці майбутніх фахівців.
 • Item
  Охорона прав на торговельні марки, що використовується у мережі інтернет як протидія недобросовісній конкуренції
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022) Корогод, Наталія Петрівна; Швець, Євгенія Сергіївна
  UKR: У даний час усе більшої популярності набувають інтернет-магазини, що продають товари та/або надають послуги у мережі Інтернет – інформаційному просторі, де є можливість здійснювати різні правочини, у тому числі й комерційні. Учасники цих правочинів створюють веб-сайти або рекламні сторінки в мережі Інтернет, де основну роль відіграють саме торговельні марки – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб. Споживач може і не знати комерційне позначення суб’єкта підприємницької діяльності, але він точно знає, що замовив на сайті продукцію або послугу, яка має відому торговельну марку (бренд). З використанням в цифровому середовищі торговельної марки компанія (фірма, організація, підприємство) має наступні переваги: полегшується ідентифікація продукції у мережі Інтернет; гарантується, що товар або послуга мають визначений рівень якості; зменшується порівняння за цінами аналогічних товарів; оскільки споживачі усвідомлюють відмінність торговельних марок у мережі Інтернет; збільшується престиж (імідж) продукції; у споживачів складається враження, що вони менше ризикують, купуючи даний товар в мережі Інтернет; відомість торговельної марки впливає на збільшення каналів збуту; легше переходити до випуску нових категорій товарів, які будуть мати конкурентоспроможність. У разі успішності і популярності певного перспективного бізнесу, незареєстрована торговельна марка може стати об’єктом порушень. Такі дії в українському законодавстві отримали назву неправомірного використання позначень (недобросовісна конкуренція), у західних джерелах, а віднедавна й у вітчизняних наукових розвідках, описують поняттям «паразитичний маркетинг». Маловідомі компанії можуть спрямовувати свої дії на імітацію (підробку) дизайну товару, логотипу компанії, її найменування, а також назви конкретного бренду тощо. Більш того, доволі часто недобросовісними конкурентами запозичуються й окремі елементи рекламного образу компанії або продукту. Охорона торговельної марки та визнання її брендом є важливими кроками у діяльності будь-якої компанії, яка працює в мережі Інтернет.
 • Item
  Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023)
  UKR: У збірнику наукових праць наведені матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансферу технологій». Збірник наукових праць становить інтерес для наукових працівників, викладачів, фахівців з інтелектуальної власності та управління проєктами, а також студентів.