Розробка технічних засобів, які застосовують при діагностуванні тягового агрегату

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна робота виконана на 60 сторінках, містить 11 ілюстрацій, 3 таблиць та 10 використаних джерел. В даній дипломній роботі проведено роботу з аналізу ушкоджень і несправностей тягових трансформаторів. Представлені основні методи випробування ізоляції а також дослідження методів визначення місця короткого замикання в обмотках тягових трансформаторів. Вказані необхідні випробування тягових трансформаторів високої напруги, дозволяючі вимірювати електричну міцність, тангенса кута діелектричних втрат та опір ізоляції. Були представлені схеми установки для проведення випробувань даними методами. Були представлені методи діагностування стану тягових агрегатів, а саме алгоритм діагностування стану тягового трансформатора, випробовування індукованою напругою та методи випробовування напівпровідникових приладів. Особлива увага була загострена на методику визначення майбутнього місця короткого замикання тягового трансформатора без зняття робочої напруги. Використовується методика неруйнівного випробування стану ізоляції шляхом вимірювання частоти резонансу конура – індуктивність обмотки та ємністю, через яку подається напруга з генератора.
ENG: The thesis consists of 60 pages, contains 11 illustrations, 3 tables and 10 used sources. In this diploma work, the analysis of damage and malfunctions of traction transformers was carried out. The main methods of insulation testing are presented, as well as the study of methods for determining the location of a short circuit in the windings of traction transformers. The necessary tests of high-voltage traction transformers are indicated, allowing to measure the electrical strength, tangent of the dielectric loss angle and insulation resistance. Schemes of the installation for carrying out tests using these methods were presented. Methods of diagnosing the state of traction units were presented, namely the algorithm for diagnosing the state of a traction transformer, testing with induced voltage, and methods of testing semiconductor devices. Special attention was focused on the method of determining the future location of a short circuit of a traction transformer without removing the operating voltage. The method of non-destructive testing of the state of the insulation is used by measuring the resonance frequency of the kennel - the inductance of the winding and the capacity through which the voltage is supplied from the generator.
Description
Дипломну роботу щодо плагіату кафедра перевіряла самостійно.
Keywords
релейний захист, інтегральні схеми, перетворювачі, трансформатори, випрямна установка, вентиль, relay protection, integrated circuits, converters, transformers, rectifier, valve, ВКР, КІСЕ
Citation
Синявський Є. С. Розробка технічних засобів, які застосовують при діагностуванні тягового агрегату : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка / наук. керівник В. М. Лящук ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 65 с.