Підвищення ефективності функціонування вантажних станцій як вузлових центрів надання транспортних послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В роботі розглянуто проблеми функціонування вантажних станцій як центрів надання транспортних послуг, визначені основні недоліки в роботі вантажних станцій та напрямки їх вирішення. Апробація методів удосконалення техніко-технологічних параметрів виконано на прикладі вантажної станції Д, що обслуговує велике промислово місто та декілька під’їзних колій підприємств. При розробці технології роботи станції запропоновано ряд удосконалень щодо організації взаємодії станції і під’їзних колій. Для удосконалення технології роботи вантажного терміналу станції Д виконано серію експериментів на імітаційній моделі станції з використанням спеціального програмного забезпечення. Метою дослідження є розробка та оцінка ефективності методів удосконалення техніко-технологічних параметрів вантажних станцій, як центрів надання транспортних послуг. Об’єктом досліджень є процес функціонування вантажних станцій та їх взаємодії з під’їзними коліями. Предметом досліджень є взаємозв’язки між техніко-технологічними параметрами вантажних станцій і експлуатаційними показниками ефективності їх функціонування. Метод дослідження – імітаційне моделювання.
EN: The master's thesis analyzes the problems of cargo stations functioning of as centers of rendering of transport services, the basic shortcomings in work of cargo stations and directions of their decision are defined. Approbation of methods of technical and technological parameters improvement was performed on the example of freight station D, which serves a large industrial city and several access roads of enterprises. In developing the technology of the station, a number of improvements have been proposed for the organization of interaction between the station and access roads. To improve the technology of operation of the station's cargo terminal a series of experiments on the simulation model of the station was performed with using special software. The purpose of the study is to develop and evaluate the effectiveness of methods for improving the technical and technological parameters of freight stations as centers for transport services. The object of research is the process of freight stations functioning and their interaction with access tracks. The subject of research is the relationship between technical and technological parameters of freight stations and indicators of their efficiency. Research method - simulation.
Description
Keywords
вантажна станція, логістичний центр, під’їзна колія, імітаційна модель, оптимізація, техніко-технологічні параметри, freight station, logistics center, access track, simulation model, optimization, technical and technological parameters, ВКР
Citation
Демінцев М. І. Підвищення ефективності функціонування вантажних станцій як вузлових центрів надання транспортних послуг : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – транспортні технології / наук. керівник Р. В. Вернигора ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 135 с.