Формування технології тягового забезпечення перевезень вантажів приватними локомотивами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Дисертація присвячена проблемі формування технології тягового забезпечення перевезень вантажів приватними локомотивами в умовах розділення діяльності з експлуатації інфраструктури й виконання перевезень. За даними АТ «Укрзалізниця», загальний парк локомотивів становить 3 871 одиницю, з яких електровози інвентарного парку – це 1 720 одиниць, а їх знос при цьому становить 95 %. Загальна ж кількість тепловозів 2 151 одиниця, знос при цьому дорівнює 99 %. Отже, нестача локомотивів призводить до погіршення використання вантажних вагонів. застосуванням методів математичної статистики та кореляційного аналізу виконано дослідження обсягів перевезень вантажів та динаміки показників використання рухомого складу, який їх забезпечує. Теорія експлуатаційної роботи залізниць, реляційний аналіз використовувалися для розробки методів організації взаємодії між перевізниками та оператором інфраструктури. Методи математичного програмування, економіко-математичного моделювання та теорія експлуатаційної роботи залізниць застосовані для розробки методів тягового забезпечення перевезення вантажів в умовах функціонування незалежних перевізників. За допомогою економіко-математичного моделювання визначалася область ефективного застосування приватної локомотивної тяги на залізницях України. Отримані в дисертаційній роботі результати вирішують наукове завдання з формування технологій тягового забезпечення перевезень вантажів залізничним транспортом приватними локомотивами на основі розробки залежності схем організації роботи локомотивів та локомотивних бригад незалежних перевізників від довжини дільниць та встановлення залежності величини економії витрат від перевезень вантажів залізничним транспортом у разі використання приватної локомотивної тяги. Для можливості допуску приватної локомотивної тяги удосконалено методи формалізації опису інфраструктури, що дозволяють організувати взаємодію між оператором інфраструктури та незалежними від нього перевізниками.
RU: Диссертация посвящена проблеме формирования технологии тягового обеспечения перевозок грузов частными локомотивами в условиях разделения деятельности по эксплуатации инфраструктуры и выполнению перевозок. По данным АО «Укрзализныця», общий парк локомотивов составляет 3 871 единица, из которых электровозы инвентарного парка – это 1 720 единиц, а их износ при этом достигает 95 %. Общее количество тепловозов 2 151 единица, а износ при этом составляет 99 %. Итак, нехватка локомотивов приводит к ухудшению использования грузовых вагонов. С применением методов математической статистики и корреляционного анализа выполнено исследование объемов перевозок грузов и динамики показателей использования подвижного состава, который их обеспечивает. Теория эксплуатационной работы железных дорог, реляционный анализ применялись для разработки методов организации взаимодействия между перевозчиками и оператором инфраструктуры. Методы математического программирования, экономико-математического моделирования и теория эксплуатационной работы железных дорог использовались для разработки методов тягового обеспечения перевозки грузов в условиях функционирования независимых перевозчиков. С помощью экономико-математического моделирования была определена область эффективного применения частной локомотивной тяги на железных дорогах Украины. Современные методы тягового обеспечения перевозки грузов железнодорожным транспортом сформировались для условий, когда железные дороги являются одновременно и перевозчиком, и оператором инфраструктуры. В таких условиях использование частных локомотивов осложняется необходимостью значительных инвестиций в создание локомотивного парка. Разработка технологии перевозки грузов в поездах с собственными (арендованными) локомотивами требует предоставления оператором инфраструктуры перевозчикам информации об инфраструктуре железнодорожного транспорта. Поэтому для возможности допуска частной локомотивной тяги усовершенствованы методы формализации описания железнодорожной инфраструктуры, позволяющие организовать взаимодействие между оператором инфраструктуры и независимым от него перевозчиком. Важным вопросом является определение схем обслуживания перевозок тяговым подвижным составом, что зависят от расположения на сети локомотивной инфраструктуры. В диссертации разработан метод закрепления частных локомотивов по ниткам графика, основанный на решении задачи о назначении, а также организационная структура частной перевозочной компании. Основной эффект от допуска независимых перевозочных компаний к транспортному рынку заключается в значительном улучшении показателей использования вагонов. Полученные в диссертационной работе результаты решают научную задачу по формированию технологий тягового обеспечения перевозок грузов железнодорожным транспортом частными локомотивами на основе разработки зависимости схем организации работы локомотивов и локомотивных бригад независимых перевозчиков от длины участков и установления зависимости величины экономии расходов от перевозок грузов железнодорожным транспортом при использовании частной локомотивной тяги. Результаты работы используются в учебном процессе Львовского филиала Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна при подготовке бакалавров по специальности 275 «Транспортные технологии», выполнении дипломных магистерских работ и в курсе лекций по дисциплине «Управление эксплуатационной работой», для совершенствования работы службы перевозок Регионального филиала «Львовская железная дорога» АО «Укрзализныця».
EN: The thesis is devoted to the solution of the relevant scientific task of forming the technology of traction support of freight railway transportation by private locomotives under conditions of separation of activity on infrastructure operation and transportations. At the present, the locomotive fleet of Ukrainska zaliznytsia JSC consists of 3871 units. The wear of the electric locomotive fleet is about 95%; the wear of the diesel locomotive fleet is 99%. As well, the reduction of locomotive fleet leads to both a decrease in the volume of transportations and a deterioration in the use indicators of freight cars. Using the mathematical statistics and correlation analysis, the volumes of cargo transportations and the dynamics of use indicators of the rolling stock providing them were investigated. The theory of operational work of railways, relational analysis for the development of methods for organizing the interaction between carriers and the infrastructure operator. Methods of mathematical programming, economic-mathematical modelling and theory of operational work of railways for the development of traction methods for cargo transportation under conditions of functioning of independent carriers. Economic-mathematical modelling to determine the area of effective application of private locomotive traction on the railways of Ukraine. The results obtained in the dissertation solve the scientific problem of the formation of traction support technologies for freight transportation by private locomotives based on the development of the dependence of the schemes of the organization of locomotives and locomotive crews of independent carriers on the length of sections and the establishment of the dependence of the cost of transport of freight transportation by rail when using private locomotive traction. In order to allow for private locomotive traction, the methods of formalizing the description of the infrastructure have been improved, which allow to organize the interaction between the infrastructure operator and its independent carriers. The results obtained in the thesis solve the scientific problem of formation of traction technologies for supporting cargo transportation by private locomotives based on the development of the dependence of schemes of organization of locomotives and locomotives of crews of independent carriers on the length of district and establishing the dependence of the cost of private locomotive traction. In order to provide private locomotive traction, the methods of formalizing the description of the infrastructure have been improved allowing the interaction between the infrastructure operator and independent carriers to be organized.
Description
Н. Санницький: ORCID 0000-0003-0254-7301
Захист – 16 квітня 2020 р., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Keywords
залізнична інфраструктура, бази даних, технологічний процес, реформування залізниць, умови користування інфраструктурою, залізничний транспорт, вантажні перевезення, приватна локомотивна тяга, реструктуризація залізниць, організація вантажних перевезень, організація перевезень, железнодорожная инфраструктура, базы данных, технологический процесс, реформирование железных дорог, условия пользования инфраструктурой, железнодорожный транспорт, грузовые перевозки, частная локомотивная тяга, реструктуризация железных дорог, организация грузовых перевозок, организация перевозок, railway infrastructure, databases, technological process, reforming of railways, conditions of the use of infrastructure, railway transport, freight transportations, private locomotive traction, restructuring of railways, organization of freight transportations, КУЕР
Citation
Санницький Н. М. Формування технології тягового забезпечення перевезень вантажів приватними локомотивами : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20. Дніпро, 2020. 22 с.