Удосконалення ергономічних умов роботи машиніста локомотива на залізницях України з урахуванням умов інтероперабельності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4-х розділів та загальних висновків. Робота включає 13 рисунків та 3 таблиці. Загальний обсяг роботи становить 95 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 30. Об'єктом дослідження цієї роботи є вимоги нормативно-правової бази до ергономічних умов праці машиністів, що діють на території країн ЄС та України. В магістерській роботі поданий аналіз літератури, яка присвячена ергономічних вимог для машиністів в Україні та країнах ЄС. Встановлено, що незважаючи на певну розбіжність вимог та формулювань, стандарти України та ЄС в області ергономіки мають багато спільного, але їх узгодження на даний час є відкритою проблемою. З метою уніфікації технічних рішень запропонований принцип «локальної модернізації» рухомого складу, який дозволяє забезпечувати узгодження принципів інтерпарабельності для окремих складових рухомого складу із мінімальними фінансовими вкладеннями, що полягає у застосуванні пасивних та активних методів зі зменшення психоемоційного навантаження на роботу локомотивних бригад.
ENG: The master's thesis consists of 4 chapters and general conclusions. The work includes 13 figures and 3 tables. The total volume of work is 95 pages. The number of used literary sources is 30. The object of research of this work is the requirements of the legal framework for the ergonomic working conditions of machinists operating on the territory of the EU countries and Ukraine. The master's thesis presents an analysis of the literature devoted to ergonomic requirements for machinists in Ukraine and EU countries. It was established that, despite certain differences in requirements and wording, the standards of Ukraine and the EU in the field of ergonomics have a lot in common, but their harmonization is currently an open problem. In order to unify technical solutions, the principle of "local modernization" of rolling stock is proposed, which allows to ensure the coordination of the principles of interoperability for individual components of rolling stock with minimal financial investments, which consists in the application of passive and active methods to reduce the psycho-emotional load on the work of locomotive crews.
Description
Keywords
ергономічні умови роботи, шумове навантаження, підвищення безпеки руху, інтероперабельность, ergonomic working conditions, noise load, increased traffic safety, interoperability, ВКР
Citation
Богачук М. А. Удосконалення ергономічних умов роботи машиніста локомотива на залізницях України з урахуванням умов інтероперабельності : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273–Залізничний транспорт / наук. керівник М. О. Кузін ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 95 с.