Метод комплексної оцінки адаптаційних здатностей проектів та програм до ризиків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет будівництва і архітектури
Abstract
UK: Розроблено дорожню карту управління адаптивністю проектів/програм, яка на відміну від існуючих дозволяє: сформувати пріоритетну адаптивну структуру для різних за рівнями інноваційності проектів/програм, що формується під впливом узгодженої взаємодії всіх параметрів структуроутворення і, яка забезпечує відповідність між зовнішнім та внутрішнім середовищами та визначити «вузькі місця» структури проекту/програми за якими необхідно нарощувати адаптаційні здатності; та які можуть бути потенційними джерелами виникнення ризиків.
RU: Разработана дорожная карта управления адаптивностью проектов/программ, которая в отличие от существующих позволяет сформировать приоритетную адаптивную структуру для разных уровней инновационности проектов/программ, которая формируется под влиянием согласованного взаимодействия всех параметров структурообразования и, которая обеспечивает соответствие между внешней и внутренней средами; позволяет определить «узкие места» структуры проекта/программы в соответствии с которыми, необходимо наращивать адаптационные способности, и которые могут быть потенциальными источниками возникновения рисков.
EN: The Road map of adaptiveness management of projects/programs is developed, which instead of existing allows: to form a Prior adaptive structure for different by the levels of innovation projects/programs, which is formed under influence of the concerted co-operation of all structure creation parameters and, which provides accordance between external and internal environments and allows to define the «bottlenecks» of project/program structure in accordance with which it is necessary to develop adaptation capabilities, and which will be potential sources of risk creation.
Description
І. Гордєєва: ORCID 0000-0002-2019-2527
Keywords
адаптивність проекту та програми, адаптаційна здатність, рівень інноваційності, адаптивность проекта и программы, адаптационная способность, уровень инновационности, adaptiveness management of projects and programs, adaptability, levels of innovation, КЕМ
Citation
Гордєєва І. О. Метод комплексної оцінки адаптаційних здатностей проектів та програм до ризиків / І. О Гордєєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 12–18. – DOI:10.32347/2412-9933.2014.17.