Підвищення якості транспортно-експедиційного обслуговування при доставці вантажів у міжнародному сполученні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: У дипломній роботі був виконаний аналіз стану транспортно-експедиційного обслуговування на залізничному транспорті, досліджені методи економічної оцінки рівня конкурентоспроможності на залізничному транспорті та можливість застосування математичних моделей і методів для оптимізації вантажних перевезень. Також було розглянуто організації роботи контейнерних терміналів в логістичному центрі і напрямки підвищення якості транспортно-експедиційних послуг при контейнерних перевезеннях. Рішення поставлених завдань дозволить забезпечити ефективне управління інфраструктурою залізничного транспорту і її розвиток, а так само більш повне використання транзитного потенціалу України і прискорення темпів євроінтеграції України. Об’єкт дослідження – є процеси міжнародних перевезень вантажів. Предмет дослідження – процес управління транспортно-експедиційною діяльністю підприємства на зовнішніх ринках. Методи дослідження – аналітичний.
EN: In the thesis, the analysis of the state of freight forwarding services in railway transport was carried out, methods of economic assessment of the level of competitiveness in railway transport and the possibility of using mathematical models and methods to optimize freight traffic were investigated. The organization of the work of container terminals in the logistics center and the directions of improving the quality of freight forwarding services in container shipping were also considered. The solution of the tasks set will allow to ensure effective management of the railway transport infrastructure and its development, as well as a more complete use of the transit potential of Ukraine and acceleration of the pace of European integration of Ukraine. The object of research is the processes of international cargo transportation. The subject of research – the process of managing the transport and forwarding activities of the enterprise in foreign markets. Research methods – analytical.
Description
Keywords
транспортна система, транспортно-експедиторське обслуговування, залізничний транспорт, міжнародні перевезення, інтероперабельність, контейнерні перевезення, система масового обслуговування, логістичний центр, transport system, freight forwarding services, rail transport, international transport, interoperability, container transport, queuing system, logistics center, ВКР
Citation
Дмитренко О. В. Підвищення якості транспортно-експедиційного обслуговування при доставці вантажів у міжнародному сполученні : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – транспортні технології (за видами) / наук. керівник А. В. Кудряшов ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 123 с.