Удосконалення логістичного ланцюга постачання сировини на виробництво за рахунок впровадження приватної тяги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Метою роботи є дослідження ефективності впровадження приватної локомотивної тяги на обмеженому полігоні залізниці для перевезення сировини окремого підприємства від місця видобутку до місця основного виробництва. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо стану та перспектив використання приватної локомотивної тяги на залізничному транспорті України; методи статистичного аналізу для визначення параметрів функціонування окремих елементів логістичного ланцюга постачання сировини на підприємства від місця видобутку; метод техніко-економічних розрахунків для визначення строку окупності та економічної ефективності запропонованих заходів. Результати. Зважаючи на ситуацію, яка склалася на сьогодні з перевезеннями вантажів залізничним транспортом, а саме – з локомотивною тягою, можна стверджувати, що впровадження на окремих напрямках приватної тяги дозволить покращити ситуацію. Таким методом можна значно скоротити оборот рухомого складу, зменшити витрати на транспортування, а також значно скоротити запаси сировини на підприємстві-виробнику. В той же час застосування приватної тяги лише для перевезення приватних вагонів на адресу одного підприємства жодним чином не порушує технологію роботу залізничного транспорту та монополію УЗ в цілому. Позитивний досвід використання аналогічної схеми транспортування в Україні та за кордоном показав, що за наявності можливості залізничних перевезень альтернативними перевізниками або власними локомотивами підприємств підвищується якість та зменшується вартість відповідних транспортних операцій. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підгрунтя під впровадження на окремих напрямках приватної локомотивної тяги, а також оптимізацію логістичних ланцюгів по перевезенню вантажів залізничним транспортом. Практична значимість. Оптимізація перевезень вантажів залізничним транспортом за рахунок впровадження приватної тяги здатна зменшити витрати підприємств за рахунок інвестицій у рухомий склад та запаси, що в свою чергу дозволить зменшити собівартість та покращити конкурентоспроможність вироблених товарів на світовому ринку.
RUS: Целью работы является исследование эффективности внедрения частной локомотивной тяги на ограниченном полигоне железной дороги для перевозки сырья отдельного предприятия от места добычи к месту основного производства. Методика. В процессе исследования использованы методы анализа и синтеза для изучения содержания и основных положений научных публикаций о состоянии и перспективах использования частной локомотивной тяги на железнодорожном транспорте Украины; методы статистического анализа для определения параметров функционирования отдельных элементов логистической цепи поставок сырья на предприятия от места добычи; метод технико-экономических расчетов для определения срока окупаемости и экономической эффективности предложенных мероприятий. Результаты. Учитывая ситуацию, которая сложилась на сегодня с перевозками грузов железнодорожным транспортом, а именно - с локомотивной тягой, можно утверждать, что внедрение на отдельных направлениях частной тяги позволит улучшить ситуацию. Таким методом можно значительно сократить оборот подвижного состава, уменьшить затраты на транспортировку, а также значительно сократить запасы сырья на предприятии-изготовителе. В то же время применение частной тяги только для перевозки частных вагонов в адрес одного предприятия никоим образом не нарушает технологию работу железнодорожного транспорта и монополию УЗ в целом. Положительный опыт использования аналогичной схемы транспортировки в Украине и за рубежом показал, что при наличии возможности железнодорожных перевозок альтернативными перевозчиками или собственными локомотивами предприятий повышается качество и уменьшается стоимость соответствующих транспортных операций. Научная новизна. Полученные в результате исследования результаты позволяют подвести научную основу под внедрение на отдельных направлениях частной локомотивной тяги, а также оптимизацию логистических цепей по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Практическая значимость. Оптимизация перевозок грузов железнодорожным транспортом за счет внедрения частной тяги способна уменьшить расходы предприятий за счет инвестиций в подвижной состав и запасы, в свою очередь позволит уменьшить себестоимость и улучшить конкурентоспособность производимых товаров на мировом рынке.
ENG: The aim of the work is to study the effectiveness of introducing private locomotive traction at a limited railway landfill for transporting raw materials from an individual enterprise from the place of production to the place of main production. Methodology. In the research process, analysis and synthesis methods were used to study the content and main provisions of scientific publications on the state and prospects of using private locomotive traction in the railway transport of Ukraine; methods of statistical analysis to determine the functioning parameters of individual elements of the logistics chain of supply of raw materials to enterprises from the place of production; method of technical and economic calculations to determine the payback period and economic efficiency of the proposed measures. Results. Considering the current situation with the transportation of goods by rail, namely locomotive traction, it can be argued that the introduction of private traction in certain areas will improve the situation. This method can significantly reduce the turnover of rolling stock, reduce transportation costs, as well as significantly reduce the stock of raw materials at the manufacturer. At the same time, the use of private traction only for the transportation of private cars to one enterprise in no way violates the technology of railway transport and the monopoly of UZ. The positive experience of using a similar transportation scheme in Ukraine and abroad has shown that, if there is the possibility of rail transportation by alternative carriers or own locomotives of enterprises, the quality increases and the cost of the corresponding transport operations decreases. Scientific novelty. The results of the study allow us to bring the scientific basis for the introduction of private locomotive traction in certain areas, as well as the optimization of logistics chains for the transportation of goods by rail. Practical significance. Optimization of cargo transportation by rail through the introduction of private traction can reduce the costs of enterprises by investing in rolling stock and stocks, which in turn will reduce the cost and improve the competitiveness of manufactured goods in the world market.
Description
А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; П. Цупров: ORCID 0000-0002-5555-5842; Р. Сузак: ORCID 0000-0003-2777-3057
Keywords
логістика, приватний тяговий рухомий склад, оптимізація перевізного процесу, економічна ефективність, строк окупності інвестицій, логистика, частный тяговый подвижной состав, оптимизация перевозочного процесса, экономическая эффективность, срок окупаемости инвестиций, logistics, private traction rolling stock, optimization of the transportation process, economic efficiency, payback period of investments, КУЕР, КТВ
Citation
Удосконалення логістичного ланцюга постачання сировини на виробництво за рахунок впровадження приватної тяги / А. М. Окороков, Р. В. Вернигора, П. С. Цупров, Р. О. Сузак // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – Вип. 18. – С. 75–87. – DOI: 10.15802/tstt2019/182746.