Розробка математичної моделі та визначення раціональних параметрів процесу спалювання вугільної аеросуміші в котлах ТЕС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Розроблена математична модель процесу згоряння частинок вугілля в топці котла, що базується на фундаментальних законах збереження маси, кількості руху, енергії та рівняннях швидкостей хімічних реакції по закону Ареніуса, яка дозволяє визначити втрати з механічним недопалом і відрізняється тим, що безпосередньо враховує змінність параметрів частинок під час руху у факелі. Проведено розрахунки процесу згоряння аеросуміші в топці котла ТПП 210, визначено основні параметри процесу. Визначено раціональні параметрами вугільної аеросуміші для котла ТПП 210. Мета дослідження – розробка математичної моделі та визначення раціональних параметрів процесу спалювання вугільної аеросуміші в котлі ТЕС. Об’єкт дослідження - процес вигоряння частинок вугілля в котельному агрегаті теплової електричної станції. Предмет дослідження – математичне моделювання руху, теплообміну та згоряння частинок вугільної аеросуміші. Методи дослідження - чисельні.
EN: The mathematical model of process of combustion of particles of coal within boiler’s furnace is developed, which is based on the fundamental laws of mass conservation, momentum conservation, energy conservation, and Arrhenius chemical equations, which allows to define losses due to mechanical underburning and distinguished by directly taking into account variability of parameters of particles during motion within a torch. The calculations of process of combustion of aeromixture are conducted in the furnace of TPP 210 boiler, basic parameters of process are determined. The purpose of the study is development of mathematical model and determination of rational parameters of the combustion process of coal aeromixture within CHP station boiler. The object of study is a burning process of coal particles in the boiler of the thermal power station. The subject of the study is mathematical modeling of motion, heat transfer and combustion of the particles of coal aeromixture. Research methods – numerical.
Description
Keywords
котельний агрегат, вугільна аеросуміш, математична модель, хімічні реакції, механічний недопал, boiler, coal aeromixture, mathematical model, chemical reactions, mechanical underburning, ВКР
Citation
Коломієць Н. В. Розробка математичної моделі та визначення раціональних параметрів процесу спалювання вугільної аеросуміші в котлах ТЕС : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 144 – теплоенергетика / наук. керівник О. В. Жевжик ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 116 с.
Collections