An Overview of Tools for Collecting Data on Software Development and Debugging Processes from Integrated Development Environments

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
EN; Purpose. This paper presents the findings of a review of the literature published in the twenty-first century in order to identify and analyze the current state of tools that track developer interactions with integrated development environments, as well as to recommend future research directions based on the actual state. Methodology. By systematically searching in five digital libraries we conducted a systematic review of the literature on data collection tools from integrated development environments published in the twenty-first century. Fifty-five papers were selected as primary studies. Findings. 55 articles were analyzed and the findings show that using an integrated development environment to collect usage data provides more insight into developer activities than it was previously possible. Usage data allows us to analyze how developers spend their time. With usage data, you can learn more about how developers create mental models, investigate code, conduct mini-experiments through trial and error, and what can help everyone improve performance. The research community continues to be highly active in developing tools to track developer activity. The findings indicate that more research is needed in this area to better understand and measure programmer behavior. Originality. For the first time, systematization and analysis of tools for tracking programmer's behavior in an integrated development environment have been carried out. Practical value. Our study contributes to a better understanding of the current state of research on programmer behavior in integrated development environments. An analysis of the study can help define a research agenda as a starting point for the creation of a novel practical tool.
UK: Мета. У цій статті передбачено провести огляд літератури, опублікованої у двадцять першому столітті, із метою виявлення та аналізу поточного стану інструментів, які відслідковують взаємодію розробників з інтегрованими середовищами розробки, а також надати рекомендації для подальших досліджень на основі поточного стану. Методика. Шляхом систематичного пошуку в п’яти електронних бібліотеках ми провели детальний огляд літератури щодо інструментів збору даних з інтегрованих середовищ розробки. Було відіб-рано 55 інструментів. Результати. Аналіз отриманих інструментів показує, що використання інтегрованого середовища розробки для збору даних дозволяє краще зрозуміти дії розробників, ніж це було можливо ра-ніше. Дані із середовищ розробки дозволяють нам аналізувати, як розробники проводять свій час, дізнатися більше про те, як вони створюють ментальні моделі, досліджують код, проводять міні експерименти, робля-чи спроби й допускаючи помилки, а також з’ясувати, що може допомогти кожному підвищити продуктив-ність. Дослідницьке товариство продовжує розробляти інструменти для відслідкування активності розроб-ників. Отримані дані свідчать, що в цій галузі необхідні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти пове-дінку програмістів. Наукова новизна. Уперше проведено систематизацію та аналіз інструментів відслідку-вання поведінки програміста в інтегрованому середовищі розробки. Практична значимість. Отримані результати сприяють кращому розумінню поточного стану досліджень поведінки програмістів в інтегрова-них середовищах розробки та можуть допомогти визначити план як відправну точку для створення нового практичного інструменту.
Description
O. Zhevaho: ORCID 0000-0003-0019-8320
Keywords
software development process, debugging, integrated development environment, literature review, процес розробки програмного забезпечення, налагодження, інтегроване середовище розробки, огляд літератури, КІТ
Citation
Zhevaho О. O. An Overview of Tools for Collecting Data on Software Development and Debugging Processes from Integrated Development Environments. Наука та прогрес транспорту. 2021. № 3 (93). С. 15–23. DOI: 10.15802/stp2021/242042.