Вимірювання нейтральної температури рейкової пліті безстикової колії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Актуальною проблемою сьогоднішнього дня на залізниці є утримання безстикової колії. Зараз на залізницях України використовується неточний метод контролю напруженого стану рейкової пліті, що не дає безпосередньої та правдивої картини розподілу величини напружень вздовж колії. Тому виникає необхідність застосування нового методу контролю, за допомогою якого визначаються напруження не лише температурні та напруження від угону, але й початкові та залишкові, тобто сумарні поздовжні напруження. Враховуючи той факт, що рейка виготовлена із феромагнітного матеріалу, в основу вимірювання механічних напружень покладене явище магнітної пружності. На цьому явищі побудований прилад для контролю сумарних поздовжніх напружень статичного характеру в рейці. Технічний результат використання нового методу – підвищення точності, швидкості, зручності та надійності вимірювання механічних напружень.
RUS: Актуальной проблемой сегодняшнего дня на железной дороге является содержание бесстыкового пути. Сейчас на железных дорогах Украины используется неточный метод контроля напряженного состояния рельсовой плети, который не дает непосредственной и правдивой картины распределения величины напряжений. Поэтому возникает необходимость применения нового метода контроля, с помощью которого определяются напряжения не только температурные и напряжения от угона, но начальные и остаточные, т. е. суммарные продольные напряжения. Используя тот факт, что рельс изготовлен из ферромагнитного материала, в основу измерения механических напряжений положено явление магнитной упругости. На этом явлении построен прибор для контроля суммарных механических напряжений статического характера в рельсе. Технический результат использования нового метода – повышение точности, скорости, удобства и надежности измерения механических напряжений.
ENG: Nowadays the maintenance of long welded rails track is an urgent problem of railway industry. The inexact diagnostic method of the stressed state of long welded rails is used now on railways of Ukraine. This method does not give a direct and true picture of distribution and mode of the stress. Therefore there is a necessity of application of a new diagnostic method, which determines not only temperature stress and stress from longitudinal moving, but also initial and residual, i.e. total longitudinal stress. Taking into account that the rail is made of ferromagnetic material, the phenomenon of magnetic elasticity is used in measurement of mechanical stress. The device for the diagnostic of total mechanical longitudinal stress of static character in a rail is constructed, based on this phenomenon. The technical result of using the new method is an increase in accuracy, speed, convenience and reliability of mechanical stress measurements.
Description
Keywords
залізниці України, феромагнітний матеріал, вимірювання механічних напружень, железные дороги Украины, ферромагнитный материал, измерения механических напряжений, railways of Ukraine, ferromagnetic material, mechanical stress measurements, КККГ
Citation
Рибкін, В. В. Вимірювання нейтральної температури рейкової пліті безстикової колії / В. В. Рибкін, М. А. Арбузов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 9. – С. 74–77. – DOI: 10.15802/stp2005/19966.