Определение ликвидационной стоимости имущества

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
RU: В статье рассматривается взаимосвязь рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки. Установлено, что доминирующий в литературе подход «безубыточной» продажи объекта по ликвидационной стоимости показывает результаты, существенно отличающиеся от наблюдаемого на рынке соотношения цен свободных и ускоренных продаж. Предложен альтернативный подход к определению коэффициента к рыночной стоимости, учитывающий переход к ликвидационной стоимости. Подход основан на функциональной зависимости коэффициента от соотношения ограниченного и неограниченного сроков экспозиции
UK: У статті розглядається взаємозв'язок ринкової і ліквідаційної вартості об'єкту оцінки. Встановлено, що домінуючий у літературі підхід «беззбиткового» продажу об'єкту за ліквідаційною вартістю показує результати, що істотно відрізняються від співвідношення цін вільних і прискорених продажів, що спостерігається на ринку. Запропоновано альтернативний підхід до визначення коефіцієнта до ринкової вартості, що враховує перехід до ліквідаційної вартості. Підхід заснований на функціональній залежності коефіцієнту від співвідношення обмеженого і необмеженого термінів експозиції.
EN: Dependence of market and liquidating value of object of estimation is examined in the article. It is set that dominant in literature approach of «break-even» sale of object on a liquidating value shows results, substantially different from the correlation of costs of free and speed-up sales looked after at the market. The alternative approach is offered near determination of coefficient to the market value, taking into account passing to the liquidating value. Approach is based on functional dependence of coefficient from relation of the limited and unlimited terms of display.
Description
О. Гненний: ORCID 0000-0002-2944-5105, М. Гненний: ORCID 0000-0003-2457-8651
Keywords
ликвидационная стоимость, рыночная стоимость, срок экспозиции, ліквідаційна вартість, ринкова вартість, термін експозиції, liquidating cost, market cost;, exposition term, КЕМ
Citation
Гненный, Н. В. Определение ликвидационной стоимости имущества / Н. В. Гненный, О. Н. Гненный // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1. – С. 29–33. – DOI: 10.15802/pte.v0i1.15553.