Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю бібліотек України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: В статті розглядаються шляхи отримання економічної самостійності, перебування в умовах кризи і конкурентної боротьби за виживання. Все це поставило перед бібліотеками питання забезпечення їх життєдіяльності та доводу суспільству своєї необхідності. Стаття розкриває поняття бібліотечного менеджменту, бібліотечного маркетингу, наводить різницю між комерційним та некомерційним маркетингом.
RU: В статье рассматриваются пути получения экономической самостоятельности, пребывания в условиях кризиса и конкурентной борьбы за выживание. Все это поставило перед библиотеками вопрос обеспечения их жизнедеятельности и довода обществу своей необходимости. Статья раскрывает понятие библиотечного менеджмента, библиотечного маркетинга, приводит разницу между коммерческим и некоммерческим маркетингом.
EN: The article discusses ways of obtaining economic independence, stay in the conditions of crisis and competition for survival. All this is even more sharply put before the libraries issue their livelihoods and to society argument of its necessity. The article reveals the concept of library management, library marketing, cites the difference between commercial and non-profit marketing.
Description
Рибка, Л. А. Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю бібліотек України [Електронний ресурс] / Л. А. Рибка // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4269683.
Keywords
бібліотека, маркетинг, менеджмент, библиотека, library, marketing, management
Citation