Concept of the City as a Unit of Cognition in Philology: Kabul in Khaled Hosseini’s Novel «The Kite Runner»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Economics College in Stalowa Wola, Poland
Abstract
EN: The aim of the current piece is an attempt to investigate the concept of the city in the framework of the interdisciplinary approach. Nowadays the interdisciplinary approach is becoming an integral part of scientific analysis, where cognitive linguistics is an integral part of cognitive science. It is widely accepted that one of the ways to analyze consciousness is through language matter and creating concept sphere, which in its turn is created by means of linguistic concepts. In the course of research the author reaches the understanding that the term “linguistic concept’ is to some extent narrow, as far as this type of concept should be analyzed not only from the point of view of linguistic, but from the point of literature as well, as far as this angle is not less important for concept sphere formation. The analysis of the concept is conducted with the relevance to other spheres of cognitive science, and using methods not peculiar solely to classical linguistics.
UK: Метою статті є спроба дослідити концепт міста в ракурсі міждисциплінарного підходу. Сьогодні міждисциплінарний підхід стає невід‘ємною частиною наукового аналізу, де когнітивна лінгвістика відіграє значущу роль в парадигмі когнітивної науки. Загальновизнано, що одним із способів аналізу свідомості є мовна матерія та мовна концептосфера, яка у свою чергу створюється за допомогою мовних концептів. У ході дослідження автор доходить висновку, що лінгвістичний концепт є відносно вузьким поняттям, оскільки в ньому відсутня літературна складова явища концепту. На думку автора, літературний аспект є не менш важливим, ніж лінгвістичний для формування концептосфери. В даній статті аналіз концепту проводиться з прив‘язкою до інших сфер когнітивної науки, а також використвовуються методи не властиві виключно класичній лінгвістиці.
RU: Целью статьи является попытка исследовать концепт города в ракурсе междисциплинарного подхода. Сегодня междисциплинарный подход становится неотъемлемой частью научного анализа, где когнитивная лингвистика играет значимую роль в парадигме когнитивной науки. Общепризнанно, что одним из способов анализа сознания является языковая материя и языковая концептосферы, которая в свою очередь создается с помощью языковых концептов. В ходе исследования автор приходит к выводу, что лингвистический концепт является относительно узким понятием, поскольку в нем отсутствует литературная составляющая явления концепта. По мнению автора, литературный аспект не менее важен, чем лингвистический для формирования концептосферы. В данной статье анализ концепта проводится с привязкой к другим сферам когнитивной науки, а также використвовуються методы не свойственны исключительно классической лингвистике.
Description
A. Muntian: ORCID 0000-0001-8375-4067
Keywords
interdisciplinary approach, concept, city concept, cognition, linguistics, linguistic unit, міждисциплінарний підхід, концепт, концепт міста, когніція, лінгвістика, мовна одиниця, междисциплинарный подход, концепт города, когниция, лингвистика, языковая единица, КІМ
Citation
Muntian, А. О. Concept of the city as a unit of cognition in philology: Kabul in Khaled Hosseini’s novel “The Kite Runner” // Philological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium : collective monograph / Economics College in Stalowa Wola. – Stalowa Wola, 2018. – P. 239–258.