Стратегічні підходи в управлінні інноваційними проєктами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС
Abstract
UKR: У статті розкриваються особливості застосування стратегічних підходів в управлінні інноваційними проєктами, що ґрунтуються на максимально повному виявленні взаємозалежних цілей всіх учасників проєкту, головні з яких сформульовані в явному виді в концепції та місії інноваційного проєкту, й на тому, що ефективно створений портфель інноваційних проєктів на підприємстві формує його стратегії поведінки в сучасних ринкових умовах. Інновації зумовлюють економічну й соціальну вигоду, але за умов формування дієвої системи стратегічного управління. Особливістю інноваційних проєктів є те, що об'єкти права інтелектуальної власності можуть бути створені як в процесі розробки проєкту, в процесі його реалізації, бути при цьому прямим, чи непрямим його результатом, так й поза проєктом. Наявні об’єкти інтелектуальної власності можуть стати вагомим інструментом на шляху реалізації фінансової стратегії, спрямованої на збільшення активів підприємства. Інноваційні проєкти можуть формуватися як у складі науково-технічних програм, вирішуючи конкретну проблему на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки.
ENG: The article reveals the peculiarities of applying strategic approaches to the management of innovation projects, based on the fullest possible identification of the interdependent goals of all project participants, the main ones of which are explicitly formulated in the concept and mission of the innovation project, and the fact that an effectively created portfolio of innovation projects at an enterprise forms its strategy of behaviour in modern market conditions. Innovation brings economic and social benefits, but only if an effective strategic management system is in place. The peculiarity of innovative projects is that intellectual property rights can be created both in the process of project development and in the process of its implementation, and can be a direct or indirect result of the project, or outside the project. Existing intellectual property can be an important tool in the implementation of a financial strategy aimed at increasing the company's assets. Innovative projects can be formed as part of scientific and technical programmes, solving a specific problem in the priority areas of science and technology development.
Description
Н. Корогод: ORCID 0000-0002-0242-5497; Т. Новородовська: ORCID 0000-0002-4654-843X
Keywords
стратегічні підходи, інноваційні проєкти, управління, інноваційна діяльність, цілі, об’єкти інтелектуальної власності, стратегія, strategic approaches, innovation projects, management, innovation activity, goals, intellectual property objects, strategy, КІВтаУП
Citation
Корогод Н. П., Новородовська Т. С. Стратегічні підходи в управлінні інноваційними проєктами. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ-Дніпро, 23–24 березня, 2023 р.). Дніпро, 2023. C. 435–443. URL: https://nmetau.edu.ua/file/zbirnik__materialiv__konf_udunt_2023.pdf (дата звернення: 13.07.2023).