Моделювання управлінських рішень в системі управління інвестиційними потоками на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах посилення конкуренції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, Київ
Abstract
UKR: Актуальність дослідження. Дослідження питання моделювання управлінських рішень в системі управління інвестиційними потоками на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах посилення конкуренції обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу. Постановка проблеми. Проблема удосконалення механізму інвестиційної діяльності, визначення його складових, принципів й етапів функціонування, пошук нових підходів до підвищення ролі стимулювання інвестиційної активності і пошук внутрішніх резервів активізації є актуальною та має як теоретичне, так і практичне значення. Дане питання в умовах посилення конкуренції обумовлює актуальність теми дослідження. Постановка завдань та мети дослідження – дослідити моделювання управлінських рішень в системі управління інвестиційними потоками на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах посилення конкуренції.Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: економіко–математичний, абстрактно-логічний, монографічний, аналізу і синтезу, систематизації. Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропонована імітаційна модель може бути апробована на різноманітних експериментах, що дозволяють оцінювати динаміку грошових надходжень від реалізації інвестиційних проєктів при зміні ендогенних і екзогенних чинників, що впливають на їх ефективність. При заданні вхідних параметрів імітаційної моделі випадковим чином отримано відповідні значення чистого приведеного доходу. Потім розраховані математичне сподівання, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для отриманої вибірки. Галузь застосовування результатів. Результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності інноваційно орієнтованих підприємств з метою підвищення якості рішень у системі управління інвестиційними потоками. Висновки за статтею. Побудована сучасна імітаційна модель дає можливість оцінювати різні варіанти перебігу подій у процесі реалізації інвестиційних проєктів. Модель в практичному сенсі дозволяє проводити елементи моделювання Монте–Карло: при заданні змінних величин випадковим чином маємо отримувати велику кількість можливих значень чистого приведеного доходу. Це даватиме можливість оцінювати актуальні проєкти на ризикованість, ураховуючи невизначеність і динамічність ендогенних і екзогенних факторів, що впливають на їх ефективність, що в умовах посилення конкуренції має неабияке практичне значення.
ENG: Relevance of the research topic. The study of the issue of modeling management decisions in the system of managing investment flows at an innovatively oriented enterprise in the conditions of increased competition is conditioned by the lack of a single approach to the implementation of the algorithm of this process. Formulation of the problem. The problem of improving the mechanism of investment activity, determining its components, principles and stages of functioning, finding new approaches to increasing the role of stimulating investment activity and finding internal reserves of activation is urgent and has both theoretical and practical significance. This issue in the conditions of increased competition determines the relevance of the research topic. Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the modeling of management decisions in the investment flow management system at an innovation–oriented enterprise in conditions of increased competition. Research method or methodology. The article uses the following methods: economic-mathematical, abstract-logical, monographic, analysis and synthesis, systematization. Presentation of the main material (research results). The proposed simulation model can be tested on various experiments, which allow to evaluate the dynamics of cash receipts from the implementation of investment projects when endogenous and exogenous factors affecting their effectiveness are changed. When setting the input parameters of the simulation model, the corresponding values of the net reduced income are randomly obtained. Then the mathematical expectation, standard deviation and coefficient of variation for the obtained sample were calculated. Field of application of results. The results of the study can be used in the practical activities of nnovatively oriented enterprises to improve the quality of management decisions in the investment flow management system. Conclusions on the article. The constructed modern simulation model makes it possible to evaluate various variants of the course of events in the process of implementation of investment projects. In a practical sense, the model allows elements of Monte Carlo simulation to be carried out: when setting variable values, we should randomly obtain a large number of possible values of net reduced income. This will make it possible to evaluate current projects for riskiness, taking into account the uncertainty and dynamics of endogenous and exogenous factors that affect their effectiveness, which is of great practical importance in conditions of increased competition.
Description
М. Міщенко: ORCID 0000-0003-0372-1957; Н. Чернова: ORCID 0000-0001-8461-498X; Є. Дергачов: ORCID 0000-0001-7238-2595; Д. Бородай: ORCID 0000-0002-0771-9769
Keywords
моделювання, управлінські рішення, система управління, інвестиційні потоки, інноваційно орієнтоване підприємство, конкуренція, modeling, management solutions, management system, investment flows, innovation-oriented enterprise, competition, КЕМ ДІІТ
Citation
Міщенко М. І., Чернова Н. С., Дергачов Є. В., Бородай Д. А. Моделювання управлінських рішень в системі управління інвестиційними потоками на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах посилення конкуренції. Формування ринкових відносин в Україні. Київ, 2023. № 1(260). С. 45–52. DOI: 10.5281/zenodo.7786992.