Оцінка впливу конструктивних особливостей тягового привода локомотива на напружений стан його елементів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: У статті наведені результати досліджень з визначення рівнів навантаженості і напружень в елементах тягового приводу, які можуть виникати в умовах експлуатації, при різних варіантах тягової передачі. На підставі виконаних розрахунків вносяться рекомендації щодо параметрів елементів тягової передачі, при яких забезпечується їх міцність.
RU: В статье приведены результаты исследований по определению уровней нагруженности и напряжений в элементах тягового привода, которые могут возникать в условиях эксплуатации, при различных вариантах тяговой передачи. На основании выполненных расчетов вносятся рекомендации относительно параметров элементов тяговой передачи, при которых обеспечивается их прочность.
EN: The results of studies to determine the levels of loading and stresses in the elements of the traction drive, which may arise under operating conditions in different variants of the traction transmission. Based on the calculations made recommendations regarding the parameters of elements of the traction transmission, which ensures their durability.
Description
О. Бондарєв: ORCID 0000-0003-4791-5358
Keywords
тяговий привод локомотива, навантаження, напруження, міцність, тягова передача, тяговый привод локомотива, нагрузка, напряжение, прочность, тяговая передача, traction drive Lokomotiv, load, tension, strength, traction transmission, КБМ
Citation
Бондарєв, О. М. Оцінка впливу конструктивних особливостей тягового привода локомотива на напружений стан його елементів / О. М. Бондарєв // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 29. – С. 11–26. – DOI: 10.15802/stp2009/13481.