Статті КБМ

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 157
 • Item
  Застосування програмного комплексу APM WinMachine при проектуванні та розрахунках у машинобудуванні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Недужа, Лариса Олександрівна; Швець, Анжела Олександрівна
  UK: Мета. Для проведення досліджень на всіх етапах проектування, розробки, експлуатації, визначення остаточного ресурсу (а саме: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, їх оптимізації, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих виробництв, всебічного інженерного аналізу) необхідно використовувати найсучасніші комп’ютерні технології. Їх використання дозволяє не лише відтворювати дані й відомості тим чи іншим способом, а також надає можливість ефективно та безпосередньо взаємодіяти з інформаційним об’єктом, що створюється або демонструється. Метою дослідження є аналіз теоретичних підходів та механізмів здійснення практичних розрахунків у галузях промисловості для вирішення сучасних задач за допомогою програмних комплексів. Методика. При виконанні інженерних розрахунків, пов’язаних із аналізом міцності машин, механізмів, конструкцій на практиці використовують як аналітичні, так і чисельні методи. Найбільшого поширення при аналізі напружено-деформованого стану моделей об’єктів, отримання їх динамічних характеристик і характеристик стійкості при постійних та змінних режимах зовнішнього навантаження отримав метод кінцевих елементів, який реалізовано в багатьох відомих й широко розповсюджених програмних продуктах, що забезпечують міцнісний розрахунок моделей машин, механізмів, конструкцій. Результати. Обґрунтовано використання розглянутого сучасного програмного комплексу для проектування деталей машин й різноманітних видів їх з’єднань та міцнісного аналізу конструкцій. Кольорові карти розподілу напружень, переміщень, внутрішніх зусиль, коефіцієнтів запасу міцності та ін. дозволяють дуже точно і швидко визначати найбільш небезпечні місця в конструкції. Програма забезпечує можливість «заглянути» всередину елементів та побачити розподіл виникаючих внутрішніх силових чинників. Наукова новизна. Розглянуто недосліджені на даний період аспекти, що пов’язані з сучасним станом та перспективами розвитку промислового виробництва, використання програмного комплексу при проектуванні та розрахунках у машинобудівній галузі. Розроблено обґрунтування застосування програмного комплексу для розв’язання задач, які спрямовані на використання результатів досліджень для різних практичних завдань у конкретних галузях машинобудування. Практична значимість. У порівнянні з іншими програмними комплексами популярність даного полягає у легкому засвоєнні системи, швидкому впровадженні як у навчальний, так і у виробничий процес. Організаційна структура й «дружній» графічний інтерфейс, доступність мови роблять вивчення та застосування програми дуже зручним. Ці та інші чинники реально скорочують час на реалізацію проектів, підкреслюють актуальність та практичне значення програмного комплексу, що повинно бути гідно оцінено його користувачами при проведенні подальших досліджень.
 • Item
  Influence of Loading from the Axle of a Gondola Car on its Dynamic Indicators and Railway Track
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Shvets, Anzhela O.; Bolotov, Oleksij O.
  EN: Purpose. Increasing the maximum loading from the car axle on the rails during transportation of goods and the speed of movement of railway vehicles will enhance the integration processes between the countries. In order to ensure safe and reliable traffic at the railways it is necessary to improve control, quantitative evaluation of the dy-namic loading of the rolling stock, which in the process of its operation is a relevant scientific and technical prob-lem. The purpose of this work is to study the influence of the axle loading increase in gondola cars, taking into ac-count the possible speed increase on their main dynamic indicators and indicators of interaction of rolling stock and track. Methodology. The study was carried out by the method of mathematical and computer simulation of the dy-namic loading of a gondola car using the model of spatial oscillations of the coupling of five cars and the software complex developed in the branch research laboratory of the dynamics and strength of rolling stock (BRL DSRS). The initial data for research are as follows: the movement of gondola car of the model 12-532 with typical bogies of 18-100 at the speeds ranging from 50 to 90 km/h in curves with radii of 350 and 600 m, with superelevation of 130 and 120 mm, respectively. Findings. The article analyzes the dynamic qualities of a rolling stock using the example of gondola cars, the calculations are performed using the package of applied programs with sufficient accuracy for practice. During the theoretical studies and simulation, taking into account the processes of freight car oscillation in case of increasing the axle loading, the dependences of the main dynamic parameters, taking into account the movement speed were obtained. Originality. Originality of the work results lies in the study of the influence of in-creasing the axle loading in gondola cars, taking into account the possible movement speed increase on the dynamic loading in order to solve the problem of forecasting the rolling stock dynamics. The results of theoretical studies, taking into account the movement speed in the curved track sections of small and medium radius were obtained for the first time. Practical value. The application of these results will contribute to improving the traffic safety of freight cars and will improve the technical and economic performance of railway transport.
 • Item
  Оценка напряжённо-деформированного состояния рамы тележки дизель-поезда ДПКр-2 при действии расчётных и эксплуатационных нагрузок
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Кострица, Сергей Анатольевич; Молчанов, Сергей Юрьевич; Крамаренко, М. В.; Гречкин, А. А.; Лактионов, Д. В.
  RU: Цель. Обеспечение безопасности эксплуатации, увеличение прочности и долговечности наиболее нагруженных несущих элементов подвижного состава – тележек, в частности тележек дизель-поезда ДПКр-2. Методика. Для оценки прочности конструкции опытного варианта тележки построена пространственная твердотельная 3D-модель. С применением программного комплекса, реализующего метод конечных элементов, на основе теории Пальмгрена–Майнера–Мизеса определены наиболее нагруженные узлы рамы тележки. При проведении конечно-элементного моделирования учтены особенности работы кон-струкции в эксплуатации, действие статических нагрузок и соответствующих динамических добавок. Результаты расчёта были использованы для разработки схемы размещения тензодатчиков на раме тележки при проведении ходовых прочностных испытаний. По их результатам дана оценка усталостной прочности опытного варианта рамы тележки при действии эксплуатационных нагрузках и сделан вывод о необходимости усиления её конструкции. Конструкторское управление ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» предложило вариант усиления опытного образца рамы тележки. Результаты. Основываясь на результатах теоретических и экспериментальных исследований, была произведена модернизация конструкции опытного варианта тележки дизель-поезда ДПКр-2, что позволило уменьшить напряжения в наиболее нагруженных узлах и значительно увеличить её долговечность. Выполнены расчёты на прочность и ходовые прочностные испытания дизель-поезда с модернизированными тележками. Научная новизна. Впервые построена пространственная конечно-элементная модель тележки дизель-поезда нового поколения и произведен расчёт на прочность при действии нормативных нагрузок. Построенная модель позволила выбрать вариант модернизации опытного образца рамы, который удовлетворяет условиям усталостной прочности. Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность модернизации, в частности увеличение прочности и долговечности конструкции. Практическая значимость. Комплекс расчётно-экспериментальных работ по оценке напряжённо-деформированного состояния рамы тележки дизель-поезда ДПКр-2 при действии расчётных и эксплуатационных нагрузок позволил создать конструкцию, которая удовлетворяет как эксплуатационным требованиям, так и требованиям прочности и долговечности. Разработанная конструкция рамы тележки дает возможность увеличить безопасность эксплуатации и может быть использована в дизель-поездах следующих поколений.
 • Item
  Математическая модель пространственных колебаний сцепа пяти вагонов, движущихся по прямолинейному участку пути
  (Наука и образование, Днепропетровск, 1998) Данович, Виктор Данилович; Малышева, Анжела Александровна
  RU: Для исследования высокоскоростного движения необходимо изучение пространственных колебаний экипажа при движении, как по прямолинейным, так и по криволинейным участкам пути, учитывать свойства пути во всех направлениях, а также изучить влияние соседних вагонов, движущихся в составе поезда. Это даёт возможность оценить влияние продольной силы и положения вагона в поезде, а также характеристику межвагонных связей на динамические качества отдельного экипажа. Эти силы можно получить из решения задачи динамики поезда и затем использовать их при изучении динамики одиночного вагона. При исследовании плоских колебаний сцепа, состоящего из трех или пяти вагонов, установлено, что в пятивагонном сцепе погрешность определения сил взаимодействия между вагонами не превышает 10%. В данной работе рассматриваются пространственные колебания сцепа пяти вагонов для установления такой связи по всем видам колебаний.
 • Item
  Приближённая декомпозиция как приём оценки демпфирования колебательных систем
  (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2017) Базилевич, Юрий Николаевич; Грановский, Роман Беркович; Гаркави, Наум Яковлевич; Федоров, Евгений Федорович; Карпенко, Владимир Владимирович; Литвиненко, О. Н.
  RU: Показано, что приближённая декомпозиция является действенным приёмом для оценки демпфирования, как линейных, так и достаточно широкого круга нелинейных колебательных систем.
 • Item
  Досвід експериментальних досліджень рухомого складу з використанням стендового обладнання
  (ТОВ «Рухомий склад», Харків, 2017) Калівода, Ян; Недужа, Лариса Олександрівна
  UK: Показано можливості наукових шкіл в галузі механіки залізничного транспорту та їх вплив на сучасний стан теоретичних і експериментальних досліджень. Презентовано позитивний досвід розробки, виготовлення, удосконалення та використання наукового стендового обладнання на прикладі каткових стендів для випробувань візків рейкового рухомого складу.
 • Item
  Вплив віброакустичних параметрів рухомого складу на вибір раціональних значень ходової частини локомотива
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Зеленько, Юлія Володимирівна; Недужа, Лариса Олександрівна; Швець, Анжела Олександрівна
  UK: Мета. Успіх перевезень на залізницях України залежить від кількості та експлуатаційного парку електровозів. Сьогодні в локомотивних депо експлуатують фізично та морально застарілі електровози, котрі мають низьку надійність. Модернізація цих електровозів економічно не виправдана. Метою дослідження є підвищення безпеки тягового рухомого складу шляхом частотного аналізу динамічних систем, який дозволяє проводити розрахунок власних (резонансних) частот конструкції та відповідних форм коливань. Методика. Дослідження проводилося методами аналітичної механіки та математичного моделювання експлуатаційних навантажень вантажного локомотиву при русі з різними швидкостями по прямих і кривих ділянках шляху. Теоретичну цінність роботи складає розроблена методика вибору конструктивної схеми i раціональних параметрiв перспективного електровозу з урахуванням інерційних коефіцієнтів та коефіцієнтів жорсткості рівнянь Лагранжу ІІ роду. Результати. Вирішені задачі теоретичних досліджень і розробки математичної моделі просторових коливань електровоза. Наведені теоретичні дослідження впливу інерційних коефіцієнтів та коефіцієнтів жорсткості на динамічні показники та значення параметрів ходових частин електровозу. Наукова новизна. Сукупність розроблених положень й отриманих результатів є практичним рішенням вибору раціональних параметрів візків вантажного магістрального електровозу для залізниць України. Сформульована концепція вибору конструктивної схеми й раціональних параметрів перспективного локомотиву. Розроблена методика розрахунку просторових коливань електровозу для визначення його динамічних показників. Впроваджено програмний комплекс обробки даних експериментальних досліджень динамічних показників електровозу та порівняння результатів теоретичних розрахунків із даними натурних випробувань. Практична значимість. Проведене теоретичне дослідження дозволило об’єктивно оцінити вплив парціальних частот елементів електровоза як на раціональні значення параметрів його екіпажної частини, так і на працездатність та фізіологічний стан локомотивної бригади. Таким чином, практична цінність всього комплексу теоретичного дослідження полягає в розроблені алгоритму й програми, виборі раціональних параметрів та розрахункової схеми ходової частин електровозу. Використання програмного комплексу для дослідження просторових коливань електровозу дозволило з достатньою (для практичних задач) точністю оцінити динамічні показники екіпажної частини електровозу.
 • Item
  Продольная нагруженность соединенных поездов
  (ООО Подвижной состав, Харьков, 2016) Урсуляк, Людмила Викторовна; Степченкова, Е. С.
  RU: В последние десятилетия на железных дорогах ряда стран стали вводиться в регулярную эксплуатацию грузовые поезда, масса которых иногда достигает нескольких тысяч тонн. Однако наиболее распространенными оказались так называемые соединенные сдвоенные поезда, сформированные обычно из двух, проходящих в данном направлении, поездов. Это вызвано, в основном, необходимостью увеличения провозной и пропускной способности железных дорог на их наиболее грузонапряженных направлениях.
 • Item
  О форме кривой наполнения тормозных цилиндров в грузовых поездах
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Урсуляк, Людмила Викторовна; Вайчиунас, Гедиминас; Романюк, Янина Николаевна; Петренко, В.; Степченкова, Е. С.
  RU: Цель. В рамках научной работы нужно изучить влияние формы кривой наполнения тормозных цилиндров при различных режимах торможения на продольную динамику поезда. Необходимо оценить при этом уровень наибольших продольных сил и величину тормозных путей в грузовых поездах различной длины. Методика. В данной работе сделана попытка аппроксимировать реальные диаграммы наполнения тормозных цилиндров рациональными функциями различной степени. При подборе коэффициентов в искомых функциях в качестве контролируемых параметров использовались наибольшие значения продольных сил и тормозные пути, которые сопоставлялись с аналогичными величинами, полученными в результате опытных поездок. Уровень продольных сил и величину тормозных путей оценивали с помощью математического моделирования продольных колебаний поезда при переходных режимах движения, вызванных различными режимами торможения. Результаты. При математическом моделировании предполагалось, что поезд состоит из 60-ти однородных четырехосных полувагонов массой 80 тонн, оборудованных воздухораспределителями № 483 (включенными на средний режим работы), композиционными тормозными колодками, и одного локомотива ВЛ-8. Поезд перед началом торможения был предварительно растянут. Моделировались различные виды пневматических торможений (экстренное, полное служебное и регулировочное торможения) грузового поезда на горизонтальном участке пути. В результате расчетов были получены значения продольных сил, величины тормозных путей и время снижения скорости движения при различных режимах торможения. Научная новизна. Исследовано влияние формы кривой наполнения тормозных цилиндров на уровень продольных сил и величину тормозных путей в грузовых поездах. Исследована также продольная нагруженность грузовых поездов при различных пневматических торможениях. Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы для оценки уровня наибольших продольных сил и тормозных путей в грузовых поездах разной длины путем математического моделирования различных режимов торможений.
 • Item
  Application of APM WinMachine Software for Design and Calculations in Mechanical Engineering
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Neduzha, Larysa O.; Shvets, Anzhela O.
  EN: Purpose. To conduct the research at all stages of design, development, operation, residual operation life determination, namely, preliminary study, action principle choice, design of draft and technical projects, their optimization, preparation of design documentation and control information for automated production, comprehensive engineering analysis, it is required to use the latest computer technologies. Their use can not only present data and information in some way, but also gives the opportunity to effectively and directly interact with the information object that is created or demonstrated. Methodology. To perform engineering calculations associated with the analysis of the strength of machines, mechanisms, constructions one uses both analytical and numerical methods in practice. The most common method for analysing the stress-strain state of object models, obtaining their dynamic and stability characteristics at constant and variable modes of external load is the finite element method, which is implemented in many famous and widespread software products, providing strength calculation of models of machines, mechanisms and structures. Findings. The use of modern software for designing machine parts and various types of their joints and for strength analysis of structures is justified. Colour charts for distribution of stresses, displacement, internal efforts, safety factor and others allow accurate and quick identification of the most dangerous places in the structure. The program also provides an opportunity to «look» inside the elements and see the resulting distribution of internal force factors. Originality. The paper considered the aspects, which are unexplored at present, associated with the current state and prospects of development of industrial production, the use of software package for design and calculations in the mechanical industry. The result of the work is the justification of software application for solving problems that are aimed at using research findings for various practical tasks in specific fields of mechanical engineering. Practical value. Compared with other software systems, popularity of the considered one is explained by easy mastering of the system, quick implementation both in training and in production process The organizational structure, «friendly» graphical interface and accessible language make learning and use of the program very convenient. These and other factors actually reduce the time for project implementation, emphasize the relevance and the practical importance of the software system, which is appreciated by its users.
 • Item
  Исследование нагруженности и напряженности базовых элементов тяжелых гидравлических прессов металлургического производства
  (ООО «Укрметаллургинформ «Научно-техническое агентство», Днепропетровск, 2015) Гануш, Василий Иванович; Островерхов, Николай Петрович; Султан, Александр Васильевич; Дзичковский, Евгений Михайлович; Кривчиков, Алексей Евгеньевич
  RU: Приведено исследование нагруженности и напряженности таких элементов тяжелых гидравлических прессов, как станина, колонны, стяжки. Рассчитан коэффициент запаса термической затяжки стяжек пресса.
 • Item
  Використання сучасного пакета програм при розв’язанні інженерних задач на залізничному транспорті
  (ТОВ «Рухомий склад», Харків, 2016) Недужа, Лариса Олександрівна; Швець, Анжела Олександрівна
  UK: При виконанні інженерних розрахунків, пов’язаних з аналізом міцності машин, механізмів, конструкцій тощо, на практиці використовують як аналітичні, так і чисельні методи.
 • Item
  Дослідження питань міцності та подовження терміну служби несучих конструкцій тягового та моторвагонного рухомого складу залізниць України
  (ООО «Подвижной состав», Харьков, 2015) Горобець, Володимир Леонідович; Бондарєв, Олександр Матвійович
  UK: На залізницях України понад 85% одиниць тягового та моторвагонного рухомого складу, що знаходяться в експлуатації, працюють за межами призначеного (20-25 років від побудови) терміну експлуатації. Для вирішення питання подовження терміну експлуатації одиниць тягового та моторвагонного рухомого складу, що знаходяться в експлуатації за межами призначеного терміну експлуатації визначення спеціалістами ДНУЗТа було розроблено відповідний комплекс науково-дослідних робіт. Ці роботи, як показав досвід, виявилися спроможними забезпечити продовження терміну експлуатації рухомого складу навіть до 50 років від побудови. При визначенні термінів подовження експлуатації застосовувалися різні методики, а для забезпечення безпечної експлуатації одиниць рухомого складу, в межах подовженого терміну, розроблялися технічні рішення відповідних заходів, які повинні виконуватися під час проведення оглядів стану несучих конструкцій та ремонтів та оглядів стану несучих конструкцій. Проведення цих робіт повинно було сприяти поступовій заміні застарілих одиниць рухомого складу на нові при умові забезпечення замовлень на перевезення пасажирів та вантажів. Мета роботи полягає в розробці методології робіт, яка як в Україні, так і в Росії складається з наступного: оцінка динамічних якостей рухомого складу й експлуатаційної навантаженості основних несучих конструкцій рам візків і кузовів одиниць рухомого складу шляхом проведення динамічних ходових і динамічних міцносних випробувань; експериментальна оцінка границі витривалості рам візків при проведенні їх стендових вібраційних випробувань ( у зв'язку з відсутністю можливості визначення ідентичних характеристик для кузова, шляхом проведення їх ресурсних випробувань із доведенням до руйнування, ухвалене рішення такі випробування проводити тільки для рам візків); оцінка міцносних якостей несучих конструкцій кузова й рам візків з використанням методу скінчених елементів. Результати: Розроблені методики було апробовано на певній кількості одиниць тягового та моторвагонного рухомого складу під час проведення робіт з продовження терміну їх служби в межах до 50 років. Результати цих робіт показали реалізуємість розроблених основних положень та документів щодо забезпечення безпечної експлуатації одиниць рухомого складу в межах подовженого терміну експлуатації. Наукова новизна: До елементів наукової новизни слід віднести те, що в роботі показано, як в залежності від різних обставин буде можливим застосувати різні методики для вирішування питань подовження призначеного терміну експлуатації одиниць рухомого складу. Практична значимість: Завдяки розробленим методикам було забезпечено безпечність експлуатації одиниць рухомого складу за межами призначеного терміну служби і таким чином вирішено питання забезпечення потреб у пасажирських та вантажних перевезеннях, але ж за цей час не було вирішено питання суттєвого оновлення парку рухомого складу залізниць України. Висновки: Під час вирішування питань подовження призначеного терміну експлуатації можуть бути використані різні методики, але ж обов’ковими етапами мають буті ті, які визначені в методології проведення цих робіт.
 • Item
  О разработке мер обеспечения безопасности эксплуатации электропоездов ЭР1, ЭР2 за пределами установленного срока службы
  (ООО «Подвижной состав», Харьков, 2015) Горобец, Владимир Леонидович; Бондарев, Александр Матвеевич; Скобленко, В. М.
  RU: Целью работы является научное обоснование разработки технического регламента мер и условий эксплуатации электропоездов серий ЭР1, ЭР2 за пределами продленного срока эксплуатации. Методика: Для достижения поставленной цели – научного обоснования разработки технического регламента мер эксплуатации электропоездов серий ЭР1, ЭР2 за пределами продленного срока эксплуатации ( свыше 50 лет) было: проведен анализ научных публикаций по вопросам живучести основных элементов несущих конструкций, которые нагружаются динамическими знакопеременными нагрузками; проведен анализ результатов стендовых вибрационных испытаний рам тележек электропоездов ЭР1, ЭР2; разработаны технические решения с соответствующими мерами при выполнении которых становится возможным продолжить срок эксплуатации несущих конструкций электропоездов ЭР1 и ЭР2 свыше 50 лет. Результаты: На основании комплекса проведенных экспериментальных и теоретических численных исследований получены результаты, которые способствовади разработке методики оценки срока развития трещин в наиболее напряженных точках несущих конструкций рам тележек и кузовов электропоездов ЭР1, ЭР2 с достижением опасных размеров, а также технического регламента мер, которые обеспечивают безопасную эксплуатации за пределами 50 лет. Научная новизна: Для обеспечения безопасной эксплуатации электропоездов серий ЭР1, ЭР2 разработана методика оценки срока развития трещин в наиболее напряженных точках несущих конструкций рам тележек и кузовов с достижением опасных размеров, а также технический регламент мер, которые обеспечивают безопасную эксплуатации за пределами 50 лет. Практическая значимость: Разработан технический регламент мер, которые обеспечивают безопасную эксплуатации кузовов электропоездов серий ЭР1, ЭР2 за пределами 50 лет.
 • Item
  Динамические показатели некоторых типов вагонов
  (Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта, 1994) Литвин, В. А.; Мямлин, Сергей Витальевич; Малышева, Анжела Александровна; Недужая, Лариса Александровна
  RU: Рассматривается определение динамических качеств вагона на стадии проектирования.
 • Item
  Сопоставление некоторых результатов экспериментальных и теоретических исследований динамических качеств электровоза ДЭ1
  (Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта, 1999) Данович, Виктор Данилович; Коротенко, Михаил Леонидович; Недужая, Лариса Александровна
  RU: Приведены некоторые результаты теоретических и экспериментальных исследований динамических качеств опытного образца магистрального электровоза ДЭ1. Выполнено сопоставление этих результатов расчета и данных экспериментальных исследований.
 • Item
  Research of Innovations of Diesel Locomotives and Bogies
  (Vilnius, Lithuania, 2016) Myamlin, Serhiy V.; Neduzha, Larysa O.; Urbutis, Žilvinas
  EN: During manufacturing of diesel locomotives, their basic parameters must be adapted to the requirements of that specific environment. One of the central issues is the choice of bogies. The article present the examples of selecting a bogie by using multi-criteria optimization methods. The methods are adapted for Siemens bogies models SF1, SF2, SF3 and SF6. The solutions obtained by different methods were compared, and shortcomings of certain multi-criteria optimization methods for selection of a bogie model according to its parameters were established.
 • Item
  Способ совершенствования рычажных передач подвижного состава
  (Институт технической механики НАН Украины и Государственное космическое агентство Украины, 2000) Панасенко, Виталий Яковлевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Недужая, Лариса Александровна
  RU: Рассмотрен структурный анализ рычажных передач подвижного состава как пространственных систем (тормозной рычажной передачи тягового агрегата ПЭ2- и механизма разгрузки 4-хосного хоппера). Разработаны рекомендации улучшения их работы.
 • Item
  Математическая модель пространственных колебаний электровоза с модернизированной схемой соединения кузова с тележками
  (Січ, Дніпропетровськ, 1999) Данович, Виктор Данилович; Коротенко, Михаил Леонидович; Мямлин, Сергей Витальевич; Недужая, Лариса Александровна
  RU: Приведена математическая модель пространственных колебаний магистрального грузового электровоза с нетрадиционной схемой рессорного подвешивания. Избрана расчетная схема, определено количество степеней свободы системы, с помощью уравнений Лагранжа второго рода получены дифференциальные уравнения движения механической системы "экипаж-путь".
 • Item
  Динамические характеристики и рациональные значения параметров ходовых частей электровоза ДЭ 1
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна, 2002) Блохин, Евгений Петрович; Данович, Виктор Данилович; Коротенко, Михаил Леонидович; Литвин, В. А.; Недужая, Лариса Александровна; Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич
  RU: Приведено описание математической модели пространственных колебаний грузового электровоза ДЕ1. Проведенный значительный объем расчетов динамических показателей при различных значениях параметров ходовых частей, на основании полученных результатов рекомендованы рациональные значения этих параметров.