Дослідження та удосконалення варіантів організації руху в окремому районі міста

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 117 сторінках, містить 9 рисунків, 16 таблиць та 63 використаних джерел. В роботі було проведено дослідження функціонування гілки системи міського пасажирського транспорту на прикладі найбільш завантаженого автобусного маршруту одного з районів міста. На основі аналізу проблем, які виникають під час проектування мережі та її роботи були сформовані критерії ефективності функціонування системи громадського транспорту з точок зору усіх учасників перевізного процесу. Були досліджені обсяги пасажиропотоків за напрямками та часом доби і розрахована собівартість використання рухомого складу різної місткості, досліджений вплив зміни інтервалу на завантаженість маршруту і економічні показники його роботи. На основі отриманих результатів була обґрунтована доцільність та надані пропозиції щодо проведення реорганізації функціонування маршруту. Об’єкт дослідження - процес функціонування мережі громадського транспорту міста. Мета роботи - дослідження ефективності функціонування гілки мережі міського пасажирського транспорту в окремому районі міста.
ENG: The master's thesis is performed on 117 pages, contains 9 figures, 16 tables and 63 sources used. The study of the functioning of the branch of the urban passenger transport system was carried out on the example of the busiest bus route in one of the city districts. Based on the analysis of problems that arise during the design of the network and its work, the criteria for the effectiveness of the public transport system from the point of view of all participants in the transportation process were formed. The volumes of passenger traffic by directions and time of day were studied and the cost of using rolling stock of different capacity was calculated, the influence of changing the interval on the load of the route and economic indicators of its work was studied. Based on the obtained results, the expediency and proposals for the reorganization of the route were substantiated. The object of research is the process of functioning of the city's public transport network. The purpose of the work - to study the effectiveness of the branch of the urban passenger transport network in a particular area of the city.
Description
Keywords
система міського пасажирського транспорту, транспортні системи міст, громадський транспорт, собівартість транспортних процесів, ефективність транспортних процесів, urban passenger transport system, urban transport systems, public transport, cost of transport processes, efficiency of transport processes, ВКР, КТМ
Citation
Гайдук А. Л. Дослідження та удосконалення варіантів організації руху в окремому районі міста : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – Транспортні технології (за видами) / наук. керівник Л. О. Єльнікова ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 117 с.