Удосконалення бюджетного процесу місцевих фінансів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У дисертації досліджується проблема удосконалення бюджетного процесу місцевих фінансів. У сучасних умовах одним з першочергових завдань реформування системи публічних фінансів та адміністративно-територіального устрою України визначено формування ефективних механізмів бюджетного забезпечення функціонування територіальних громад з метою їх повноцінного залучення до процесів соціально-економічного зростання держави. Це передбачає зміну у поглядах на економічний розвиток територій, характер фінансових взаємозв’язків адміністративно-територіальних одиниць, громади, органів влади й управління та обумовлює необхідність нарощення фінансової бази місцевого самоврядування і, як наслідок, зростання його самодостатності та фінансової незалежності.
EN: The dissertation investigates the problem of improving the budget process of local finances. In modern conditions, one of the priority tasks of reforming the system of public finances and administrative-territorial structure of Ukraine is the formation of effective mechanisms for budget support of the functioning of territorial communities in order to fully involve them in the socio-economic growth of the state. This implies a change in views on the economic development of territories, the nature of financial relations of administrative-territorial units, communities, authorities and management, and necessitates increasing the financial base of local government and, consequently, increasing its self-sufficiency and financial independence.
Description
Keywords
місцеві бюджети, децентралізація, бюджетна політика, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, local budgets, decentralization, budgetary policy, modern financial technologies for filling local budgets, incomes of local budgets, expenditures of local budgets, ВКР
Citation
Сафонов К. О. Удосконалення бюджетного процесу місцевих фінансів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 072 – фінанси, банківська справа та страхування / наук. керівник І. І. Рекун ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 125 с.