Магістерські роботи кафедри Фінанси та економічна безпека (КФЕБ)

Permanent URI for this collection

UK: Магістерські роботи кафедри "Фінанси та економічна безпека"
EN: Master Thesis Chair "Finance and Economic Safety"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Удосконалення методів оцінки фінансового стану підприємства в сучасних умовах» ( на прикладі ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Єрмакова, Ольга Михайлівна
  UKR: В работе определено, что одной из важнейших составляющих процесса управления финансово хозяйственной деятельностью предприятия является комплексная оценка финансового состояния. Следует понимать, что это процедура осуществления комплекса мероприятий, которая включает анализ важнейших параметров финансово-хозяйственной деятельности с применением современных методов финансового анализа для обеспечения информационной базы принятия обоснованных управленческих решений, направленных на создание условий для устойчивого развития предприятия. Установлено, что исследование финансового состояния предприятия позволяет определить уровень его конкурентоспособности и место предприятия в экономической среде. На основе анализа процессов управления и основательного финансово-экономического анализа ООО «АВ МЕТАЛЛ ГРУПП» разработан комплекс рекомендаций по совершенствованию управления экономической деятельностью путем эффективного финансового анализа. Дипломная работа состоит из трех глав, иллюстрированная 19 таблицами и 2 рисунками, в процессе написания использовано 69 литературных источников.
 • Item
  Розвиток податкової системи України в контексті євроінтеграції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Лінінчук, Карина Ігорівна
  UKR: В дисертації визначено, що таке податкова система України її основна характеристика, структура, принципи, функції та економічна суть податків. Розкрито особливості сучасної податкової системи країни та динаміку накопичення податковими надходженнями Державний та Зведений бюджети України. Запропоновано механізми, шляхи та напрямки реформування і удосконалення податкової системи України. Метою дослідження є розробка та обґрунтування теоретико-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо розвитку податкової система країни в контексті євроінтеграційних процесів. Методи дослідження, які використовувалися для написання даної дипломної роботи є горизонтальний, вертикальний, порівняльний та графічний аналіз.
 • Item
  Кредитна політика комерційного банку та шляхи її удосконалення (на прикладі АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Романенко Ганна Вікторівна
  UKR: В дисертації розглянуто актуальні питання розроблення та реалізації кредитної політики комерційних банків. Розкрито теоретичні аспекти суті поняття «кредитна політика». Проаналізовано роль кредитної політики у забезпеченні сталої та прибуткової діяльності банку. Наведено цілі та завдання впровадження кредитної політики та приділено значну увагу розгляду її типів. Проаналізовано основоположні засади управління кредитним портфелем АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до «Положення про кредитну політику». У результаті дослідження проведено аналіз основних аналітичних показників управління кредитним портфелем, визначено структуру кредитного портфеля та структуру кредитної якості портфеля банку протягом 2018-2020 рр. Запропоновано основні напрями вдосконалення кредитної політики банків. Розглянуто практичні аспекти управління кредитним ризиком АТ КБ «ПриватБанк», визначено особливості його оцінки та методи мінімізації, обґрунтовано його вплив на ефективність банківської діяльності. У роботі запропоновано економіко-математичну модель оцінки ризику кредитного портфеля банку, що базується на використанні методу коефіцієнтів в процесі аналізу кредитної діяльності та розрахунку інтегрального показника кредитного ризику АТ КБ «ПриватБанк». Сформульовано поняття та проаналізовано структуру організаційно-економічного механізму управління кредитним ризиком банків.
 • Item
  Управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства (на прикладі регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Генсіровський, Євген Олександрович
  UKR: У дисертації досліджується проблема управління системою економічної безпеки підприємства. Проблема економічної безпеки підприємств, в сучасних економічних умовах, – доволі актуальна, причиною тому є те, що всі існуючі організації, підприємства та компанії функціонують в умовах різних ризиків, як внутрішнього характеру, так і зовнішнього, а існуюче конкурентне економічне середовище приховує численні загрози. Задля унеможливлення цієї обставини, від суб’єктів управління та господарювання підприємством, вимагається створення комплексної системи, яка буде спрямована на покращення рівня економічної безпеки.
 • Item
  Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві (на прикладі ТОВ «ПТРЗ»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Рипюк, Дмитро Павлович
  UKR: В дисертації визначена комерційна таємниця, встановлено перелік інформації, яка відноситься до такої таємниці та алгоритм її визначення. Визначено ступінь відповідальності згідно вимог чинного законодавства, що передбачено у разі розголошення комерційної таємниці. На прикладі ТОВ «ПТРЗ» проаналізовано діючу систему захисту комерційної таємниці, визначено її організаційну структуру. З метою визначення оптимальних заходів спрямованих на збереження інформації виконано аналіз організаційно-економічного становища підприємства. Запропоновано рекомендації щодо впровадження ефективних та дієвих заходів покращення стану захисту комерційної таємниці підприємства.
 • Item
  Оптимізація витрат виробництва з метою управління ними (на прикладі ТОВ «АГРОФІРМА РОСТОК»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Рева, Марина Вікторівна
  UKR: В дисертації досліджено концептуальні підходи щодо формування ефективної системи управління витратами ТОВ «АГРОФІРМА РОСТОК», інструментів, її мети, складових і прийняття рішень для забезпечення інвестиційної привабливості в умовах сталого розвитку. Розроблено удосконалену модель ефективної системи управління витратами ТОВ «АГРОФІРМА РОСТОК», що дає можливість за рахунок оптимізації рівня витрат, підвищити ефективність господарювання й довести його до рівня, необхідного для досягнення цілей успішного функціонування в довгостроковій перспективі. Підтверджено, що застосування економіко-математичних методів є дуже ефективним при оцінці не тільки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, а також оптимізації обсягів реалізації продукції. Процес моделювання в діяльності сільськогосподарських підприємств дає можливість приймати управлінські рішення на різних етапах його функціонування та розвитку.
 • Item
  Організація системи безпеки на залізничному транспорті (на прикладі СП «Слов’янська дистанція колії» філії «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Протиняк, Євген Іванович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 107 сторінках, містить 14 ілюстрації, 14 таблиць та 61 джерела. У роботі проведено комплексне дослідження організації системи фінансової безпеки на залізничному транспорті та розроблено рекомендації по її вдосконаленню в умовах економічної невизначеності. Детально проаналізовано концептуальні підходи до визначення сутності фінансової безпеки підприємства та системи фінансової безпеки підприємства. Проведено системний аналіз та розраховано прогнозні оцінки розвитку показників організації системи фінансової безпеки в умовах фінансової кризи. Розроблено економетричну модель системи фінансової безпеки.
 • Item
  Комплексна система економічної безпеки підприємств (на прикладі СП «Слов’янська дистанція колії» філії «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Гак, Дмитро Сергійович
  UKR: Результати авторських досліджень полягають у систематизації підходів до розуміння сутності економічної безпеки підприємств та обґрунтуванні вагомості комплексного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, розробленні його структури з адаптацією до специфіки діяльності вітчизняних підприємств залізничного транспорту та з урахуванням впливу дестабілізуючих чинників. Під останніми запропоновано розуміти виклики, ризики, загрози та небезпеки, які виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищах. З метою конкретизації рекомендацій щодо здійснення комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств розроблено модель оцінювання рівня економічної безпеки і сформовано інтегральний показник, який, ураховуючи безпеку щодо кожного окремого індикатора та функціональної складової, дозволяє визначити тактичну та стратегічну оцінку для розроблення управлінських рішень у процесі комплексного забезпечення економічної безпеки.
 • Item
  Управління ризиками в системі економічної безпеки фінансових установ (на прикладі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Бражник, Андрій Вікторович
  UKR: Магістерську роботу присвячено розробці теоретико-методичних засад, науково-методичних підходів щодо безпекоорієнтованого управління системою економічної безпеки фінансових установ та науково-практичних рекомендацій щодо обґрунтування управлінських рішень з урахуванням результатів оцінювання досягнутого фінансовими установами рівня економічної безпеки. У роботі вдосконалено структуру системи економічної безпеки банківської установи шляхом встановлення місця ризиків у її пріоритетних елементах, таких як об’єкт, суб’єкт і функціональні складові системи, та факторів впливу на них, що дає змогу вчасно реагувати на прояви ризиків на кожному рівні забезпечення системи економічної безпеки. За результатами дослідження розроблено методику оцінювання рівня економічної безпеки банківської установи при використанні в її системі ризик-орієнтованого управління. В магістерській роботі модернізовано процедуру управління системою економічної безпеки ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом інтеграції до неї процесу ризик-орієнтованого управління, у тому числі стратегії, техніки та технології, ресурсів, методології управління, механізму розвитку, а також варіанту організації та реалізації прогресивного управління ризиками для забезпечення економічної безпеки банківської установи.
 • Item
  Розробка технології забезпечення кадрової безпеки персоналу підприємства (на прикладі ТОВ «Новус Україна»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Денисенко, Діана Олегівна
  UKR: В дисертації розкрито сутність економічної безпеки підприємств з позицій системного підходу, роль та місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств та уточнено поняття «кадрова безпека підприємства». Визначені ризики та загрози кадровій безпеці, проведено їх оцінку та запропоновано комплекс заходів з їх мінімізації. Досліджено організаційні засади механізму забезпечення кадрової безпеки, проведено діагностику та оцінку складових елементів механізму забезпечення кадрової безпеки на основі групи індикаторів. Розглянуто технологію забезпечення кадрової безпеки торговельних підприємств. Обґрунтовано, що забезпечення кадрової безпеки не може здійснюватися без врахування тактики й стратегії гарантування економічної безпеки загалом та реалізації захисних заходів стосовно інших функціональних складових.
 • Item
  Формування системи економічної безпеки аграрного підприємства (на прикладі ТОВ «Агрофірма «Орлівщина»)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Юзвук, Юлія Олександрівна
  UK: У дисертації розглянуто теоретичні і практичні аспекти на управління фінансово-економічної безпеки товариства, проаналізовано фінансовий стан підприємства, виявлено сильні та слабкі сторони діяльності ТОВ «Агрофірма «Орлівщина», запропоновані шляхи підвищення ефективності зросту прибутковості та рентабельності аналізованого підприємства. Мета дослідження – є обґрунтування теоретичних та практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки аграрного підприємства. Об’єкт дослідження – виступає аграрний сектор України, процес постачання фінансово-економічної безпеки ТОВ «Агрофірма «Орлівщина» та фінансова звітність даного товариства. Предмет дослідження – є фінансово-економічні відносини, що виникають у ході забезпечення фінансової безпеки досліджуваного підприємства. Методи дослідження – порівняльний аналіз для визначення оцінки та критеріїв ефективності управління складовими економічної безпеки підприємства, наукового узагальнення – для формування завдань наукового дослідження, а також теоретичного узагальнення – для визначення теоретичного підґрунтя формування економічної безпеки сільськогосподарського підприємства.
 • Item
  Управління фінансовою стійкістю підприємств
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Щетиніна, Вікторія Сергіївна
  UK: В дисертації досліджуються теоретичні основи управління фінансовою стійкістю підприємства, сучасний стан фінансової стійкості металургійних підприємств України, а також проведені дослідження щодо удосконалення процесу управління фінансовою стійкістю на металургійному підприємстві. В дисертації обґрунтовані новітні теоретичні підходи щодо управління фінансовою стійкістю металургійних підприємств, розроблені конкретні пропозиції щодо удосконалення процесу управління фінансовою стійкістю металургійних підприємств на основі побудови системи його інформаційного забезпечення та розробки моделей управління фінансовою стійкістю. Основні результати дослідження знайшли своє застосування в практиці ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
 • Item
  Формування та розвиток ринку страхових послуг в Україні
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Шавкун, Володимир Петрович
  UK: У роботі розробленні теоретико-методологічних засади формування нацыонального страхового ринку. В умовах ринкової економіки й виправдання підходів до його стратегічного розвитку. Досліджено роль діджиталізації у розвитку страхового ринку, виокремлено переваги використання цифрових технологій для учасників страхового ринку.
 • Item
  Страхування банківських ризиків у практиці сучасної України (на прикладі страхової компанії «ПРОВІДНА»)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Філонова, Олеся Андріївна
  UK: У роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти управління банківськими ризиками та страхування, як метод зниження банківських ризиків. Проведено комплексний аналіз сучасного стану ринку страхування банківських ризиків в Україні та аналітичну оцінку взаємодії страхових компаній та комерційних банків в Україні. Виявлено проблеми страхування банківських ризиків в сучасній Україні та шляхи їх вирішення. Обґрунтовано вдосконалення діяльності страхової компанії «Провідна» та дано практичні рекомендації для вдосконалення взаємодії ПрАТ СК «Провідна» з комерційними банками.
 • Item
  Комплексне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки підприємства
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Тарасюк, Олександр Сергійович
  UK: У роботі розглянуто теоретико-методичні основи організації та управління економічною безпекою підприємства, проведено комплексний аналіз діяльності ТОВ НВП «Дніпроексавація»,виявлено загрози та ризики фінансово-економічній безпеці підприємства, запропоновані шляхи вдосконалення системи економічної безпеки виробничого підприємства ТОВ НВП «Дніпроексавація».
 • Item
  Удосконалення бюджетного процесу місцевих фінансів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Сафонов, Кирило Олександрович
  UK: У дисертації досліджується проблема удосконалення бюджетного процесу місцевих фінансів. У сучасних умовах одним з першочергових завдань реформування системи публічних фінансів та адміністративно-територіального устрою України визначено формування ефективних механізмів бюджетного забезпечення функціонування територіальних громад з метою їх повноцінного залучення до процесів соціально-економічного зростання держави. Це передбачає зміну у поглядах на економічний розвиток територій, характер фінансових взаємозв’язків адміністративно-територіальних одиниць, громади, органів влади й управління та обумовлює необхідність нарощення фінансової бази місцевого самоврядування і, як наслідок, зростання його самодостатності та фінансової незалежності.
 • Item
  Комплексний підхід до організації охоронної діяльності в системі безпеки суб’єктів господарювання
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Сас, Богдан Васильович
  UK: В дисертації визначено сутність системи економічної безпеки підприємства, а також її основні характеристики. Надано тлумачення поняття «служба економічної безпеки підприємства» та перераховано функції, які виконує служба економічної безпеки підприємства. Представлено ряд етапів, рекомендованих суб’єктам господарювання при створенні служби економічної безпеки що складаються з: прийняття рішення про необхідність створення служби економічної безпеки; визначення загальних завдань служби економічної безпеки; розробки положення про службу економічної безпеки, визначення структури та затвердження штатів; набір кадрів. Розроблено багатопараметричну систему оцінки рівня економічної безпеки ПрАТ «Київстар».
 • Item
  Управління валютними операціями банку ( на прикладі АТ «Ощадбанк»)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Маглена, Карина Олександрівна
  UK: У роботі розглянута економічна сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків, проведений аналіз впливу валютних операцій на результати фінансової діяльності банку, оцінено ефективність використання валютних операцій, а також розроблені шляхи мінімізації валютних ризиків комерційного банку, проведено комплексний аналіз діяльності АТ «ОщадБанк», виявлено сучасні проблеми здійснення валютних операцій комерційними банками України, запропоновані підходи до вдосконалення управління валютними операціями банку, які можуть стати концептуальною базою подальшої розробки наукових основ стратегії управління валютними операціями в банківській сфері.
 • Item
  Розвиток фінансового потенціалу авіаційного виробничого підприємства в умовах євроінтеграції
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Лукаш, Олексій Ігорович
  UK: Магістерська дисертація виконана на 113 сторінках, містить 8 ілюстрацій, 13 таблиць та 90 джерел. У роботі досліджується проблеми розвитку фінансового потенціалу авіаційного виробничого підприємства в умовах євроінтеграції. Проведений аналіз фінансового стану підприємства, розраховані основні показники які відображають ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість, проведена бальна оцінка фінансового потенціалу підприємства. Виявленні основні фактори і чинники які впливають на розвиток фінансового потенціалу підприємства та запропоновані шляхи підвищення фінансового потенціалу авіаційного -підприємства.
 • Item
  Управління процесами обслуговування фізичних осіб (на прикладі АТ КБ «ПриватБанк»)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Кучер, Віталій Геннадійович
  UK: Мета дослідження – вивчення теоретичних, науково-методичних підходів та практичних аспектів управління процесами обґрунтування фізичних осіб та розробка рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління обслуговуванням фізичних осіб в банківських установах. Об’єкт дослідження – процес управління діяльністю банківської установи. Предмет дослідження – теоретико-методологічні і науково-практичні засади управління процесами обслуговування фізичних осіб в АТ КБ «ПриватБанк». Методи дослідження – теоретичне узагальнення, порiвняння, групування та систематизацiя, системного аналiзу, логiчне узагальнення, а також графiчний метод.