Проект организації робіт з капітального ремонту на ділянці А

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Пояснювальна записка складається з 53 сторінок друкованого тексту, містить 11 рисунків, 1 таблиці та 11 літературних джерел. Об’єктом розробки – технологічний процес виконання капітального ремонту колії. Мета роботи – розробка проєкту виконання кпітального ремонту ділянки залізничної колії. Методи дослідження: аналітичні розрахунки та; адаптація технологічних процесів ремонту колії під заданій ділянці колії. Одержані результати полягають в тому, що на основі заданого потоку поїздів було обґрунтовано категорію і конструкції верхньої будови колії після ремонту, розроблено проект організації та технології ремонтних робіт, запропоновані заходи, щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання ремонту.
ENG: The explanatory note consists of 53 pages of printed text, contains 11 figures, 1 table and 11 literary sources. The object of development is the technological process of major track repair. The purpose of the work is to develop a project for the capital repair of the railway track section. Research methods: analytical calculations and; adaptation of technological processes of track repair under a given section of track. The obtained results are that, based on the given flow of trains, the category and structure of the track superstructure after repair was substantiated, the project of organization and technology of repair works was developed, measures were proposed to ensure the safety of train traffic during the repair.
Description
Keywords
верхня будова колії, технологічний процес, роботи у вікно, ланцюжок машин, upper structure of the track, technological process, works in the window, chain of machines, ВКР, КТІ
Citation
Мельник Д. М. Проект капітального ремонту на ділянці А : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – залізничний транспорт / наук. керівник В. В. Савицький ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 53 с.