Академічна доброчесність та технології в боротьбі з плагіатом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Особливе значення для науково-освітньої спільноти набуває поняття академічної доброчесності. В умовах слабкої корпоративної культури академічного суспільства та масового толерування порушень і корупційних дій усередині самої системи саме подальший розвиток академічної доброчесності відіграє ключову роль. Боротьба з плагіатом – це не просто боротьба з наслідками цього явища, а це є комплексна боротьба, як із наслідками, так і з причинами появи такого явища.
RU: Особенное значение для научно-образовательного сообщества приобретает понятие академической чесности. В условиях слабой корпоративной культуры академического общества и массовой толерантности к нарушениям и коррупционным действиям внутри самой системы именно дальнейшее развитие академической чесности играет ключевую роль. Борьба с плагиатом – это не просто борьба с последствиями этого явления, а это комплексная борьба как с последствиями, так и с причинами.
EN: Of particular importance for the scientific and educational community assumes the concept of academic integrity. In the context of weak corporate culture of the academic community and the mass tolerance violations and corrupt practices within the system is a further development of the Academic integrity plays a key role. Fighting plagiarism is not just a struggle against the consequences of this phenomenon, but it is a complex battle with the consequences and with the causes.
Description
Ткаченко, С. П. Академічна доброчесність та технології в боротьбі з плагіатом [Електронний ресурс] / С. П. Ткаченко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4265162.
Keywords
академічна доброчесність, плагіат, антиплагіатна система, академическая чесность, плагиат, антиплагиатная система, academic integrity, plagiarism, plagiarism checker
Citation