Проблеми перекладу українською мовою лінгвостилістичних засобів англомовних текстів художнього стилю XIX століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса «Девід Копперфілд»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У магістерській роботі досліджуються проблеми перекладу українською мовою лінгвостилістичних засобів англомовних текстів художнього стилю ХІХ століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса «Девід Копперфілд»). Актуальність теми визначається зв’язком з пріоритетними напрямками сучасної лінгвістики, зростаючим інтересом до процесів концептуалізації навколишньої дійсності та відображенням цих процесів у мові. Мета дослідження – проаналізувати особливості перекладу Ю. Корецьким українською мовою лінгвостилістичні засоби роману Ч. Діккенса «Девід Копперфілд». Об’єктом дослідження є лінгвостилістичні засоби та лінгвістичні форми, що репрезентують концепт ДІМ та ЛЮБОВ у тексті роману «Девід Копперфілд» Ч. Діккенса [67] та в тексті його перекладу українською мовою у виконанні Ю. Корецького [22]. Предметом дослідження магістерської роботи є особливості перекладу лінгвостилістичних засобів та лінгвістичних форм, що репрезентують концепт ДІМ та ЛЮБОВ у тексті роману «Девід Копперфілд» Ч. Діккенса [67] та в тексті його перекладу українською мовою у виконанні Ю. Корецького [22]. Методи дослідження. Системний підхід супроводжується методом компаративно-критичного й міждисциплінарного аналізу під час розгляду різних позицій і загальновизнаних методологій лінгвістичного, літературознавчого й історико-культурального характеру.
EN: The problems of translating the linguo-stylistic means of the English literary works of the XIX century are considered in the master’s degree diploma paper (on the linguistic material of the novel “David Kopperfield” by Ch. Dickens). The topicality of the master’s thesis is predetermined by its connection with the major fields of modern linguistic research as well as the growing interest to the processes of the objective reality conceptualization and the representation of these processes in the language system. The purpose of the study is to analyse the peculiarities of the translation of the linguo-stylistic means of the novel “David Kopperfield” by Ch. Dickens into Ukrainian performed by Yu. Koretsky. The study object is the linguo-stylistic means and the linguistic forms representing the concepts of HOME and LOVE in the text of the novel “David Kopperfield” by Ch. Dickens [95] and the text of its translation into Ukrainian performed by Yu. Koretsky [80]. The subject of the master’s degree research is the peculiarities of the translation of the linguo-stylistic means and the linguistic forms representing the concepts of HOME and LOVE in the text of the novel “David Kopperfield” by Ch. Dickens [95] and in the text of its translation into Ukrainian performed by Yu. Koretsky [80]. Research methods. The systemic approach is combined with the method of contrastive and interdisciplinary analysis while studying various positions and widely accepted methodologies of linguistic, literary and historical-cultural character.
Description
Keywords
роман виховання (роман становлення), концептосфера, концепт Дім, концепт Любов, переклад, перекладацькі трансформації, вildungsroman (formation novel), concept sphere, concept of Home, concept of Love, translation, translation transformations, ВКР
Citation
Михайличенко Н. А. Проблеми перекладу українською мовою лінгвостилістичних засобів англомовних текстів художнього стилю XIX століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса «Девід Копперфілд») : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец 035 – філологія / наук. керівник Н. І. Білан ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 109 с.